عنوان
انتخاب توزيع پيشين در استنباط بيزي
نویسنده (گان)
فکور,وحيد;اروجي,آرزو;اکبري,نوشين
چکیده مقاله
همواره يکي از نکات مهم در استنباط بيزي، انتخاب توزيع پيشين مناسب براي يک مدل بيزي است. در اين مقاله به بررسي اين موضوع مي پردازيم. هدف اين مقاله تقسيم بندي پيشين ها به دو دسته و بررسي نقش و کاربرد هر دسته در آمار بيز است. همچنين با ارائه چند مثال به پيامدهاي انتخاب پيشين نامناسب مي پردازيم.

متن کامل مقاله