عنوان
زمان بندي و باز زمان بندي اتاق عمل با رويکرد افق غلطان
نویسنده (گان)
رسولي,ندا;محمدي,محمد;قدرت نما,علي
چکیده مقاله
در اين مقاله ما مسئله انتخاب مجموعه اي از بيماران انتخابي را از ليست انتظار جراحي در نظر مي گيريم و سپس با ارائه يک مدل رياضي به زمان بندي بيماران انتخب شده پرداخته و آنها را به مجموعه اي از اتاق هاي عمل و تخت هاي ريکاوري تخصيص مي دهيم . دو منبع ورود بيماران جديد و مدت زمان جراحي ها با عدم قطعيت مواجه هستند که ممکن است زمان بندي فعلي را با اختلال مواجه کنند براي مقابله با اين اختلالات به باز زمان بندي بيماران کنسل شده پرداختيم و براي مديريت بيماران جديد از رويکرد " افق غلطان " استفاده کرديم و در نهايت نتايج حل مدل رياضي در نرم افزار گمز ارائه شده است.

متن کامل مقاله