عنوان
ارائه مدل مسيريابي توليد با درنظرگرفتن عمرگسسته محصولات فاسدشدني
نویسنده (گان)
موسوي,سيده راضيه;بشيري,مهدي
چکیده مقاله
مسئله مسيريابي – توليد سه جنبه¬ي مهم لجستيک شامل تصميمات مربوط به توليد، مسيريابي و موجودي را در نظر مي¬گيرد. اين مسئله براي توليد و توزيع محصولات خصوصا محصولات فاسدشدني از اهميت ويژه¬اي برخوردار است. زيرا اين محصولات داراي طول عمر محدود هستند و در طول زمان کيفيت آن¬ها بعد از توليد کاهش مي¬يابد و يا بعد از تاريخ انقضا فاسد مي¬شوند و درنتيجه اگر نرخ فساد مقدار قابل توجهي باشد، هزينه¬هاي جبران ناپذيري را مي¬تواند براي سيستم و محيط زيست ايجاد کند. در اين پژوهش يک مدل برنامه ريزي رياضي تصادفي دو مرحله¬اي براي مسيريابي – توليد محصولات فاسدشدني با در نظرگرفتن تقاضا به صورت غيرقطعي ارائه شده است. در تابع هدف هزينه¬هاي توليد، مسيريابي و ميانگين هزينه¬هاي نگهداري، هزينه¬هاي تعدادمحصولات فاسدشده و هزينه¬هاي ناشي ازعدم تازگي محصولات کمينه شده است. اين مدل براي محصولات با عمر محدودي که در تمام طول سال توليد و توزيع مي¬شوند و تقاضاي آن¬ها نيز در تمام طول سال وجود دارد و تازگي آن¬ها از ويژگي¬هاي مهم براي مشتريان محسوب مي¬شود همانند محصولات لبني، انواع گوشت و .. کاربرد موثرتري دارد. صحت مدل ارائه شده با استفاده از مثال¬هاي عددي ارائه شده است. نتايج بررسي¬ها نشان مي¬دهد که در نظر نگرفتن ماهيت محصول در مدل برنامه ريزي مسيريابي – توليد و عدم قطعيت تقاضا، محصولات فاسدشده¬ي بيشتر و درنتيجه هزينه لجستيکي بالاتري را به دنبال دارد.

متن کامل مقاله