عنوان
بررسي اثر ضريب واريانس بر وزنهاي ورودي خروجي در فرآيند مينيمم سازي
نویسنده (گان)
صفري,آرامش;کردرستي,سهراب
چکیده مقاله
يکي از موضوعات اصلي در مدل هاي تحليل پوششي داده ها کاهش انعطاف پذيري وزن هاست. چندين تحقيق در زمينه مشخص کردن وزن هاي مشترک در تحليل پوششي داده ها وجود دارد اما هيچکدام از آنها عدم قطعيت را در داده ها در نظر نگرفته اند. اين تحقيق يک شيوه بهينه سازي را براي يافتن وزنهاي مشترک در تحليل پوششي داده ها با داده هاي غير قطعي بيان مي کند. اين مقاله با استفاده از مدل CVDEA، با پيوستن همبستگي واريانس وزن هاي ورودي- خروجي به مدل DEA در فرآيند مينيمم سازي، بر اين مشکل فائق آمده است. زمانيکه مدل CVDEA جديد براي اين دو نمونه، داده هاي جهان واقعي از کشورهاي OECD و داده هاي شبيه سازي شده به کار گرفته شد، مشاهده گرديد که مدل جديد پراکندگي متعادل تري از وزن هاي ورودي خروجي را به دست مي دهد و تعداد DMUهاي کارا را کاهش مي دهد

متن کامل مقاله