عنوان
جایگاه شعر در آموزش و یادگیری دستور زبان عربی
نویسنده (گان)
احمدرضا حیدریان شهری حسین دائمی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله
نحو عربی از اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم هجری قمری مورد توجه علما و ادیبان قرار گرفته است. اهمیت فراگیری این علم بر هیچ کس پوشیده نیست اما از ابتدای نگارش، اختلافات زیادی بین علمای نحو بوجود آمد که ناشی از تفاوت لهجه های آنها بود و آنان برای اثبات قواعد نحوی خود، به اشعاری استناد می کردند که میان زمان سروده شدن و کتابت آن، فاصله ی زیادی وجود داشت. همجنین برخی از این ابیات اشکالات فاحشی داشت از جمله اینکه؛ سراینده ی آن معلوم نبود یا با گمانه زنی، دو یا سه سراینده برایش اعلام می کردند و یا برای اثبات ادعای خود به شعری جعلی استناد می کردند. لذا نگارندگان در این جستار کوشیده اند تا با نگاهی تحلیلی و تطبیقی، تاریخ کتابت شعر و نحو عربی را بررسی نمایند تا فاصله ی بین زمان سرودن و زمان تدوین شواهد نحوی، معلوم شود و با نگاهی تحلیلی در مورد صحت استشهاد به چنین اشعار یا عدم استشهاد بدان ها نتیجه گیری گردد.

متن کامل مقاله