عنوان
نقش ترجمه در تدریس ضمایر ربطی زبان فرانسه: تسهیل کننده یا بازدارنده؟
نویسنده (گان)
اعظم اسدنژاد دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله
دستور زبان پایه واساس هر زبان را تشکیل می دهد و زبان فرانسه نیز از این امر مسثنی نیست. بر این اساس توجه به آموزش دستور زبان، بخش اعظمِ آموزش زبان فرانسه در محیط های آموزشی اعم از دانشگاهی و آموزشگاهی در ایران را به خود اختصاص داده است. از طرفی دیگر نمی توان تاثیر و نفوذ زبان مادری را در یادگیری و آموزش زبان خارجی نادیده گرفت. بیشتر زبان آموزان فرانسه برای یادگیری این زبان به زبان مادری خود یعنی زبان فارسی، رجوع می کنند و از طریق ترجمه سعی بر یادگیری این زبان دارند. با این وجود از آنجا که هیچ گاه تطابق کاملی میان دو زبان وجود ندارد و هر زبان ویژگی های خاص خود را دارا است، این امر سبب بروز مشکلاتی در یادگیری و آموزش زبان فرانسه و به ویژه در دستور زبان می شود. از آن جمله می توان به ضمیر های ربطی در زبان فرانسه اشاره کرد که کاربردهای متفاوتی دارند. نوشتار حاضر بر آن است تا با تکیه بر یک تحقیق میدانی جایگاه و نقش ترجمه در آموزش این ضمایر را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

متن کامل مقاله