عنوان
پايش پروفايل‏هاي لجستيک با رويکرد بازه نمونه‌برداري متغير
نویسنده (گان)
محمدزاده,محمد;شادمان,عليرضا
چکیده مقاله
در دو دهه اخير مبحث جديدي در کنترل فرايند آماري تحت عنوان پايش پروفايل‏ها که کاربردهاي بسياري در عمل دارد، مورد توجه محققان قرارگرفته است. در پايش پروفايل‏ها رابطه بين يک متغير پاسخ و يک يا چند متغير مستقل در طول زمان بررسي مي‌شود. در پايش پروفايل‏ها، بيشتر محققان فرض کرده‏اند که متغير پاسخ از توزيع نرمال پيروي مي‌کند درحالي‌که معمولاً فرض نرمال بودن متغير پاسخ در موارد واقعي نقض مي‌شود. در چنين شرايطي، مدل‏هاي خطي تعميم‏يافته مي‏تواند براي توصيف پروفايل‏ها استفاده شوند. همچنين براي افزايش کارايي نمودار‏ها و کشف سريع‏تر تغييرات مي‏توان از رويکرد تطبيقي استفاده کرد. در اين رويکرد پارامتر‏هاي نمونه‏گيري با توجه به مقدار آماره در مرحله قبل به دست مي‏آيد. در سال‌هاي اخير توجه زيادي به پروفايل‏هاي خطي تعميم‌يافته به‌خصوص پروفايل لجستيک که زيرمجموعه مدل‌هاي خطي تعميم‌يافته به‌حساب مي‌آيد، در حوزه‏ي کنترل کيفيت فرآيند صورت گرفته است. همچنين استفاده از رويکرد تطبيقي نيز، بسيار مورد توجه قرارگرفته است. اما در زمينه پايش پروفايل‏هاي خطي تعميم‌يافته با رويکرد تطبيقي کاري انجام‌ نشده است. بنابراين هدف ما در اين پژوهش استفاده از رويکرد تطبيقي بازه نمونه‏برداري متغير براي پايش پروفايل‏هاي لجستيک مي‌باشد. در اين پژوهش دو نمودار تطبيقي MEWMA و T2 ارائه مي¬شود. نتايج نشان¬دهنده عملکرد بهتر هر دو نوع نمودار نسبت به حالت سنتي خود مي¬باشد. كلمات كليدي پايش پروفايل، مدل خطي تعميم‌يافته، پروفايل لجستيک، رويکرد تطبيقي، بازه نمونه برداري متغير

متن کامل مقاله