عنوان
تحلیل زبان ¬شناسانه¬ی ساختار جمله در آموزش زبان عربی
نویسنده (گان)
حسن اکبری آذر شربیانی دکتر فرامرز میرزایی دانشگاه بوعلی سینای همدان
چکیده مقاله
در زبان شناسی مهمترین واحد زبان « جمله » می باشد و با شناخت آن می توان به مهارت های زبان دست یافت. از این رو تبیین ساختار جمله بر اساس علم زبان یا زبانشناسی امری ضروری برای یادگیری زبان به شمار می رود. ساختار جملات در هرزبان نشان می دهد جمله و به عبارتی زبان،از یک نظم و الگوی درونی پیروی می نماید که این الگو سبب می شود لغات با چینش منظم در کنار هم، زبان را تشکیل دهند.آموزش زبان ،آموزش قواعد زبان را متضمن آموزش خود زبان و کسب مهارتهای آن می داند. به نظر می آید توجه به الگوی درونی ساختار جمله در زبان عربی می تواند منجر به ارائه ی الگویی مناسب برای آموزش زبان عربی گردد که در آن فراگیران به جای یادگیری صرف قواعد زبان، آنها را در نظام جمله فرا می گیرند و به کار می بندند در نتیجه می توانند با آشنایی با ساختار جمله مهارت به کارگیری آن را در خواندن، نوشتن، سخن گفتن و شنیدن بیاموزند. این امر با کمک شناخت نظام زبان به وسیله زبانشناسی عربی امکان پذیر می باشد که در آن جمله به دو دسته کلی اسمیه و فعلیه تقسیم می¬شود و هرکدام به ترتیب از جملات ساده به پیچیده تنظیم می گردد و قواعد هر دسته از آنها نیز در متن آموزشی گنجانده می شود لذا به جای آموزش دستور وزبان، ساختار جمله اساس یادگیری قرار می گیرد که آشنایی با آن کمک شایانی به حل مشکلات فرا رو در تعلیم این زبان می کند.

متن کامل مقاله