عنوان
بررسي تاثيرکيفيت استراحت بر کاهش خستگي ناشي از بار کاري
نویسنده (گان)
محمدي نژاد,وحيده;رضوي,حميده
چکیده مقاله
يکي از مهمترين شرايط تاثيرگذار بر وضعيت جسمي و فکري کارکنان، کيفيت استراحت آنها در طول شيفت‌هاي کاري طولاني مدت است. استراحت کافي، در شرايط مناسب باعث بازيابي انرژي و بالا رفتن کارايي و درنتيجه کاهش خطاهاي انساني مي‌شود. اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي(پيش و پس آزمون ) بر روي پرسنل ديده‌بان ايستگاه‌هاي قطار شهري مشهد جهت ارزيابي خستگي ذهني، بصري و جسمي آنها قبل و بعد از استراحت بين شيفت مي‌باشد. جهت ارزيابي خستگي پرسشنامه‌اي در سه بعد بصري، ذهني و جسمي طراحي گرديد. پايايي پرسشنامه به روش ضريب آلفاي کرونباخ 0.76 بدست آمد و داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 22 در سطح معناداري 0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج مطالعه تفاوت معناداري را در شاخص خستگي بصري، ذهني و جسمي بعد از استراحت نسبت به قبل از استراحت نشان داد (0.05 (P <. اما اين تفاوت در شاخص¬هاي خستگي ذهني و جسمي کمتر از خستگي بصري بود. با وجود اثرگذاري استراحت بر ميزان خستگي در ابعاد ذکر شده به نظر مي‌رسد اين ميزان استراحت براي پرسنل ديده‌بان قطار شهري ناکافي است. به همين دليل براي بازيابي خستگي ذهني و جسمي مداخلات ارگونوميکي براي سلامت فکري و جسمي ضروري است.

متن کامل مقاله