لیست مقالات يازدهمين همايش سراسري حسابداري ايران

نمایش # عنوان نویسنده
0 مقايسه سود حسابداري با سود مشمول ماليات جواد دجلاني
ابوالقاسم مسيح آبادي
محمدرضا شورورزي
1 سود حسابداري و سود مشمول ماليات جواد دجلاني
ابوالقاسم مسيح آبادي
محمد رضا شورورزي
2 ا ثر مالکيت عمومي بر کيفيت سود در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سيد حسام وقفي
مهناز آهنگري
سيد حسن صالح نژاد
امير بيگي
3 اثر کيفيت حسابرس منتخب بر هزينه سرمايه در شرکت هاي با ارزش پرتفوي بورسي متفاوت اميد صباغيان طوسي
4 تأثير سرمايه فکري برجريان نقد آزاد علي علي محمدپور
احمد مدرس
صادق رحيمي
5 فرآيندکاوي و ارزش افزوده آن در حسابرسي حميد کلهرنيا
6 بررسي تأثير دستکاري فعاليت‌هاي واقعي بر مديريت سود تعهدي در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدي انصاري
مصطفي دري سده
مسعود نرگسي
7 مديريت سود در سال تغيير مديريت سيد احسان حسيني
مهدي مرادي
8 بررسي تاثيرات بازار سهام به عنوان يکي از نهاد هاي مالي بر رشد اقتصادي در ايران محمد حسين ذوالفقار آراني
محمد صادق اديبيان
9 رهنمودهاي اخلاقي براي تدوين گزارش هاي مسئوليت اجتماعي سيد کاظم ابراهيمي
زهره عباسي
10 تأثير کيفيت حسابرسي بر شفافيت سود شواهدي از بورس اوراق بهادارتهران حسينعلي ملک جعفريان
حميد پوربرات
11 «سياق» مهد تاريخ کهن حسابداري عسل بخشيان
شيما احسان ملکي
عليرضا سربي
12 بررسي تاثير ارزش هاي اخلاقي مديران بر تصميم گيري آن ها جهت استخدام حسابداران مريم شهرستاني
سيده طاهره مهربان خو
13 افشاي اجباري وتأثير آن بر ارزش شركت ها حميد حصاري
هدا مجبوري يزدي
ابوالفضل قديري مقدم
حميد پناهي
14 مقايسه تاثير روش هاي تدريس بحث گروهي و سمينار دانشجويي بر سطح يادگيري دانشجويان در درس حسابرسي دو حجت اله آتشي گلستاني
مهدي فيلسرائي
15 ارتباط تامين مالي ترازنامه اي بامعيارهاي تلفيقي عملکرد شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Youssef haghighi
lابوالفضل قديري مقدم
محمد حسين وديعي نوقابي
16 تحقيقي پيرامون ارتباط بين نگه‌داشت نقدينگي و ارزش شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرايط عدم تقارن اطلاعاتي مجيد معبادي
فرهاد دهدار
17 هزينه يابي بر مبناي فعاليت اخلاق گرا(EDABC) مجتبي ابراهيمي رومنجان
18 رابطه منبع کنترل و رضايت شغلي حسابرسان داخلي با استقرار سيستم هاي کنترل داخلي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ايران حميد رضا گلاب خيام
داود قارزي
19 بررسي ارتباط بين انعطاف پذيري مالي، و سيستم مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمد حسن رجائي
منا باتوته
20 چالش حرفه حسابرسي: حسابرسي مستمر يا اتکا بر حسابرسي سنتي؟ احمد عبداللهي
21 بررسي ارتباط بين عدم تقارن اطلاعاتي و سياست تقسيم سود در شركت¬هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جواد معصومي
مصطفي قاسمي
سيدحسين موسوي
قاسم قاسمي
22 بررسي و مقايسه ويژگي هاي کيفيت سود و معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملکرد با استفاده از الگوهاي لويز و پنمن مينا صداقتي مختاري
زهره حاجيها
23 بررسي تأثير بحران مالي جهاني بر نسبت هاي نقدينگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سيدمرتضي نبويان
يحيي کاميابي
اسفنديار ملکيان
24 ارزيابي عملکرد مالي با استفاده از مدل تحليل پوششي داده¬هاي مبتني بر زمان مهدي علي نژاد ساروکلائي
فاطمه افشار زيدآبادي
