عنوان
بررسی رویکردهای طراحی چندرسانه ای تعاملی برای آموزش و یادگیری زبان
نویسنده (گان)
نیدا عبدالهی حسن رستگارپور لیلا عبداللهی بهنام عبدالهیدانشگاه فرهنگیان پردیس بنت الهدی صدر سنندج
چکیده مقاله
چكيده فناوری کامپیوتر و اینترنت از رسانه های جدید دائمی در روش شناسی تعلیم و تربیت است و هنوز نقش اصلی در تدریس بر عهده معلم می باشد. قدرت اینترنت در مواد آموزشی، نرم افزارها، طراحی آموزشی، آزمونها و ... نهفته است. در میان فناوریهای مختلف، چندرسانه ای ویژگی هایی دارد که علاقه مربیان زبان را برانگیخته و در صورت طراحی صحیح آموزشی و فنی می تواند نقش بسزایی در آموزش و یادگیری زبان داشته و پاسخگوی سبکهای مختلف یادگیری فراگیران باشد. بنابراین طراحی آموزشی چندرسانه ای نگرش، دانش و مهارتی است که طراحان چندرسانه ای و معلمان زبان نیازمند آن هستند. هدف این مقاله بررسی اصول و راهبردهای طراحی چندرسانه ای تعاملی در رویکردهای مختلف یادگیری و ارائه یک رویکرد خاص و یا تلفیقی از رویکردهای مختلف طراحی چندرسانه ای تعاملی برای آموزش و یادگیری زبان انگلیسی می باشد. در نتیجه می توان گفت چندرسانه ای زمانی می تواند اهداف آموزشی و یادگیری دروس را برآورده نماید که جنبه آموزشی فنی داشته و براساس اهداف، سطح و نوع عملکرد مخاطب، سطح و نوع محتوا در یک دیدگاه مشخص یا تلفیقی طراحی شود.

متن کامل مقاله