عنوان
ارزيابي طرح‌هاي استوار اقتصادي نمودار کنترل x ̅
نویسنده (گان)
چالاکي,کاميار;ابراهيمي,سعيد
چکیده مقاله
نمودارهاي کنترل مشهورترين ابزارهاي کنترل فرآيند آماري براي کشف سريع تغييرات در فرآيند هستند. در ميان نمودارهاي كنترلي تک متغيره، نمودار كنترلي X ̅ از محبوبيت بيشتري برخوردار است. طرح‌هاي اقتصادي نمودارهاي کنترل اغلب مقادير ثابت و مشخصي را براي پارامترهاي فرآيندي و اقتصادي از ميان مقادير ممکن متنوعي در نظر مي‌گيرند. هدف اين مقاله طراحي استوار اقتصادي نمودار کنترل X ̅ با استفاده از مدل لورنزن و وانس تحت چندين سناريو است، که فهم واقعي‌تري از اجراي صنعتي طرح اقتصادي نمودار کنترل ارائه مي‌دهد. مقادير بهينه پارامترها با استفاده از الگوريتم ژنتيک بدست مي‌آيند. مقايسه بين طرح‌ اقتصادي و استوار اقتصادي نشان مي‌دهد که طرح استوار اقتصادي موزون عملکرد بهتري نسبت به ساير طرح‌هاي استوار اقتصادي دارد.

متن کامل مقاله