25 بررسي ارتباط بين اقلام صورت جريان وجوه نقد با ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده بر حسب اندازه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تکتم قنبري مقدم
مهدي جعفري
26 بررسي تاثير حاکميت شرکتي بر سياست تقسيم سود : با تاکيد بر نقش مالکان نهادي امير سروستاني
اسما مدايم زاده
27 رفتار اخلاقي حسابداران- تفاوتهاي بين عقايد و عمل محمود لاري دشت بياض
حميد خادم
عباس لاري دشت بياض
28 بررسي رابطه فرهنگ سازماني با ماکياوليسم داود خان حسيني
lمحمد نيكو نسبتي
حامد خيري
الهه معزز ملاقاسم
29 بررسي رابطه بين رشد اقتصادي و بازده سهام بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطهره رضايي
محمد خدايي وله زاقرد
30 روش شناسي متاآناليز (فراتحليل) در حسابداري: معرفي، ضرورت ها و کاربردها آمنه بذرافشان
31 تأثير سرمايه¬گذاري نهادي بر ريسک سيستماتيک در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهدي علي نژاد ساروکلائي
عباس شول
مريم بحريني
32 بررسي محدوديت هاي بکارگيري سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري مديريت در شرکتهاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ذکوان ايماني
رضا ستوده
33 بررسي تاثير نگهداشت وجه نقد اضافي بر روي سهامداران و ارائه مدل هاي تعيين کننده دامنه مطلوب وجه نقد در شرکت هاي تجاري خديجه ربيعي
سعيد علي پور
34 بررسي ارتباط بين بازدة تعديل شدة بازار با معيارهاي اقتصادي و معيارهاي حسابداري ارزيابي عملکرد سيد محمود موسوي شيري
سيد حسام وقفي
مهناز آهنگري
35 بررسي ارتباط بين ارزش برند و برخي از عوامل تعيين کننده آن با بازده سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مريم سعيدي کيان
جواد عباسي کيا
36 بررسي رابطه متقابل بين ويژگيهاي پيش بيني سود بعنوان افشاي اختياري و گزارشهاي مالي حسابرسي شده وحيد اسکو
رضا تاکر
37 بازشناسي اهميت، جايگاه و نقش پژوهش‌هاي JDM در حسابداري علي اکبر نونهال نهر
صابر جليلي
مهدي نونهال نهر
38 تاثيـر تـوان مالي در قالب مدل ورشکستگي آلتمن و شاخص هاي رشد شرکت بـر نسبت هاي اهـرم مالي زهره حاجيها
فاطمه صفري سرچاه
39 بررسي تأثير ماليات بر ساختار سرمايهبانكهاي دولتي و غيردولتي ايران هادي شفيعي ديزجي
محمدباقر بهشتي
اسماعيل يعقوبي سيلاني
40 جايگاه حسابداري تجارت الكترونيك در شركتهاي فعال در تجارت الكترونيك درايران روح الله مصطفائي
41 تاثير توسعه بازار سرمايه بر کيفيت سود شرکت هاي عضو گروه هاي تجاري مريم حبيبي
احمد خدامي پور
42 اثر اندازه شرکت بر نوسانات غير سيستماتيک بازده سهام هر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران عليرضا زارعي سوداني
مجيد عظيمي يانچشمه
علي گرامي
43 نقش کيفيت سود در پيش بيني سودآوري آتي شرکتهاي ورشکسته و غيرورشکسته بورس اوراق بهادار تهران معصومه شهسواري
محمدجواد زارع بهنميري
احمد احمدپور
44 تأثير ساختار مالکيت بر هزينه هاي حسابرسي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمد حسن سعادتيان
زهره حاجيها
سعيد قهرماني
45 طراحي و تبيين مدل ارزيابي سهام در بورس و اوراق بهادار تهران با رويكرد مدل تركيبي الكتره – تحليل پوششي داده‌ها (مورد پنجاه شركت برتر بورسي علي منصوري
منوچهر نوري
46 حسابداري تعهدي بخش عمومي- مطالعه موردي : تجربيات دولت نيوزلند محمود لاري دشت بياض
47 جريان¬ها نقدي و سودآوري سهام با در نظرگرفتن فرصتهاي سرمايه¬گذاري جمال محمدي
علي خوزين
48 افشاي اطلاعات سرمايه انساني در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يحيي حساس يگانه
