عنوان
زمان‌بندي پرستاران با در نظر گرفتن ترجيحات پرستار براي نوبت‌هاي کاري (مطالعه موردي: بخش آي سي يو بيمارستان)
نویسنده (گان)
برزين پور,فرناز;خامنه باقري,محمد
چکیده مقاله
مسئله زمان‌بندي پرستاران، يکي از مسائل مهم زمان‌بندي است که در اکثر مواقع به‌صورت دستي توسط سرپرستار انجام مي‌شود. در اين مقاله يک مدل رياضي براي زمان‌بندي پرستاران بخش آي سي يو يک بيمارستان در تهران باهدف تخصيص پرستاران به نوبت‌هاي کاري و روزهاي تعطيل توسعه داده شده است. هدف از مدل، حداکثر کردن ترجيحات پرستاران براي نوبت‌هاي کاري است به نحوي که تمامي تقاضاهاي نوبت‌هاي کاري برآورده شود. ترجيحات پرستار با استفاده‌ از رتبه ترجيحي براي هر نوبت و داده‌هاي دوره‌هاي زمان‌بندي گذشته محاسبه‌شده است. براي تخصيص پرستاران به نوبت‌هاي کاري از الگوي جديدي استفاده شده است. در اين الگو براي هماهنگي پرستاران به جاي هم‌پوشاني نوبت‌هاي متوالي به مدت نيم ساعت، دو گروه پرستار با فاصله زماني يک ساعت تأخير نسبت به يکديگر در نوبت‌ها حضور مي‌يابند. نتايج محاسباتي نشان مي‌‌دهد که با استفاده ازمدل‌رياضي، جواب‌هاي مناسب در زمان حل قابل قبول در مقايسه با روش دستي ايجاد مي شود. همچنين به کارگيري رويکرد دو گروهي باعث کاهش هزينه‌هاي استفاده از پرستاران در بيمارستان شده‌است.

متن کامل مقاله