عنوان
کنترل کيفيت ابعادي ويال‌هاي شيشه‌اي پزشکي با استفاده پردازش تصوير
نویسنده (گان)
اشکوري,ميلاد;جهانگشاي رضايي,مصطفي;زرين‌بال ماسوله,مرضيه;ايزدبخش,حميدرضا
چکیده مقاله
امروزه، توسعه دانش و فن‌آوري و پيدايش مفهوم جهاني شدن به ايجاد فضاي رقابتي بين‌المللي منجر‌شده است. به‌عنوان يک نتيجه، توجه مشتريان نسبت به کيفيت محصولات افزايش‌يافته است. بنابراين، اهميت کنترل کيفيت بيشتر‌شده است. ويال‌، به‌عنوان يک بطري شناخته‌شده براي ذخيره‌سازي دارو بايستي به‌منظور رعايت ملزومات ابعادي کنترل شود. با اين‌حال، کنترل کيفيت ويال‌ به‌صورت فردي انجام مي‌شود و به دليل مشکلات ناشي از بازرسي چشمي، نياز توسعه يک سيستم خودکار بازرسي وجود دارد. اين مقاله، به‌منظور توسعه يک سيستم کنترل کيفيت خودکار تلاش‌کرده است تا يک روش مبتني‌بر پردازش تصوير ارائه کند. در اين‌راستا، فيلتر انحراف معيار و روش c-means فازي براي بخش‌بندي تصاوير ترکيب شده‌اند. به‌منظور اعتبارسنجي، روش بخش‌بندي ارائه‌شده با دو روش بخش‌بندي شناخته‌شده مقايسه‌شده است. هيستوگرام پيش‌افکني براي تعيين مکان ويال و همچنين تشخيص ابعاد مهم استفاده‌شده است. سرانجام، نتايج دسته‌بندي ابعادي براي يک نمونه از 360 تصوير ارائه شده‌اند.

متن کامل مقاله