اسماعيل توکل نيا
مهران فضل الله پور نقارچي
49 بررسي تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي و متغيرهاي ساختار سرمايه بر سودآوري صنعت بيمه سعيد فلاحي
شکوفه صفدري نيا
محسن مرادي
علي عليزاده
50 بررسي عوامل موثربر انتخاب سيستم هزينه يابي شرکت نازنين بشيري منش
رضوان حجازي
51 حسابداري نوين( مرسوم) بستري جهت استقرار حسابداري اسلامي در ايران علي محمد قنبري
محمد جواد وفائي ريزي
52 چارچوب تئوريک حسابداري و سيستم هاي حسابداري با نگرش اسلامي حمزه ديدار
سروين جودت نيا
غلامرضا منصورفر
53 بررسي تأثير ساختار سرمايه و ويژگي‌هاي هيأت مديره بر ارزش شرکت دربين 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران مينا عظيمي
رسول برادران حسن زاده
54 آزمون تئوري نشانه شناسي اقلام تعهدي با استفاده از شبکه هاي عصبي پايه شعاعي RBF سميه نعيمي
قدرت اله طالب نيا
55 ارتقاي آموزش و حرفه حسابرسي با استفاده از فناوري‌هاي نوين شيدا نايب محسني
56 بررسي ارتباط بين اعلان سود با بازده غيرعادي و نقدشوندگي سهام امير يوسفي بزچلويي
حسن همتي
حسين کاظمي
57 نقدي بر شناسايي نامتقارن اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود به عنوان معيار ارزيابي محافظه کاري غلامرضا کردستاني
مريم تقي پوريان
58 مروري جامع بر مدل هاي سنجش محافظه کاري سيده طيبه ال ياسين
سلمان بيک بشرويه
محمد عبدزاده کنفي
59 بررسي ديدگاه و نحوه ي استفاده ي سرمايه گذاران غير حرفه اي از مفاهيم مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالي و تاثير آن بر تصميمات سرمايه گذاري آن ها محمدرضا عباس زاده
سيده طاهره مهربان خو
مريم شهرستاني
60 بررسي ميزان رضايتمندي شغلي حسابداران رسمي ايران و رابطه آن با متغيرهاي جمعيت شناختي حميد پوربرات
حسين جوانشيري
61 تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت از تئوري تا اجرا بهاره حقيقي طلب
سيد محمد صادق موسوي
62 ارزيابي توانايي مدل هاي داده کاوي در پيش‌بيني قيمت سهام فرزانه نصيرزاده
زهرا نيک روش
63 اخلاق در حسابداري با تاکيد بر ديدگاه اسلامي کامران ناصري
محمد جواد محقق نيا
64 بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و محافظه کاري حسابداري (مدل محافظه کاري باسو - مدل گيولي و هاين) مهران کم
فرزانه نصيرزاده
65 بررسي ارتباط پوياي بين نرخ ارز و شاخص قيمت سهام با استفاده از مدل GARCH اسماعيل شفيعي ديزجي
هادي شفيعي ديزجي
66 سياست تقسيم سود و نوسان قيمت سهام محسن محمد نوربخش لنگرودي
کيهان مهام
سيما زندبابارئيسي
67 اندازه گيري ريسک و بازده در چارچوب سياست هاي متفاوت سرمايه در گردش شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران سمانه حسيني
عبدالرضا اسعدي
احمد زنده دل
68 بررسي رابطه بين اقلام تعهدي و تصميمات عملياتي مديران در طول چرخه عمر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمد رضا عباس زاده
وحيده جويبان
69 بکارگيري مدل تعديل شده پاليك درمطالعه رابطه بين اجزاي سرمايه فكري وعملكرد مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يحيي کاميابي
مريم صلاحي نژاد
70 بررسي عملکرد بانکداري الکترونيک در بانک هاي ايران با استفاده از مدل تحليل پوششي داده ها وتحليل مؤلفه هاي اصلي محمدرضا عباس زاده
حسن کوهي
حسين دستجردي
رضا عباس زاده اميري
71 بررسي برخي عوامل موثر بر وجود فاصله انتظارات بين افراد از شناخت اخلاقي نسبت به مديريت سود مهدي اسکندري
محمد رضا عبدلي
حميد پناهي
