لیست مقالات اولين همايش ملي حسابرسي و نظارت مالي ايران

نمایش # عنوان نویسنده
0 بررسي اثر مقايسه¬اي چرخش شريک موسسه حسابرسي و چرخش موسسه حسابرسي بر کيفيت گزارشگري مالي حاجيها,زهره;صابريان,مريم
1 بررسي رابطه عدم صداقت مديران موظف و بروز تقلب در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نصيري,بهنام;جامعي,رضا ;نوري زاده,مرضيه
2 بررسي عوامل موثر بر تاخير در ارائه ي گزارش حسابرسي صالح آبادي,مهري
3 رابطه بين حق‌الزحمه غيرعادي حسابرسي و توانايي پيش‌بيني سود غفاريان صالحي نژاد,زهرا
4 اثر پديده تماشاگري بر گزارش تقلب اکبريان شورکايي,رضا;بولو,قاسم
5 ارتباط بين کيفيت حسابرسي و تجديد ارائه صورت¬هاي مالي در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حسني القار,مسعود;شعري آناقيز,صابر
6 تاثير احساسات و حالات روانيِ حسابرسان بر قضاوت حرفه¬اي حسابرسي: بررسي مطالعات و ارائۀ چکيده¬اي از مفاهيم و رويکردهاي پيشنهادي رجبعلي زاده,جواد
7 رابطه اهميت اقتصادي صاحبکار با اظهارنظر مشروط و تعداد بندهاي شرط گزارش حسابرسي در بورس اوراق بهادار تهران اميدفر,مهدي;لاري دشت بياض,محمود
8 بررسي اثر کيفيت گزارشگري مالي بر بندهاي تعديلي حسابرسي بشيري منش,نازنين;,;پاکدل,مريم
9 بررسي ميزان انطباق آموزش¬هاي حسابداري دانشگاهي با نيازهاي حرفه¬اي ديوان¬محاسبات کشور ) از ديدگاه مديران و کارشناسان اين سازمان ( صنعتي نيا,جواد
10 بررسي رابطه بين وضعيت اخلاقي، رضايت شغلي، تعهد سازماني و تمايل به تغيير محل کار در بين کارکنان موسسات حسابرسي محفوظي,غلامرضا;محسن زاده,مريم
11 رابطه بين اخلاق، رضايت شغلي، تعهدسازماني با ترک خدمت حسابرسان مرندي,زکيه;مرادي,مهدي;لاري دشت بياض,محمود;خاکساري,نادر
12 بررسي تاثير حسابرسي عملياتي در اقتصاد مقاومتي ستوده,رضا;مرادي,محمدعلي
13 بررسي تاثير گزارش تفريغ بودجه بر تهيه و تصويب قانون بودجه سالهاي 1387 الي 1391 اسمعيلي,مصطفي;اميدوار,مريم;توکلي,فرشته
14 شناسايي عوامل موثر در افزايش کيفيت گزارشات حسابرسي عملکرد، ديوان محاسبات کشور محمدي,جمال;نفيسي فر,محمد ;خوزين ,علي ;توجکي,محمود
15 اتخاذ رويکرد پيشگيرانه در حسابرسي توسط ديوان محاسبات و تاثير آن بر وقوع انحرافات مالي دستگاه هاي اجرايي ولي نژاد,فرشته
16 بررسي تأثير کيفيت حسابرسي بر ارزش وجه نقد نگهداري شده به‌وسيله شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مهدوي,غلامحسين;حسيني,فاطمه السادات
17 اثربخشي حسابرسي داخلي با تأکيد بر دو ديدگاه عرضه و تقاضا رحماني ,علي ;محمودخاني,مهناز
18 بررسي تاثير مالکيت خانوادگي و کميته حسابرسي و بهنگام بودن گزارشگري مالي در بورس اوراق بهادار تهران محمد حسيني خياوي,سولماز;شيرشکن,سعيد
