عنوان
بررسی دوگانگی زبان بر عنصر دستوری (مذكر ومونث) میان زبان فارسی و عربی باتوجه به انشای دانشجویان تازه كار زبان و ادبیات عربی
نویسنده (گان)
اسحق رحمانی مرضیه فیروزپور دانشگاه شیراز
چکیده مقاله
دوگانگی زبان و تداخل زبانی باعث انتقال یک عنصر از زبان مادری به زبان دوم و به دنبال آن اشتباهات زبان آموزان در صحبت یا نگارش به آن می شود . یکی از این اشتباهات را می توان مربوط به عنصر دستوری دانست ، که خود به چند سطح تقسیم می شود . این پژوهش بر آن است تا یکی از این سطح ها ( مذکر و مونث ) را بین دو زبان فارسی و عربی ، با توجه به نگارش دانشجویان زبان عربی تازه کار بررسی کند و به این نتیجه دست یابد که دوگانگی زبان بر چگونگی نگارش زبان آموزان و صحبت کردنشان به زبان دوم تاثیر می گذارد و می توان این تاثیر را از جنبه دستوری مورد بررسی قرار داد .

متن کامل مقاله