عنوان
انعکاس پذيري توان هايي از عملگر ضربي روي فضاهاي توابع خاص
نویسنده (گان)
باقري نژاد,سيد حمزه
چکیده مقاله
در اين مقاله به بررسي و استخراج شرايط کافي براي انعکاس پذيري هر تواني از عملگر ضربي روي فضاهاي با ناخ سري هاي معمول لوران پرداخته شده است. به عبارت ديگر چنان چه فرض کنيم(فرمول) دنباله اي از اعداد مثبت با شرط ( فرمول) بوده و به ازاي ( فرمول) فضاي ( فرمول) را به صورت : فرمول تعريف مي کنيم که در آن (فرمول) و همچنين از نمادهاي زير در اثبات قضايا استفاده مي کنيم. فرمول

متن کامل مقاله