عنوان
آموزش فرهنگ زبان فرانسه به زبان¬آموزان ایرانی از ورای متون ادبی ( با تکیه برسفرنامة به سوی اصفهان اثر پیر لوتی)
نویسنده (گان)
نازیتا عظیمی میبدی مهرناز طلائی دانشگاه اصفهان
چکیده مقاله
در آموزش زبان خارجی، عنصر فرهنگ جایگاه ویژه¬ای دارد؛ زیرا زبان تنها ساختار متشکل از قواعد و کلمات نیست، بلکه مجموعه¬ای از قوانین و ناگفته¬هایی است که در تبادلات روزمره نقش بسزایی دارد. در این میانبه نظر می¬رسد پیام نهفتة نویسندگان متون ادبی نسبت به ساختمان زبان اهمیت بیشتری دارد؛ بنابراین آموزش یک زبان لاجرم می¬بایست به جنبه¬های زبانی و فرازبانی به طور موازی بپردازد. داشتن دورنمایی کلی از فرهنگ زبان مورد آموزش، این امکان را برای زبان¬آموز فراهم می¬کند تا به زوایای مستتر در زبان دست یابد. از آنجایی که ادبیات هر کشور، آئینة تمام نمای فرهنگ آن ملّت است و اینکه مقایسة دو فرهنگ، فرهنگ زبان مادری و زبان خارجی، عاملی مؤثر در تفهیم هرچه بهتر فرهنگزبانی که فراگیر می-آموزد، به شمار می¬رود، بدین ترتیب مدرسین می¬توانند با برگزیدن اثری ادبی که دارای ویژگی¬های مذکور باشد در جهت آموزش زبان و فرهنگ و ادبیات فرانسه به زبان¬آموزان ایرانی (در سطوح متوسط و پیشرفته) گام مهمی برداشته وامر آموزش زبان را ساده¬تر و کامل¬تر سازند. کتاب به سوی اصفهان، شاهکار پیر لوتی، نویسندة قرن نوزدهم فرانسه می¬تواند گزینه¬ای مناسب برای نیل به این هدف در آموزش زبان فرانسه باشد. مقالة حاضر بر¬آنست که به بررسی آموزه¬های فرهنگی و بینافرهنگی زبان فرانسه در سفرنامة به سوی اصفهان و نقش آن در ارتقای سطح دانش فرهنگی زبان¬آموزان بپردازد.

متن کامل مقاله