عنوان
بررسي عددي تراوايي سطوح متخلخل در بستر گاز شيل با روش DSMC
نویسنده (گان)
چمبري,حسين;روحي گل خطمي,احسان
چکیده مقاله
در بسترهاي شيل منافذ با قطر ميکرومتر تا نانومتر به فراواني يافت مي شوند که سبب تفاوت چشمگير اين ذخاير با ذخاير گاز معمولي ميشوند.يکي از اصلي ترين خواص در مدل کردن توليدات هيدروکربني تراوايي است.از اين رو به دست آوردن تراوايي ظاهري حائز اهميت مي باشد.در اين مقاله به بررسي جريان در بستر گاز شيل در رژيم هاي لغزشي و گذرا پرداخته شده است.حل بر مبناي روش شبيه سازي مستقيم مونت کارلو در قالب نرم افزار اپن فوم انجام شده است.در اين بررسي جريان دو گاز آرگون و متان در مدل دو بعدي واقعي که از تصاوير سي تي اسکن بستر شيل به دست آمده است،مورد ارزيابي قرار گرفته اند. مدل هاي توزيع انرژي دروني لارسن بورگناک و برخورد از توع جسم کروي سخت در نطر گرفته شده است.شرايط مرزي جريان در ورودي و خروجي به صورت فشار مشخص تعيين شده است.منحني هاي ضريب تراوايي و نيم رخ هاي سرعت براي هر دو گاز به دست آمده است.با افزايش عدد نودسن در هر دو گاز سرعت لغزشي افزايش مي يابد.نتايج نشان مي دهد که بيشينه سرعت در يک نودسن ثابت براي گاز متان بيشتر از گاز آرگون است.

متن کامل مقاله