19 بررسي ارتباط بين درآمد و ظرفيت‌ مؤسسات حسابرسي عضو¬جامعه حسابداران رسمي ايران با رتبه‌بندي آن¬ها منصوري,مرتضي;ابطحي نائيني,سيد اميرحسين
20 بررسي چرخش هاي اجباري و اختياري موسسات حسابرسي و نقدشوندگي سهام شرکت هاي پإيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نصيري,بهنام;جامعي,رضا
21 تاثير فرصت سرمايه گذاري صنايع،گستردگي و همگني آن در ارتباط بين تخصص و حق الزحمه حسابرسي موحدي نسب,زهرا;موسوي شيري,محمود
22 طراحي نظامنامه کاربردي از مديريت دانش جهت بهره‌گيري در دستگاه‌هاي نظارتي کشور غياثيان,رامين
23 تاثير ويژگي هاي موسسه حسابرسي بر ميزان تجديد ارائه اجزاي صورتهاي مالي قرباني,بهزاد;رفيع,مرضيه
24 بررسي تأثير معاملات با اشخاص وابسته بر حق¬الزحمه حسابرسي در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شيرزادي,منصور
25 بررسي رابطه همبستگي بين سهامداران عمده و موسسه حسابرسي با کيفيت حسابرسي در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران حنيفه زاده,مهري;باقرپور ولاشاني,محمدعلي;صالحي,مهدي
26 بررسي رابطه تخصص حسابرس و هزينه تبليغات بر حق الزحمه حسابرسي اقبالي,مجيدرضا;وديعي نوقابي,محمدحسين;صالحي,مهدي
27 کاربرد الگوي دو مرحله اي هکمن در بررسي رابطه بين کيفيت حسابرسي و تجديد ارائه ناشي از مديريت سود صادقي قاديکلايي,خديجه;علي نژاد ساروکلايي,مهدي
28 پيش بيني اظهار نظر حسابرس: ارائه مدلي براساس متغيرهاي مالي و غيرمالي در بورس اوراق بهادار تهران آژمنه,رامين
29 بررسـي رابطه بين اظهار نظر حسابرسي ومديريت سـود واقعي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهـادار تـهران سليماني اميري,غلامرضا;رهنما,مريم
30 حسابرسي عملکرد و تحقق عدالت سازماني مورد مطالعه: کارکنان دستگاههاي اجرايي استان زنجان کردلو,محمدرضا;مقدم,ابوالفضل;حيدري,عبداله
31 بررسي تاثير چرخش اجباري حسابرس بر حق الزحمه حسابرس و تاخير گزارش حسابرس با تاکيد بر نقش اندازه موسسه حسابرسي کوشان,احد;اکبري,علي اصغر;عبداللهي,علي
32 پيش‌بيني نوع اظهارنظر حسابرسان با استفاده از طبقه‌بندي‌کننده‌ تجميعي لاجيت‌بوست: با تاکيد بر انتخاب متغيرهاي پيش‌بين بهينه قوهستاني,سمانه;كاظم نژاد,مصطفي
33 رابطه بين کيفيت حسابرسي، ساختار مالکيت و کيفيت اقلام تعهدي شيخلو,حسين;محمدي,احمد
34 بررسي عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسي بر اساس ويژگي هاي عرضه و تقاضا (رويکرد فراتحليل) پردلي,احمد
35 ارائه مدلي جهت بررسي تاثير راهبردهاي مديريت دانش بر خلق دانش در موسسات حسابرسي اسمعيل پور زنجاني,سعيد;پورکياني, مسعود
36 کيفيت حسابرسي و تأخير در ارائه گزارش حسابرس حشمتي,مرتضي;متقي,علي اصغر;محمدي,احمد
37 استقلال هيأت مديره و کيفيت حسابرسي متقي,علي اصغر;محمدي,احمد;حشمتي,مرتضي
