عنوان
لزوم آگاهی مدرس از دانش هومیوپاتی و تاثیر آن در امر آموزش
نویسنده (گان)
اعظم استاجی سمانه دریق گفتار دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله
مخاطب شناسی در برقراری هر نوع رابطه موثر نقشی کلیدی دارد. شناخت مدرس از دانش آموزان و عکس العملهای رفتاری آنها در هر مقطع و رشته ای به وی این امکان را میدهد تا با هریک از آنها رابطه ای مفید و ثمربخش در امر آموزش برقرار کند. بسیاری روشها برای بهتر کردن بازدهی در آموزش زبان دوم پیشنهاد شده است که در کتابهای روش تدریس یافت میشود ولی متاسفانه کمتر به روحیات زبان آموز توجه شده است. همان طور كه دورني (2001) اشاره مي كند مهارت استاد در انگيزه بخشي به فراگیران بايد به عنوان عنصر پایه اهداف آموزش در نظر گرفته شود. با شناختی که هومیوپاتی از خصوصیات افراد در اختیار ما میگذارد و با طبقه بندی شخصیتها در چارچوب این دانش، مدرس راحت تر میتواند در زبان آموزان ایجاد انگیزه و علاقه کند، تدریسی موثرتر داشته باشد، خطاها را بهتر تصحیح کند و در نهایت شاگردانی موفق تر داشته باشد. با توجه به وجود مولفه های منفی مانند عدم اعتماد به نفس، خجالت و احساسات بازدارنده در زبان آموزان که در امر آموزش از موانع یادگیری محسوب میشوند، آگاهی مدرس از دانش هومیوپاتی و یادگیری برخورد مناسب با هر زبان آموز که مناسب با شخصیت او باشد میتواند به میزان زیادی کاهش دهنده این فاکتورها باشد. در این تحقیق سعی شده به معرفی پنج شخصیت هومیوپاتی پرداخته شود و نشان داده شود که برخورد مدرس با هریک باید متفاوت باشد.

متن کامل مقاله