عنوان
طراحي شبکه زنجيره تامين چهار سطحي براي کمک به افراد تحت تاثير بلايا در شرايط عدم قطعيت با رويکرد سناريو محور
نویسنده (گان)
اسحاقي,فاطمه;کريمي,حسين;وحداني,هاشم
چکیده مقاله
بحران‌هاي طبيعي و غيرطبيعي روز به روز در سرتاسر جهان در حال افزايش هستند و خسارات جاني و مالي زيادي سبب مي‌شوند؛ به همين دليل رسيدگي به مسائل و چالش‌هاي آن اهميت دارد. لجستيک بشردوستانه و نظام مديريت بحران با برنامه‌ريزي‌هايي مي‌توانند شرايط بحراني را کنترل کنند و خسارات، کمبودها و آسيب‌ها را به حداقل برسانند. يک راهبرد مهم لجستيکي براي مديريت بحران‌ها، برنامه‌ريزي براي کالاهاي حياتي در زمان قبل و بعد بحران است. در اين مقاله با تمرکز بر روي تامين‌کنندگان معتبر، به طراحي و مدل¬سازي يک زنجيره تامين چهارسطحي با رويکرد سناريو محور در شرايط عدم قطعيت پرداخته شده است. اعتبار مدل ارائه شده، با ارائه¬ي مثال عددي مورد بررسي قرار گرفته و حساسيت مدل نسبت به تغيير برخي پارامترها بررسي شده‌ا است. نتايج نشان مي¬دهد با افزايش مقدار نرخ تامين، ميزان کمبودها و هزينه کمبود کاهش مي‌يابد و با افزايش ظرفيت پناهگاه‌ها، تعداد افراد منتقل نشده از نقطه حادثه و هزينه عدم انتقال افراد کاهش مي‌يابد و تعداد افراد منتقل شده از نقطه حادثه افزايش مي‌يابد.

متن کامل مقاله