عنوان
نقش منفی صرف ونحو در آموزش ویادگیری زبان عربی
نویسنده (گان)
عباس عرب حبیب جمیل زاده دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله
از آنجایی که زبان عربی جایگاه ویژه‏ای در میان زبان‏های دیگر جهان دارد، برای آموزش آن خصوصا به غیر عرب زبانان باید روش‏های متناسب و ویژه‏ای بکار گرفته شود. لذا از دیرباز برای ما ایرانیان آموزش این زبان معطوف به توجه بیش از حد به قواعد وصرف ونحو آن بوده، وتدریس آن براساس شیوه‏های کتاب ومعلم محوری است و براین اساس قابل نقد وبررسی مجدد می‏باشد. نگارندگان براین باورند که چنانچه از روش‏های گفتگو محور بجای شیوه‏های تدریس سنتی استفاده شود، مسلما آموزش این زبان آسان‏تر وهزینه‏های کمتری خواهد داشت. ضمنا برای اغلب معلمان ومتعلمان زبان عربی در ایران این سؤال مطرح است که این همه تلاش مستمر در آموزش این ماده درسی چه سودی دربر داشته است؟ در پاسخ باید گفت: چنانچه روش‏های تدریس بدین‏گونه ادامه یابد، با تاسف باید بگوئیم: تقریبا هیچ! بنابراین سعی نگارندگان در این پژوهش مختصر این است که روش‏های نظری نوینی ارائه دهند، که باعث یک نگاه جدید به آموزش زبان عربی مبتنی بر گفتگو، قرائت، نگارش محوری وهمچنین تعامل زبانی بجای صرف ونحو غیر کاربردی گردد.

متن کامل مقاله