عنوان
ارائه مدل زمان‌بندي جهت المپيادهاي ورزشي با احتساب ورزشگاه هاي چندمنظوره و با حفظ توزيع يکنواخت حساسيت و پيوستگي مسابقات در طول مدت برگزاري
نویسنده (گان)
مومن زاده ابرده,سيدعلي;باقري,محسن
چکیده مقاله
رويدادهايي مانند مسابقات المپيک، جام جهاني فوتبال و تورنمنت‌هاي بزرگ تماشاچيان و بينندگان تلويزيوني بسيار زيادي دارند. ورزش‌ها تبديل به يک تجارت بزرگ‌شده‌اند. بسياري از کشورها و شهرها براي کسب حق برگزاري رويدادهاي بزرگي نظير مسابقات المپيک و جام جهاني فوتبال باهم نبرد مي‌کنند. ازاين‌رو ارائه يک مدل زمان‌بندي با احتساب محدوديت¬هاي محل برگزاري و توزيع يکنواخت مسابقات حساس در طول مدت برگزاري ، باعث پوشش حداکثري مخاطبان و کسب درآمد بيشتر براي ميزبان مي¬شود که از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. استفاده از سالن‌ها و استاديوم‌هاي ورزشي چندمنظوره در مسابقاتي نظير المپيک مرسوم و اجتناب‌ناپذير است و محاسبه اين محدوديت در مدل زمان‌بندي موجب مقرون به‌صرفه‌تر شدن هزينه¬هاي ميزبان مي¬شود و تاکنون مدل¬هاي اندکي ، فقط در خصوص برگزاري اين‌گونه مسابقات به‌صورت کلي ارائه‌شده است و در بين اين مقالات محدوديت استفاده از سالن¬ها و استاديوم¬هاي چندمنظوره موردبررسي واقع نشده¬اند و نياز به پژوهش در اين زمينه به‌شدت احساس مي¬شود. در اين مقاله يک مدل برنامه‌ريزي غيرخطي عدد صحيح مختلط که داراي اهداف توزيع يکنواخت مسابقات حساس و کمينه¬سازي تعداد سوئيچ سالن¬هاي چندمنظوره مي¬باشد را ارائه کرده‌ايم و درنهايت مدل ارائه‌شده را بروي يک نمونه موردي با ابعاد قابل‌قبول (مسابقات جام رمضان شهرستان طبس) در نرم¬ افزارگمز (24.1.2GAMS) پياده‌سازي و عملکرد مدل تحليل‌شده است.

متن کامل مقاله