عنوان
کنکاشي در اندازه هاي اطلاع از ديدگاه بيزي
نویسنده (گان)
رحمانپور,آرزو
چکیده مقاله
اندازه هاي اطلاع به دليل کاربرد فراواني که در علوم مختلف دارد همواره مورد توجه بوده است. بر اين اساس ابتدا به معرفي اندازه هاي اطلاع پرداخته شده و سپس اندازه هاي اطلاع از ديدگاه کلاسيک و بيزي مورد بررسي قرار گرفته شده و اين دو ديدگاه را مورد بررسي قرار داده ايم.همچنين برآوردگرهاي اندازه هاي اطلاع را معرفي کرده و در ادامه نکاتي از مفاهيم قابليت اعتماد بر اساس اندازه هاي اطلاع را مورد مطالعه قرار داده ايم. در نهايت نيز به طور مختصر به معرفي اندازه هاي اطلاع ديناميکي از ديدگاه بيزي پرداخته ايم.

متن کامل مقاله