عنوان
حل مدل پوشش تدريجي به منظور مکان‌يابي ايستگاه قطار پرسرعت نمونه موردي کلان‌شهر تهران
نویسنده (گان)
ديندار,طاهره;ستاک,مصطفي
چکیده مقاله
براي افزايش جذابيت قطار پرسرعت، مکان ايستگاه‌هاي آن بايد طوري تعيين شود که فاصله پياده روي از آن‌ها طولاني نباشد و دسترسي مسافران به ساير مدل‌هاي حمل‌و‌نقل مکمل نيز درنظر گرفته شود. به دليل اينکه با افزايش فاصله بين نقاط تقاضا و ايستگاه‌ها ميزان رضايت مشتريان براي استفاده از قطار پرسرعت کاهش مي‌يابد، در اين مقاله موضوع پوشش تدريجي در مکان‌يابي ايستگاه قطار پرسرعت مطرح شده است. براي رسيدن به اين هدف، يک مدل رياضي عدد صحيح مختلط ارائه شده است. همچنين در اين مدل ايستگاه‌هاي مترو به عنوان نقاط بالقوه براي تأسيس ايستگاه‌هاي قطار پرسرعت درنظر گرفته شده‌اند. اين مدل براي مجموعه داده‌هاي شهر تهران حل و نتايج آن در انتهاي مقاله تحليل شده است. نتايج نشان مي‌دهند که با ميزان بودجه محدود درنظر گرفته شده 11.5درصد از جمعيت توسط ايستگاه‌هاي قطار پرسرعت پوشش داده خواهند شد.

متن کامل مقاله