عنوان
مدل‌ زمان‌بندي ورود و خروج کاميون‌ها در سيستم بارانداز متقاطع چند محصولي با در نظر گرفتن زمان ورود غيرقطعي
نویسنده (گان)
اسدي,ياسمن;فرقاني,محمد علي;يوسفي,مهران
چکیده مقاله
در محيط رقابتي امروز، سيستم‌هايي طراحي گرديده‌اند که امکان سرعت بخشيدن به عرضه محصولات و همچنين کاهش هزينه‌ها را براي توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان فراهم مي‌سازند. يکي از اين سيستم‌ها که در دهه¬هاي اخير توجه محققان را به خود جلب کرده است، سيستم بارانداز متقاطع مي‌باشد. يکي از مسائل مهم در بارانداز متقاطع، زمان¬بندي کاميون¬هاي ورودي و خروجي مي¬باشد که مهم¬ترين مسئله در اين زمينه، وجود فاکتورهاي غيرقطعي از جمله زمان رسيدن کاميون‌ها به بارانداز متقاطع است. اين مقاله به زمان¬بندي کاميون¬هاي ورودي و خروجي با در نظر گرفتن عدم قطعيت براي زمان رسيدن کاميون¬هاي ورودي به بارانداز متقاطع و نيز محدود در نظر گرفتن ظرفيت بارانداز متقاطع پرداخته است. به دليل فرض عدم قطعيت، زمان رسيدن کاميون‌هاي ورودي، فازي در نظر گرفته شده است که به همراه محدوديت ظرفيت بارانداز متقاطع، از نوآوري‌هاي اين مقاله محسوب مي‌شود. هدف مسئله کاهش هزينه¬هاي زودکرد و ديرکرد و قطع شدن کار براي کاميون¬هاي خروجي مي¬باشد. در اين تحقيق به مدل¬سازي و حل مسئله زمان¬بندي بارانداز متقاطع چند محصولي در ابعاد کوچک و بزرگ توسط نرم¬افزار GAMS پرداخته شدهاست. . نتايج محاسباتي نشان مي¬دهد اگر بتوان زمان آماده¬سازي کاميون¬هاي ورودي را تا حدامکان کاهش داد، کاهش چشم¬گيري در هزينه¬هاي کاميون¬هاي خروجي ايجاد خواهد شد.

متن کامل مقاله