عنوان
شناسايي و تحليل ريسک حوادث ناخواسته درفرآيندساکشن لوله هوايي با استفاده از روش Bow-Tie
نویسنده (گان)
حسيني,سيد محمود;خرقاني,ياسمن;باقري مقدم,احمد
چکیده مقاله
هدف از اين پژوهش ارائه روشي جهت ارزيابي ريسک فرآيند ساکشن لوله هوايي بر مبناي مدل ارزيابي ريسک Bow-Tie است. فرآيند ساکشن لوله هوايي فرآيندي ضروري جهت پاک¬سازي لوله هوايي در بيماران وابسته به دستگاه تنفس مصنوعي مي¬باشد. در پژوهش حاضر، پس از شناسايي عوامل موثر بر اجراي صحيح فرآيند ساکشن لوله هوايي، احتمال وقوع هريک از عوامل مورد بررسي قرار گرفته است. جهت برآورد نرخ وقوع هريک از عوامل، داده¬هاي لازم با مراجعه به بخش مراقبت¬هاي ويژه بيمارستان امام رضا (ع) مشهد به مدت 45 روز به کمک پرسشنامه تدوين شده براساس استاندارد اجراي فرآيند، جمع¬آوري شد. براساس داده¬هاي جمع¬آوري شده نرخ وقوع هريک از عوامل به کمک تابع نمايي محاسبه شده است و در پايان تهديدهاي با احتمال وقوع بالا شناسايي شده و ميزان اثر آن بر احتمال وقوع واقعه راس مشخص گرديده است.

متن کامل مقاله