72 تاثير محيط آموزشي(دانشگاه) بر ارتقاء مهارت هاي کارآفريني دانش آموختگان رشته حسابداري صفيه بخشاني
73 تأثير تصميم گيري اخلاقي حسابداران بر صحت پيش بيني سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اسفنديار ملکيان
جعفر عصري
74 بررسي تأثير اقلام تعهدي بر عملکرد بازده سهام پس از فعاليت هاي تأمين مالي برون سازماني شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران زهره حاجيها
راضيه مودي
75 بررسي ارتباط بين بدهي ها ، تنوع بخشي و مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کيهان مهام
بهمن طالبي
سعيد علي پور
76 بررسي تاثير برخي مکانيزم هاي راهبري شرکت بر مديريت واقعي سود جواد عظيمي
حسين ترکمان زاده
حسن ترکمان زاده
محمد باقر فرحدوست
77 بيم از دست دادن صاحبکار: ديدگاه اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران محمود موسوي شيري
ماهرخ شاکري
اسماعيل توکل نيا
78 وضعيت اساتيد حسابداري:هرم رتبه علمي،چالشهاي ارتقاء علمي و شرايط کاري محمود لاري دشت بياض
مهدي نيک اختر
سميرا بلوچي
79 تأثير ساختار هيات ¬مديره بر سياست¬هاي جسورانه مالياتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالرضا اسعدي
80 تأثير نظام راهبري شرکتي بر ساختار سررسيد بدهي شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مهدي تيرگري
نظام الدين رحيميان
81 بررسي مقايسه اي نسبتهاي گردش وجوه نقد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار قبل و بعد از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شاداب منوچهري
ذکوان ايماني
صادق پوسانه
نادر ناظري
82 تاثير آموزش آيين رفتار حرفه اي بر ارزش هاي اخلاقي دانشجويان حسابداري سيد محمود موسوي شيري
مريم شهرستاني
83 بررسي تأثير استفاده از وسايل کمک آموزشي و تکنولوژي آموزش بر يادگيري و کيفيت تدريس مهدي صالحي
آرش آرين پور
پريسا غفوريان نوروزي
84 رابطه بين حاکميت شرکتي و ساختار سرمايه ي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سيد حسين نورحسيني نياكي
85 بررسي تاثير تبليغات بر عملکرد مالي و ريسک شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهدي صالحي
مريم سعيدي کيان
محمدجواد ساعي
86 بررسي رابطه بين حاکميت شرکتي و عملکرد شرکت : آزمون مجدد تئوري نمايندگي در شرکتهاي فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران مهدي يعقوبي
مريم اقبال
87 بررسي تأثير اقلام تعهدي و جريان وجوه نقد بر عملکرد آتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مژگان نوري
زهره حاجيها
88 بررسي رابطه سرمايه فکري با ارزش افزوده اقتصادي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مهدي صالحي
پريسا جوادي
89 بررسي ميزان انطباق استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي و استاندارد هاي حسابداري ايران-مورد صنعت بانکداري صديقه شريفي
90 بررسي تأثير سرمايه فکري بر عملکرد مالي شرکت¬¬هاي سرمايه¬گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عليرضا حيدري
91 بررسي تاثير رويکرد مطالعاتي و تجربه آموزشي بر عملکرد تحصيلي (مطالعه موردي: دانشجويان کارشناسي ارشد حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد) سميه وزيري سرشک
فاطمه دهقاني فيروزآبادي
علي فاضل يزدي
92 تاثير سرمايه گذاري در سرمايه ثابت (مخارج سرمايه اي)با توجه محدوديت هاي تامين مالي بر حساسيت جريان وجوه نقد صديقه آئين
مهدي علي نژاد ساروکلائي
عباس شول
93 حسابداري ذهني اعتقادي محمدحسين ستايش
مجتبي سعيدي
