عنوان
یا فته های حا صل از مطا لعا ت جدید عصب شناختی در هدایت آموزشی افراد دو زبانه
نویسنده (گان)
ژاله بهشتی عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
چکیده مقاله
امروزه کاربردهای عصب شناسی در علوم تربیتی و آموزش و پرورش، گسترده تر از سایر زمینه‌هاوارد عرصه های زندگی شده است. به علاوه، در دهکده ای که جهان امروز به آن تبدیل شده، زبان ها بیش از همیشه در سفرند و فرهنگ ها بیش از پیش با یکدیگر برخورد دارند و صحبت به دو یا حتی چندین زبان به برگ برنده ای ارزشمند و حتی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. بااینهمه، دو یا چندزبانگی، پدیده ای بسیار پیچیده و نتیجه یک روند فراگیری است که هنوز بخش اعظم جریان آن از آگاهی دانشمندان بیرون است. در این مقاله نویسنده ضمن بیان برخی ازمطالعات جدید عصب شناختی و بررسی دیدگاههای متفاوت و گاه متناقض یافته های عصب شناختی در مورد سن یادگیری زبان دوم، تأثیر محیط یادگیری در اقراد دو زبانه، توانايي های متمايز افراد دو زبانه،این نکته را نیز بیان می دارد که دوزبانگي نقش مثبتي در يادگيري زبان خارجي دارد. در نتیجه پدیده دوزبانه بودن یک امتیاز شناختی برای افراد محسوب می شود و سبب خواهد شد فرد بهتر بتواند در عرصه های علمی - بین المللی موفق و موثر باشد.

متن کامل مقاله