عنوان
مدل انتقال واريانس در مدل رگرسيوني تحت محدوديت خطي تصادفي
نویسنده (گان)
رحمي,فاطمه;بابادي,بابک;راسخ,عبدالرحمن
چکیده مقاله
در اين مقاله مدل انتقال واريانس را براي يک مدل رگرسيوني تحت محدوديت خطي تصادفي ارائه مي دهيم. اين مدل بر اين پايه استوار است که يک نقطه پرت در اثر تورم در واريانسش رخ مي دهد.برآورد پارامتر ها در اين مدل به دست آمده و براي شناسايي نقطه پرت از آماره آزمون امتياز استفاده مي شود. در بخش آخر نيز بحث و نتيجه گيري ارائه مي گردد.

متن کامل مقاله