عنوان
مقايسه توان آزمونهاي آناليز واريانس، کروسکال-واليس و ولش در داده‌هاي غير نرمال
نویسنده (گان)
طالبي,سمانه;جام بر سنگ ,سارا
چکیده مقاله
در اين مقاله مقايسه آزمون‌هاي آناليز واريانس، کروسکال-واليس، ولش با استفاده از توان و خطاي نوع اول زمانيکه فرض نرمال بودن توزيع متغيرها نقض مي‌شود، صورت مي‌گيرد. از شبيه سازي مونت کارلو در سناريوهاي مختلف براي بررسي و مقايسه توان آزمونها در شرايط مختلف استفاده شده است و به نظر مي‌رسد که براي توزيع‌هاي نامتقارن آزمون ناپارامتري کروسکال واليس از معادل پارامتري آن بهتر عمل مي‌کند.

متن کامل مقاله