عنوان
تخمين قدرت گرمکن ها در کوره هاي تابشي به روش رتبه کاسته با استفاده از الگوريتم ژنتيک
نویسنده (گان)
مؤيدي,محمدکاظم;صفوي‎نژاد,علي;نيکنام شارک,محسن
چکیده مقاله
در اين مقاله قدرت تابشي گرمکن ها در يک کوره به گونه اي تعيين شده است که دما و شار يکنواخت مشخصي را بر روي سطح طراحي ايجاد نمايند بدين منظور تابع هدف به صورت مجموع مربعات اختلاف بين شار حرارتي مطلوب و شار حرارتي محاسبه شده بر روي سطح طراحي در نظر گرفته شده و از الگوريتم ژنتيک براي کمينه کردن تابع هدف استفاده شده است از آنجا که روش هاي عددي معمول در حل معادله تابش زمان بر هستند يک الگوي رتبه کاسته جهت مدل سازي و بهينه سازي تبادل تابش بين سطوح کدر خاکستري و پخشي درون يک محفظه با استفاده از روش تجزيه متعامد بهينه توسعه داده شده است يک محفظه در نظر گرفته شده و معادله تابش به ازاي مقدارهاي متفاوت قدرت گرمکن ها به صورت عددي حل گرديده است سپس با استفاده از ماتريس نمايه ها پايه هاي جديد محاسبه شده و با استفاده از روش تابع هاي پايه شعاعي يک مدل رتبه کاسته به دست آمده است اين مدل جديد قادر است در مدت زمان کمتري مسئله تبادل تابش بين سطوح درون يک محفظه را مدل سازي کند پس از ايجاد مدل رتبه کاسته از آن در تخمين توزيع قدرت گرمکن ها به ازاي مقادير مشخص دما و شار سطح طراحي استفاده شده است مقايسه نتايج حاصل نشان مي دهد که استفاده از مدل رتبه کاسته در بهينه سازي زمان محاسبات را تا دو و نيم برابر کاهش مي دهد

متن کامل مقاله