عنوان
استفاده از رويکرد نقطه تغيير براي پايش پروفايل¬هاي دو جمله¬اي منفي در فاز 1
نویسنده (گان)
محدثي بايگي,مريم;شادمان,عليرضا
چکیده مقاله
در کنترل فرايند آماري، پروفايل رابطه¬اي بين يک متغير پاسخ و يک يا چند متغير مستقل است که بايد در طول زمان پايش شود. تحقيقات زيادي در حوزه¬ي پايش پروفايل¬ها انجام شده اما در اکثر آنها فرض بر نرمال بودن توزيع متغير پاسخ است. در حالي که در بسياري از موارد اين فرض نقض مي¬¬شود. به عنوان مثال زماني که متغير پاسخ داراي مقداري گسسته و نامنفي پاشد داراي توزيع پواسون يا دو جمله¬اي منفي است. همچنين در فاز يک پايش پروفايل¬ها، براورد زمان واقعي تغيير در پارامترهاي فرايند به دليل اين¬که موجب صرفه جويي در هزينه و زمان تشخيص علل تغيير مي¬شود موضوعي مهم است. در اين مقاله به توسعه¬ي روش آزمون نسبت درستنمايي (LRT) در قالب رويکرد نقطه تغيير، در فاز يک پايش پروفايل¬هاي دو جمله¬اي منفي تحت دو سناريو عدم استفاده و استفاده از تبديل براي نرمال کردن متغير پاسخ پرداخته¬ايم. عملکرد اين روش پيشنهادي براي دو سناريو مطرح شده ، تحت انواع گوناگون تغييرات پله¬اي، تدريجي و نقاط پرت در پارامترهاي فرايند با استفاده از شبيه¬سازي مقايسه شده است. نتايج نشان دهنده عملکرد بهتر روش LRT در حالت عدم استفاده از تبديل، تحت هر سه نوع تغيير بود.

متن کامل مقاله