علي شايان فر
94 كاربرد الگوريتم ژنتيک خطي و الگوريتم ژنتيک غيرخطي جهت افزايش کارايي پيش‌بيني بحران مالي شركت ها در بازار سرمايه زهرا پورزماني
محمدرضا اولي
95 Impact of working capital management on profitability ratios: evidence from Iran مجيد قبولي
سيد جواد حبيب زاده
سيد حسام وقفي
علي تقوي مقدم
96 بانکداري اسلامي؛فرصتي در مواجه با بحران ها زهره قيومي
97 تحليل بنيادي و افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها غلامحسن تقي نتاج
محمد مهدي مومن زاده
محمدهادي مومن زاده
98 تاثير تركيبي ويژگي هاي مراحل چرخه عمر شركت بر عدم تقارن زماني جريان نقدي عملياتي ناصر ايزدي نيا
غلامحسين كياني
مهدي ميرزائي
99 بررسي عوامل تأثيرگذار برسطح اعتماد حسابرس مستقل نسبت به سيستم کنترل داخلي صاحبکار- نقش محيط کنترلي عاطفه عسکري
مهدي عربصالحي
100 بررسي ارتباط بين برخي مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و مديريت واقعي سود سعيد عرب حسيني
101 کاربرد الگوريتم فاخته در پيش بيني ورشکستگي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ريحانه بيگي
مهدي صالحي
102 ارائه راهکارهاي اجراي حسابرسي عملياتي، مطالعه تجربي: شرکت هاي تابعه آستان قدس رضوي محمد حسين ذوالفقار آراني
حميد رمضاني
سيد عليرضا حسيني
103 بررسي رابطه بين ريسک سيستماتيک و محافظه کاري حسابداري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهدي عربصالحي
احمد گوگردچيان
مرتضي آرام سفيد دشتي
104 بررسي ارتباط ساز وکارهاي نظام راهبري شرکتي و عدم تقارن اطلاعاتي کاوه قادري
صلاح الدين قادري
105 ارتباط بين مکانيزم هاي حاکميت شرکتي و کارايي مديريت سرمايه در گردش وحيد تقي زاده خانقاه
نسا حشمت
106 بررسي دوره تصدي حسابرسي، رفتارهاي ناکارآمد و تعهد حرفه اي حسابرس بر کيفيت حسابرسي در ديوان محاسبات کشور سيد محمود موسوي شيري
شفيع کهياني
رضا ستوده
107 نقش صنعت بر افشاء اطلاعات درصورت¬ هاي مالي صنايع مختلف ايمان زارع
مژگان محرمي
ناصر عرب
مهدي باقري
جعفر نکونام
108 بررسي ميزان دقت سود هر سهم و گردش وجوه نقد متعلق به هر سهم در پيش‌بيني سود تقسيمي هر سهم در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داود قارزي
محمد نوروزي
اسما جوهري نيا
109 رابطه بين بندهاي پس از اظهارنظر در گزارش حسابرس و تجديد ارائه صورتهاي مالي محبوبه کاظمي
عبداله آزاد
110 بررسي اثر مکانيزم هاي حاکميت شرکتي بر مسئوليت اجتماعي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غزل صادقي
مهدي عرب صالحي
111 برررسي ديدگاه استفاده کنندگان صورتهاي مالي در خصوص چارچوب و محتواي گزارشگري اجتماعي محمد علي باقر پور ولاشاني
مصطفي جهانباني
سميه ظفرزاده
112 مطالعه ارتباط سرمايه‎‎گذاري و ارزش شرکت در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مريم عسکري ورکي
حسين فخاري
113 بررسي تاثير ويژگي‌هاي شرکت بر تفاوت معافيت مالياتي اعمال شده توسط حسابداران رسمي و ماموران مالياتي (مطالعه موردي خراسان رضوي) احمد رضا رحماني
محمدرضا شورورزي
عليرضا شريعتي ايوري
114 بررسي تأثير سهامداران عمده و سهامداران نهادي بر نقدشوندگي سهام رضا ستوده
مژگان محرمي
محسن صيقلي
محمد جمالي
روح الله آقا محمدي
115 بررسي رابطه ي سود تقسيمي و اهرم مالي بر نگهداري وجه نقد در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمدحسين وديعي
محمدرضا عباس زاده
مصطفي ملکيان کله بستي
