عنوان
بررسی وضعیت روش های تدریس آموزش زبان عربی و انگلیسی در دانشگاه بین المللی امام خمینی
نویسنده (گان)
اعظم کریمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نرگس انصاری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
چکیده مقاله
یکی از ملاکهای باسوادی قدرت برقراری ارتباط با افراد مختلف در سراسر جهان است که این امر بدون وجود دانش زبانهای بین المللی و گسترده ای همچون انگلیسی و عربی و توانایی استفاده از آنها تقریباً غیرممکن می نماید. با وجود تحولات عظیمی که طی دهه های اخیر در آموزش زبان های خارجی در ایران صورت گرفته، آموزش زبان عربی و انگلیسی در دانشگاه¬ها، با مشکلات متعددی رودروست. به نظر می رسد از جمله دلایل قابل توجیه در رابطه با این معضل، نحوه¬ی روش های تدریس این زبانها و مولفه های مرتبط با آن همچون نوع مهارت های زبانی مورد تاکید، کارایی تکنیک های مورد استفاده و کیفیت وسایل آموزشی است. مقاله حاضر به تحلیل این مساله و تعیین میزان ضعف و قوت روش های تدریس بخصوص با عنایت به وضعیت آموزش در گروه های عربی و انگلیسی جهت رسیدن به راهکارهای مناسب پرداخته و مولفه های مذکور را در قالب پرسشنامه و به شکل توصیفی – تحلیلی، از دیدگاه دانشجویان و استادان رشته های عربی و انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین در نیمسال دوم سال تحصیلی90 -91 مورد بررسی قرار می¬دهد. نتایج حاصله حاکی از آن است با وجود صرف هزینه، وقت و انرژی بسیار از سوی دانشگاه، وضعیت زبانی دانشجویان هر دو رشته همچنان با وضع مطلوب فاصله دارد و لازم است اقدامات آموزشی جدی¬تری در این زمینه صورت گیرد.

متن کامل مقاله