عنوان
رتبه‌بندي و تحليل شکست سيستم روانکاري ماشين CNC مبتني بر تکنيک FFMEA
نویسنده (گان)
ويسي,علي;خدابخشيان کارگر,رسول;روحاني,عباس
چکیده مقاله
ماشين‌هاي CNC يکي از تجهيزات مهم مورد استفاده در صنايع ماشينکاري هستند. سيستم روانکاري يکي از بخش‌هاي حياتي دستگاه CNC است، زيرا خطا‌ها يا خرابي‌هاي آن به طور قابل توجهي بر عملکرد اجزاي دستگاه و توقف توليد دستگاه تأثير مي‌گذارد. بنابراين، سيستم روانکاري بايد با دقت پايش شود. در اين مطالعه، استفاده از تجزيه و تحليل فازي حالات بالقوه خرابي و اثرات آن (FMEA) براي اولويت‌بندي و ارزيابي شکست‌هايي که احتمالاً در فرايند کار سيستم روانکاري اتفاق مي‌افتد، پيشنهاد شده است. تمام زيرسيستم‌ها به طور مستقل بدون دخالت سيستم‌هاي ديگر مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين، اين روش مي‌تواند محدوديت‌هاي FMEA متداول را کاهش دهد. اولويت‌بندي ريسک همچنين مي‌تواند به تکنسين‌ها کمک کند تا اقدامات اصلاحي را آگاهانه انتخاب کنند. در نتيجه، روش FFMEA به طور مناسب در صنايع ماشينکاري CNC پذيرفته شده است. در نهايت، اين روش باعث افزايش قابليت اطمينان دستگاه CNC و کاهش توقفات توليد مي‌شود.

متن کامل مقاله