عنوان
آموزش زبان دوم، اشكالات و راه کارها
نویسنده (گان)
عباس طالب زاده عبدالحلیم مطرقی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله
آموزش وابستگی شدیدی به کتاب درسی دارد و دغدغه ی بزرگ آموزش دهندگان یافتن کتاب درسی مناسب است درحالیکه مشکلی بزرگتر ازآن در پیش روی ماست و آن هم چیزی نیست جز روش مند نبودن برنامه ی آموزشی و عدم تسلط مدرسان. از این¬رو، گنجاندن روش های استفاده ی صحیح از تکنولوژی آموزشی در برنامه های تربیت مدرس زبان عربی، امری ضروی به نظر می رسد تا بتوانیم با به کار گیری درس های؛ مکالمه، انشاء، آزمایشگاه زبان با رایانه و اینترنت دانشجویان خود را به بهترین شکل با زبان عربی آشنا کنیم و آنان را در امر گفتگو به این زبان و همگام شدن با تحولات شگرف زمان توانمند سازیم.امروزه به کارگیری تکنولوژی آموزشی امری ناگزیر است که بدون استفاده از آن معضل آموزش زبان عربی درکشور لاینحل باقی خواهد ماند.

متن کامل مقاله