عنوان
مروري بر اصول و مباني نظريه‏پردازي و تئوري سازي
نویسنده (گان)
فتح اله,مهدي
چکیده مقاله
اين مقاله به بررسي اصول و مباحث نظريه پردازي و تئوري سازي در روش تحقيق2 اختصاص يافته است. براين اساس نسبت به بررسي ادبيات و مفاهيم مرتبط با نظريه‌پردازي، رويكردها و راهبردهاي مربوطه خواهيم پرداخت. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه درك و كشف ارتباطات مختلف پديده‏هاي پيرامون ما, پيش‏بيني و پيش‏گويي وقايع و توسعه دانش، نيازمند قاعده و چارچوبي منسجم جهت توصيف و توجيه پديده‏هاي مختلفي است كه از آن به عنوان نظريه‏پردازي و تئوري سازي ياد مي‏كنند. لذا مي‏توان گفت توسعه دانش در حوزه‏هاي مختلف، مستلزم توسعه تئوريي‏هايي جامع و مانع است به‏نحوي كه بنيان‏هايي استوار و قابل دفاع فراهم آورد. شايان ذكر است تئوري پردازي رويكردي است كه در برخي از استراتژي‏هاي تحقيق، توسعه يافته و مبتني بر روش خاصي است كه در اين مقاله به اجمال مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

متن کامل مقاله