عنوان
انتخاب استراتژي بهينه براي مسائل قابليت اطمينان با استفاده از مدل دقيق زنجيره مارکوف
نویسنده (گان)
آقامحمدي,اميرحسين;ابوئي اردکان,مصطفي;جاويد,يونس
چکیده مقاله
در زمينه بهينه سازي قابليت اطمينان ، دو "مساله تخصيص افزونگي" و "مساله تخصيص قابليت اطمينان-افزونگي" بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات قبلي، دو استراتژي در مسائل ذکر شده فوق بهکار گرفته شده است که عبارتند از: استراتژي فعال و استراتژي ذخيره . با توجه به پيچيدگي‌هاي محاسباتي در اين نوع مسائل، محققين از روش‌هاي فراابتکاري بهره جستهاند که در اين مقاله هم با استفاده از الگوريتم "بهينه‌سازي انبوه ذرات بهبود‌يافته" و درنظر گرفتن تئوري "زنجيره مارکوف" در "استراتژي ذخيره-سرد" براي حصول جواب دقيق تر نسبت به مطالعات قبلي، اقدام به انتخاب بهترين استراتژي براي هر زيرسيستم کرده‌ايم تا بهترين ساختار ممکن با بهترين و دقيق‌ترين مقدار قابليت اطمينان کسب گردد. در انتها نتايج نشان مي‌دهد که کدام استراتژي براي هر زيرسيستم بمنظور حصول بهترين مقدار قابليت اطمينان انتخاب مي‌شود.

متن کامل مقاله