عنوان
اولويت بندي شاخص هاي فني نت مبتني بر قابليت اطمينان با استفاده از تکنيک SAWARAبه منظور پايش وضعيت برنامه هاي نگهداري و تعميرات
نویسنده (گان)
محمدي,حسين ;غضنفري,حسين
چکیده مقاله
هدف از ارائه اين مقاله اولويت بندي شاخص هاي فني نت مبتني بر قابليت اطمينان به منظور پايش وضعيت برنامه هاي نگهداري و تعميرات به کمک روش هاي تصميم گيري مي باشد.براي اين منظور از تکنيک SAWARA استفاده شده است.بدين ترتيب که در مرحله اول شاخص ها توسط خبرگان رتبه بندي مي گردند که به مهم ترين شاخص رتبه اول و به کم اهميت ترين شاخص رتبه آخر داده ميشود.سپس با استفاده از تکنيک SAWARA رتبه بندي نهايي شاخص ها صورت مي گيرد.نتايج بدست آمده با بهره گيري از نظرات کارشناسان نگهداري و تعميرات و توليد در صنعت پرسکاري بدست آمده که نشان مي دهد شاخصهاي ميانگين مدت زمان تعمير،ميانگين مدت زمان کارکرد تا خرابي و آماده به کاري عملياتي در اين صنعت داراي اولويت بالاتري را دارا مي باشند.

متن کامل مقاله