عنوان
مديريت موجودي بانک خون بيمارستان با درنظر گرفتن تقاضاي اورژانسي و اولويت هاي گروه خوني
نویسنده (گان)
اسکندري,حانيه;مدرس يزدي,محمد
چکیده مقاله
مديريت زنجيره تأمين خون مسأله اي است که از گذشته مورد توجه محققين بوده و هم اکنون نيز از جذابيت آن براي تحقيق کاسته نشده است. اهميت مطالعه بيمارستان به اين دليل که دورريز خون در آن هزينه ي بيشتري در بر دارد از ساير قسمت هاي زنجيره تأمين بيشتر است. از اين رو در اين تحقيق مدلي براي مديريت بانک خون بيمارستان ارائه شده است که در آن فرضيات تا حد ممکن به واقعيت نزديک شده اند. در مقالات موجود در ادبيات، تقاضاي عادي و اورژانسي مورد توجه محققين نبوده است؛ از طرفي تفکيک گروه هاي خوني در مقالات اين زمينه صورت گرفته ولي در کمتر مقاله اي اولويت هاي گروه هاي خوني لحاظ شده که در اين مقاله با فرض وجود دو نوع تقاضاي عادي و اورژانسي و با لحاظ کردن اولويت هاي گروه خوني در مدل رياضي سعي شده است مسأله اي نزديک با شرايط واقعي تعريف شده و مدل شود. بعد از ارائه مدل نتايج عددي ارائه گرديده است.

متن کامل مقاله