عنوان
بررسي تاثير صحت مدل بر عملکرد نمودارهاي کنترل مبتني بر باقيمانده کاکس اسنل
نویسنده (گان)
اسدزاده,شروين;مرتضوي شريف ,نرجس
چکیده مقاله
امروزه تقريبا تمام سازمان هاي توليدي و خدماتي متشکل از چند مرحله مختلف فرآيند ميباشند. لذا اهميت تحقيق بيشتر در زمينه فرآيندهاي چند مرحله اي آشکار شده است. در فرآيندهاي چند مرحله اي يکي از پرکاربردترين روشهاي نظارتي استفاده از نمودارهاي کنترل باقيمانده ميباشد زيرا استفاده از نمودارهاي کنترل سنتي در اين فرآيندها غير قابل اطمينان بوده و باعث افزايش اخطارهاي اشتباه ميگردد. در اين پژوهش از رويکرد هاي پايش مبتني بر مدل رگرسيوني زمان شکست تسريع يافته استفاده شده و سه نمودار کنترل پيشنهادي براي پايش باقي مانده هاي کاکس اسنل ارائه گرديده است. متعاقباً تاثير در نظر گرفتن توزيعهاي مختلف براي مشخصه کيفي مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان دهنده ي اين است که عملکرد نمودارهاي کنترل به شدت متاثر از توزيع برازش شده ميباشد، بدين معني که يک مدل دقيق تر باعث افزايش قدرت تشخيص و کاهش ميزان هشدار اشتباه خواهد شد.

متن کامل مقاله