عنوان
مدل¬سازي مساله دوهدفه زمان¬بندي جريان کارگاهي با لحاظ کردن اثر يادگيري و مصرف انرژي
نویسنده (گان)
يوسفي کاخکي,تکتم;باقري,محسن
چکیده مقاله
توجه به ضرورت استفاده از برنامه¬ريزي¬هاي دقيق و همگام با روش¬هاي علمي روز در فضاي رقابتي کنوني، توجه به فاکتورهاي افزايش¬دهنده بهره¬وري و کاهش¬دهنده زمان توليد در زمان¬بندي ماشين¬آلات اجتناب¬ناپذير به نظر مي¬رسد. يکي از فاکتور¬هاي يادشده در نظر گيري اثر يادگيري در زمان¬بندي توليد است. در حالت کلي اثر يادگيري بيان مي¬دارد که زمان لازم براي توليد يک واحد از محصول به طور پيوسته با پردازش واحدهاي ديگر کاهش مي¬يابد و اينکه به ¬واسطه کاهش زمان پردازش، هزينه¬هاي هر واحد نيز کاهش مي¬يابد. همچنين با توجه به افزايش روزافزون قيمت منابع انرژي و آلودگي¬هاي محيطي به وجود آمده از مصرف بالاي انرژي و اهميت توجه به مسائل زيست محيطي در کنار توليد کارامد، توجه به بهينه-سازي مصرف انرژي نيز حائز اهميت است. در اين پژوهش مدل¬سازي در محيط جريان کارگاهي صورت مي¬گيرد. هدف مساله کمينه کردن زمان اتمام کار و ميزان انرژي مصرفي در اين محيط توليدي است. به اين منظور اثر يادگيري خودکار و تغيير سرعت عملکرد ماشين آلات در مدل رياضي عدد صحيح مختلط دو هدفه پيشنهادي لحاظ مي¬شود. همچنين از روش محدوديت اپسيلون و نرم افزار گمز براي حل نمونه¬هاي عددي استفاده مي¬شود. در نهايت جواب¬هاي حاصل مورد تحليل و بررسي قرار مي¬گيرند.

متن کامل مقاله