عنوان
مدل‌سازي مسئله تعيين مقدار اقتصادي سفارش گلبول قرمز و پلاکت در بيمارستان‌ها
نویسنده (گان)
بک محمدي,نسرين;کريمي,حسين;وحداني,هاشم
چکیده مقاله
مديريت منابع خون يکي از چالش برانگيز‌ترين مسائل براي نژاد بشر است؛ چرا که فسادپذيري خون چالش‌هاي بزرگي براي حفظ سطح موجودي به اين سيستم زنجيره‌ي تأمين تحميل مي‌کند. تحقيق پيش رو به بررسي مديريت موجودي يک سيستم بانک خون بيمارستان با فرض قطعي بودن تقاضا و تأمين پرداخته و هدف کمينه کردن هزينه‌هاي موجودي بانک خون بيمارستان براي دو فرآورده مهم خوني، گلبول قرمز و پلاکت مي‌باشد. همچنين با تعيين سياست بهينه سفارش به دنبال کاهش ميزان اتلاف خون و کمينه کردن ميزان کمبود در بيمارستان‌ها که منجر به خسارات زيادي مي‌گردد، مي‌باشيم. براي تحليل مسئله، يک مدل برنامه‌ريزي عددصحيح مختلط ارائه شده است و با توليد 15 مثال، حساسيت متغيرهاي مدل نسبت به تغيير برخي پارامترها بررسي شده است. مشاهدات نشان مي‌دهد با افزايش ميزان تقاضا در هر افق برنامه‌ريزي، ميزان بخش‌هاي مختلف تابع هدف که شامل هزينه خريد، نگهداري، اتلاف و کمبود واحدهاي خوني در بيمارستان است، افزايش مي‌يابد و همچنين با افزايش ميزان تقاضا، به دليل اينکه ظرفيت مرکز خوني براي هر فرآورده خوني مقدار ثابتي است، به طور کلي ميزان سفارش واحدهاي خوني طي دوره‌هاي مختلف ثابت مي‌ماند.

متن کامل مقاله