عنوان
اولويت‌بندي توانمندي‌هاي سازماني در پياده‌سازي BPM
نویسنده (گان)
عرفاني,عبدالوحيد;بني هاشمي,سيد ياسر;فغفور مغربي,محمود
چکیده مقاله
مديريت فرآيند کسب‌وکار (BPM) به عنوان يک خط مشي مديريتي، سازمانها را قادر مي‌سازد که براي بقا در برابر تغييرات محيط، تواناتر، کارآمدتر و مؤثرتر عمل کنند. سازمان‌ها براي پياده‌سازي موفق BPM بايد مقدماتي را طي نمايند و از ضروريات آن شناخت عوامل موفقيت است که مهمترين آن توانمندي‌هاي سازماني مي‌باشد. هدف اصلي اين تحقيق اولويت‌بندي شش توانمندي برتر سازماني شامل همراستايي راهبردي، حاکميت، روش‌ها، فناوري اطلاعات، افراد و فرهنگ در مراحل مختلف پياده‌سازي BPM، با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP است تا الگوي مناسبي فراروي سازمان‌ها قرار ‌دهد. پس از توزيع پرسشنامه و جمع‌آوري نظرات خبرگان و تحليل آنها با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP و نرم‌افزار Expert Choice، اولويت هريک از توانمندي‌ها در مراحل مختلف چرخة عمر BPM مشخص گرديد و در نهايت نتايج بدست آمده توسط تعدادي از خبرگان مورد تاييد قرار گرفت. اولويت‌بندي در کل چرخة عمر BPM به ترتيب شامل همراستايي راهبردي، حاکميت، روش‌ها، فناوري اطلاعات، افراد و فرهنگ مي‌باشد. با تأييد صحت نتايج توسط خبرگان، اين تحقيق مي‌تواند نقشة راهي پيش روي سازمان‌ها و مشاوران آنها جهت توجه به توانمندي‌هاي سازماني مورد نياز در فازهاي مختلف پياده‌سازي BPM فراهم نمايد.

متن کامل مقاله