عنوان
زمان‏بندي و برنامه ‏ريزي شارژگيري خودروهاي الکتريکي در بزرگراه
نویسنده (گان)
Rezaee,Babak;احدي,رامين
چکیده مقاله
گسترش تعداد خودروهاي الکتريکي در سالهاي اخير چالشهاي فراواني را با خود پيش رو داشته است ازجمله اين چالشها مي-توان به موضوع شارژگيري اين خودروها اشاره نمود. اين مقاله با توجه به محدوديتهاي خودروهاي الکتريکي ازجمله محدوديت ظرفيت باتري و طولاني بودن زمان شارژ، به برنامهريزي شارژگيري خودروهاي الکتريکي پرداخته است. هدف از اين برنامه ‏ريزي کمينه کردن هزينه هاي شارژ در طول سفر ميباشد که طي آن مکانها و ميزان شارژي که در هرکدام دريافت مي‏گردد با استفاده از اطلاعات مسير و ايستگاههاي موجود در طول مسير تعيين ميگردد. اين مسئله بهصورت يک مدل رياضي فرموله شده است و در ادامه به شکل برنامه-ريزي پويا مدل‏سازي شده و حل گرديده است. در انتها برنامه‌ريزي شارژ براي يک مسئله واقعي در کشور تايوان بررسي گرديده و نتايج آن موردبحث قرارگرفته است.

متن کامل مقاله