عنوان
خطاهاي اماري مقالات منتشر شده در مجلات دندان پزشکي سال 1397
نویسنده (گان)
حيدري بهنوئيه,احمد;جام بر سنگ,سارا;احمدي نيا گدنه,حسن
چکیده مقاله
هدف از انجام اين مقاله بررسي خطاهاي اماري مقالات منتشر شده در مجلات دندان پزشکي سال 1397 خطاهاي آماري در مواردي نظير سطح معناداري و گزارش ان و ازمون مورد استفاده و ميانگين و گزارش ان بوده است.

متن کامل مقاله