116 تشکيل پرتفوي بهينه با استفاده ازالگوريتم هاي ژنتيک بر اساس مدل مارکوئيتز و نقدشوندگي سهام دربورس اوراق بهادارتهران محمد علي مرادي
حامد دمرچي لو
بهنام مرادخاني
117 تاثير سطوح افشاي اختياري بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداري شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فاطمه صفري بروجردي
عباسعلي پورآقاجان
118 بررسي تاثير ارزش پيش بيني ، ارزش بازخورد و پايداري سود بر عملكرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمد خليل زاده
روزبه سرداري
احد خليل زاده
119 بررسي ناسازگاري هاي چارچوب حسابداري اسلامي و حسابداري متعارف وحيد احمديان
lمحمد علي آقايي
مهديس نيکزاد قاديکلايي
120 مديريت سر مايه در گردش و عملکرد مالي شرکت ها در صنايع مختلف محمد رضا عباس زاده
مالک يبلويي خمسلويي
حجت هاتفي مجومرد
121 بررسي نقش محافظه کاري حسابداري برروندسرمايه گذاري شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران پريسا جافر
دکتر سيدرضا موسوي
122 بررسي رابطه بين حق الزحمه حسابرسي و واکنش بازار به افشاي اطلاعات در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Ehsan mehrjoo
رضا تاکر
123 بررسي آخرين تحول¬هاي گزارشگري مالي يکپارچه محمد حسين وديعي
علي خليليان موحد
سيد اسماعيل هزارخاني
فاطمه توسلي فديهه
124 بررسي تأثير محافظه کاري شرطي و غيرشرطي حسابداري بر کيفيت گزارشگري مالي مازيار حسن بابايي
حمزه ديدار
غلامرضا منصورفر
125 بررسي رابطه رتبه حاکميت شرکتي با عملکرد عملياتي و ارزش شرکتها ياسر حقيقي
ابوالفضل محمودي
آزاده رفيعي
سيد محسن کريميان مقدم
126 بررسي رابطه بين فرصت رشد (پايين) و بدهي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ابوالفضل محمودي
ياسر حقيقي
سيد محسن کريميان مقدم
آزاده رفيعي
127 تاثير شايستگي حسابرس داخلي بر زمان اجراي حسابرسي مستقل آزاده رفيعي
سيد محسن کريميان مقدم
ابوالفضل محمودي
ياسر حقيقي
128 ضرورت بکارگيري استاندارد زبان گزارشگري تجاري توسعه پذير اميد امانداد
129 اثر سهامداران اقليت، هزينه هاي نمايندگي وعدم تقارن اطلاعاتي بر سياست تقسيم سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمد خوارزمي
محمد حسين وديعي نوقابي
محمد رضا شورورزي
130 بررسي تاثير سيستم هاي کنترل و حسابداري مديريت بر عملکرد سازماني شرکت هاي توليدي اسما اشرف گنجويي
شهناز نايب زاده
131 مطالعه تطبيقي آموزش حسابداري در ايران و استراليا با تاکيد بر الگوي جهاني آموزش حسابداري علي رحيمي باغي
مسلم طهماسبي
132 بررسي تاثير تفاوت در ارزش‌هاي فرهنگي بر درک اصول اخلاقي دانشجويان حسابداري: بررسي تطبيقي در ايران و انگلستان محمّدرضا عباس‌زاده
محسن معيني زاده
133 بررسي رابطه بين استراتژي هاي سرمايه در گردش با فرصت هاي سرمايه گذاري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکوفه صفدري
محمدرضا عباس زاده
سعيد فلاحي
علي عليزاده
134 ضرورت XBRL ؛ گزارشگري مالي در قرن 21 مسعود حسني القار
سمانه طاوسي
محمدرضا طاوسي
135 بررسي ارتباط بين عملکرد مالي و زنجيره تامين در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمدرضا اولي
عليرضا غلامزاده
غلامرضا پاکدل
136 بررسي تاثير عوامل کيفي حسابرسي بر ارزيابي عملکرد مديريت در تبيين ارزش ايجاد شده براي سهامداران يحيي حساس يگانه
مهدي محمودي
سونيا پناهي
137 بررسي مقايسه اي ديدگاه اساتيد و شاغلين در حرفه در تعيين اجزاي دانش و مهارت آموزش حسابداري ندا صبا
138 بررسي تأثير توانايي مديريت بر کيفيت سود وحيد حسين پور
غلامرضا منصورفر
