عنوان
مسئله مسيريابي وسائل نقليه در زنجيره سرد با ملاحظات زيست محيطي (مطالعه موردي)
نویسنده (گان)
رئوفي,فائزه;وحداني,هاشم
چکیده مقاله
مسئله مسيريابي وسائل نقليه، زنجيره سرد و بطور کلي زنجيره تامين يکي از مسائل بسيار گسترده و کاربردي در دنياي امروز است که همين امر آن را به يکي از مباحث مهم و جذاب براي محققان تبديل کرده است؛ تا بتوانند با استفاده از علم و ابتکار، قدمي در راستاي بهبود فرآيندها بردارند. علاوه بر اين، ترکيب مسئله زنجيره سرد با ملاحظات زيست¬محيطي با توجه به اهميت کاهش آلاينده¬ ¬هاي گلخانه¬اي، از موضوعات به روز و مورد نياز بوده که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مسئله مورد نظر در اين پژوهش بصورت دو هدفه با اهداف حداقل¬ سازي هزينه¬ ها، اعم از هزينه مصرف سوخت، هزينه خنک¬سازي، هزينه جريمه تجاوز از پنجره¬هاي زماني و اضافه¬کاري، و همچنين حداقل¬ سازي انتشار آلاينده¬ هاي گلخانه¬ اي طراحي شده و به ارائه و حل يک مدل برنامه¬ ريزي عدد صحيح مختلط خطي (MILP) پرداخته است. براي حل مدل از داده¬هاي واقعي و تحليلي يکي از شرکت¬هاي توزيع داروي استان خراسان رضوي استفاده شده که نتايج حل مدل با توجه به نياز مبرم و روزانه اين شرکت به يافتن بهترين مسير براي توزيع روزانه دارو به داروخانه¬ ها و مراکز درماني استان، با حداقل هزينه و ايجاد کمترين ميزان آلودگي ممکن، بسيار کاربردي و ارزشمند است. در حل مدل، روش معيار جامع (LP-Metric) و حل کننده CPLEX مورد استفاده قرار گرفته و مثال هاي مختلفي براي اثبات کارايي مدل ارائه شده است که قابليت پياده سازي در شرکت¬هاي توزيعي فعال در زنجيره تامين را دارد.

متن کامل مقاله