عنوان
ارزیابی مهارت خواندن
نویسنده (گان)
عزت طباطبایی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله
مهارت خواندن یکی از مهم ترین مهارتهای چهارگانه ي زبانی تلقی می گردد كه در برنامه ی درسی مهارت محور كه ماهيتا تركيبي و فرآورده محور است قرار می گیرد. در این مقاله ابتدا حوزه ی اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی به اختصار معرفی ، و سپس آزمون سازی مهارت خواندن به لحاظ نوع، طریقه ی ساخت و انواع سوال تحلیل می گردد. آزمون سازي مهارت خواندن شامل دو رويكرد خرد و كلان و انواع دريافتي، گزينشي، تعاملي و گسترده و راهبرد هاي بالا به پايين و پايين به بالا در تدوين متن و انواع سوال( تشريحي، كوته پاسخ و عيني) نيز مورد توجه قرار مي گيرد. همچنين انواع پاراگراف(تعریفی و مثالی، توضیحی، توصیفی، جدلی، علی ومعلولی، مقایسه ای مقابله ای، توالی زمانی، فرایندی و غیره) كه مبناي ساخت متن را شكل مي دهد بحث مي گردد. بدین ترتیب مهارت خواتدن از لحاظ نوع متن و مشخصه هاي آزمون سازي مورد مداقه قرار گرفته و الگویی برای تهیه ی انواع متن و آزمون مناسب با آن ارائه می گردد.

متن کامل مقاله