حمزه ديدار
139 تاريخ آموزش حسابداري در ايران محمد محمدي زاوله
يونس عباسي
140 تغيير بنيادين در نحوه ارائه صورتهاي مالي حامي حجتي فرد
رضوان حجازي
141 حسابداري اجتماعي ضامن بقاي حسابداري امروز حامي حجتي فرد
فاطمه سعادتي مشتقين
142 تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت؛ چيستي، چرايي، چگونگي محمد مرفوع
محمد مهدي مومن زاده
محمدهادي مومن زاده
143 حسابرسي تقلب الکترونيکي؛ راهکاري براي تشخيص و اصلاح شيوه¬هاي حسابداري الکترونيکي جعلي شاهو آقابيگ زاده
طيبه کرکبودي
جواد منتظري
144 تاثير تنوع¬سازي کسب و کار بر ارزش شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Samane shahrezaei
hamze didar
mohammad imani barandagh
145 تاثير ساختار سرمايه بر آستانه سود مجيد زنجيردار
معصومه عبداللهي
پيمان غفاري آشتياني
146 اثر انتشار گزارش بررسي اجمالي حسابرسي بر قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حميد پورمراديان شهربابکي
پرويز پيري
حمزه ديدار
147 تأثير سرمايه فکري بر کارايي شرکت‌ها با بررسي اثر ساختار سرمايه به عنوان متغير تعديل‌کننده بر شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران قاسم رحيمي ريگي
حمزه ديدار
غلامرضا منصورفر
148 قيمت گذاري انتقالات داخلي و چالش هاي پيش روي حسابرسي مالياتي سعيده شفيعي
سعيد کمالي
149 بررسي رابطه بين اعتماد بيش از حد مديران و محافظه کاري حسابداري در شرکت هاي پزيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سيده رقيه ميرکاظمي
اسفنديار ملکيان
يحيي کاميابي
150 بررسي رابطه حجم معاملات و تغيير قيمت سهام با استفاده از چرخه كارنو در ترموديناميك مهدي مرادي
مريم ميناب
محمد فرهاد رحيمي
151 تاثير ساختار مالکيت بر ميزان افشاي اطلاعات مالي ار طريق وب سايت محمد اشکيل
امير شمسس کلوخي
hassan alizadeh
152 بررسي نقش آموزش حسابرسي در درک عمليات حسابرسي توسط استفاده¬کنندگان از صورت¬هاي مالي حسين ميرزايي
153 بررسي رابطه بين EPSسالانه و حجم مبادلات سهام براساس تئوري انتظارات محمد حامد خانمحمدي
حبيب اله جوانمرد
سميه سيمرغ
154 بررسي تاثير ساز و كارهاي نظام راهبري شركتي بر محافظه كاري شرطي و محافظه كاري غيرشرطي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داريوش فروغي
زهرا نخبه فلاح
155 بررسي ميزان تحقق بازده سهامداران از سرمايه¬گذاري در سهام شرکت¬هاي با P/E بالا بهزاد کاردان
سمانه محمدي
156 بررسي تاثير محاسبات توري در فن حسابداري امير آزادي مرند
الهام آزادي مرند
محمود لاري دشت بياض
157 Channels of the Diffusion of Management Accounting Innovations in MNCs and Complex Organisations – A comparative study حسن يزدي فر
Davood Askarany
Danture Wickramasinghe
158 نقش سودمندي جريان هاي نقدي درمحتواي اطلاعاتي جريان هاي نقدي و تعهدي در شر کت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جواد دربان فولادي
سعيد طوسي
حسين پارسيان
159 بررسي تعارض کار- خانواده بر روي رضايت¬مندي شغلي در چارچوب متغيرهاي جنسيت، وضعيت تاهل، وضعيت اولاد و جايگاه شغلي محمود لاري دشت بياض
اعظم ابوالحسن نژاد
ابوالفضل اخلاقي
افخم ابوالحسن نژاد
160 بررسي رابطه خدمات غير حسابرسي موسسات حسابرسي با قابليت اتکاي صورت هاي مالي و تمايل به سرمايه گذاري از ديدگاه سرمايه گذاران محمد حسين وديعي
مجيد صورتي
سيد حسين اشرفي شهري
161 انتخاب بهترين الگو در خصوص محاسبه مديريت سود در شرکتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بابک گواهي
عليرضا اقبالي عموقين
رضا بيگ زاده ننه کران
162 تاثيرنوع مالکيت(خصوصي يا دولتي) بر سطوح مختلف سلامت مالي وارائه مدلي مناسب علي فلاح
محمد رضا پورعلي
ابوالفضل مهديزاده تراساني
163 حسابرسان متخصص در يک صنعت، مديران بيروني و تحليلگران مالي حسين سهيلي
سعيد احمدي
داريوش جاويد
سميرا انگوتي
164 بررسي روشهاي خريدوفروش سهام دردوره هاي ركود ورونق در بورس اوراق بهادار تهران Hossein haghshenas
mehdi ahmadpour
165 دستکاري در فعاليت هاي واقعي(مديريت سود واقعي) براي رسيدن به آستانه خاصي از سود قدرت الله وحدتي
مجيد زنجيردار
پيمان غفاري آشتياني
166 بررسي تاثير فن آوري اطلاعات و ارتباطات بر گزارشگري مالي به هنگام رسول برادران حسن زاده
رضا بهشتي نهند
صلاح الدين قادري
شمسي بهشتي نهند
167 تأثير تغييرات نرخ ارز بر عملکرد شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهزاد کاردان
بهزاد بيگي
168 بررسي نسبت دوپونت تعديل شده و اجزاي آن براي پيش بيني سودآوري شرکت‌ها در مرحله خاصي از چرخه عمر شرکت حبيب الله جوانمرد
بيتا شاهعلي زاده
مجيد زنجيردار
169 بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي و چرخه تبديل وجه نقد در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اسفنديار ملکيان کله بستي
يحيي کاميابي
محبوبه يزداني
170 ارتباط بين دوره تصدي حسابرس و کيفيت گزارشگري مالي در مراحل چرخه عمر وحيد تقي زاده خانقاه
171 بررسي تأثيركارايي عناصر سرمايه فكري بر عملكرد ناصر چمن گرد
عليرضا عليپور
عبدالحسين رضواني
لطيفه الهياري
172 بررسي رابطه¬ بين هزينه¬ تبليغات و شاخص¬هاي سودآوري شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسين سيفي قبادي
فروغ بهارلويي
محمد رمضان احمدي
رضوان کوچک اندام
173 بررسي رابطه بين مديريت سرمايه درگردش با بازده حقوق صاحبان سهام ، بازده دارايي ، نسبت جاري وبرخي از شاخصهاي ديگر شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران شهربانو قلي پور
اسفنديار ملکيان کله بستي
يحيي کاميابي
174 بررسي تاثير تداوم انتخاب حسابرس بر هموارسازي سود در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فروغ بهار لويي
حسين سيفي قبادي
رضوان کوچک اندام
175 بررسي ارتباط بين سازو کارهاي حاکميت شرکتي و سياست تقسيم سود شرکتپس از انتشار اوليه: شواهد از شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران امين رستمي
غلامرضا پاکدل
176 پيش بيني مديريت سود با توجه به اقلام تعهدي ساختاري و معنايي با استفاده از شبكه عصبي-فازي والگوريتم فراابتکاري رقابت استعماري الهه ترابي
مهدي صالحي
جليل خاکسار
177 بررسي ارتباط بين برخي معيارهاي راهبري شرکتي و ساختار سرمايه شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احمد ناصري
جواد منتظري
مصطفي نجار
178 تحولات مالي و حسابداري بخش عمومي و تبيين عوامل و محرک‏هاي تحول در نظام پاسخگويي مالي و عملياتي ايران مرتضي معيري
جعفر باباجاني
179 بررسي ميزان تأثير استفاده از نرم افزار اکسل در آموزش درس‌هاي حسابداري مالي برميزان پيشرفت تحصيلي دانش‏آموزان حسابداري احمد ناصري
شهربانو محمودي
عليرضا حيدرزادگان
180 مقايسه دوره دکتري حسابداري در دانشگاههاي ايران با دانشگاههاي آمريکا موسي بزرگ اصل
حليمه رحماني
افسانه رفيعي
181 تاثيرعدم تقارن اطلاعاتي بر ارتباط ارزشي ارقام حسابداري و بازده سهامداران شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مريم عليمرداني
غلامرضا سليماني اميري