38 تاثير کيفيت حسابرسي مستقل بر کيفيت سود، هموارسازي سود و هزينه حقوق صاحبان سهام – بررسي سه مدل جديد براي تحقيقات آتي در ايران پايدارمنش,نويد;عليزاده,نريمان;صالح آبادي,احمد;ميري,سيد هادي
39 اخلاقيات، تجربه، صلاحيت و شايستگي حسابرسان مستقل گامي به سوي کيفيت حسابرسي با اثر ميانجي‌گري شک حرفه اي حسابرس صالحي,مهدي;خرمي,متينا;پايدارمنش,نويد
40 ارائه مدلي براي اجراي حسابرسي عملکرد استراتژيک در سازمانهاي دولتي با بکارگيري رويکرد ترکيبي BSC-FAHP مصطفي لو,حامد
41 تاثير ويژگي هاي کميته حسابرسي بر ارتباط ارزشي اطلاعات حسابداري شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصيحي,صغري;کرمي,غلامرضا
42 بررسي رابطه بين جو سازماني با فرسودگي شغلي حسابرسان در يکي از موسسات حسابرسي فعال در استان خراسان رضوي قانعي,حسنعلي
43 تاثير استقرار نظام جديد حسابداري و گزارشگري مالي بخش عمومي ايران بر قابليت مسئوليت پاسخگوئي عمومي ناصري,احمد;نيک انديش,مسعود
44 بررسي رابطه بين مديريت ريسک و ارزش شرکت با تاکيد بر نقش ويژگي هاي هيات مديره و کميته حسابرسي مهربان پور,محمدرضا;رحيميان,نظام الدين;آهنگري,مهناز;وقفي,سيد حسام
45 حسابداري بخش عمومي و استانداردهاي بين¬المللي¬گزارشگري¬ مالي ابزاري مناسب جهت افزايش پاسخگويي ونظارت مالي دولت اسماعيلي كيا,غريبه;سليماني,حميد
46 بررسي تاثير ترديد حرفه¬اي ناشي از ويژگي هاي شخصي و ويژگي¬هاي مشتري بر قضاوت حرفه¬اي حسابرسان گرگاني,محمد ابراهيم;مرادي,مهدي;وهاب آهاري,پگاه
47 بررسي عوامل مؤثر بر بهبود نظارت مالي در نظام مالي بخش عمومي ايران سعيدي,محمدحسين;رمضاني,سيدمهدي;احمدي,احمد
48 بررسي نقش حسابرسي داخلي در بهبود کيفيت اطلاعات مالي ناشي از بکارگيري مبناي تعهدي در حسابداري بخش عمومي سرودلير,عبدالحميد
49 بررسي هدف حسابرسي (اعتباريا کشف تقلب)از دو ديدگاه حسابرس و استفاده کنندگان ازگزارش حسابرس حسين پور,مجتبي
50 بيمه صورتهاي مالي آذر,نسرين;سيار,حامد
51 رابطه کيفيت حسابرسي با کيفيت حسابداري آزاد,عبداله;عباس زاده,محمدرضا;صالحي,مهدي
52 بررسي تأثير سنجه‌هاي کيفيت خدمات حسابرسي بر به‌موقع بودن گزارش حسابرسي و هزينه‌هاي نمايندگي در بورس اوراق بهادار تهران لاري دشت بياض,محمود;به سودي,افشين;حسن فرخي,محمد
53 بررسي رابطه بين کيفيت اطلاعات مالي و تئوري نمايندگي با تاکيد بر نقش کيفيت حسابرسي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پناهي,سونيا;اقبالي,عليرضا
54 استراتژي هاي ارتباطي حسابرسان براي تعامل بهينه با صاحبکار خادم,حميد;لاري دشت بياض,محمود;حميده پور,کيانا
55 تأثير رقابت در بازار حسابرسي بر کيفيت حسابرسي: نقش اندازۀ بازار حسابرسي اورادي,جواد;نصيرزاده,فرزانه;حصارزاده,رضا
56 تأثيرکيفيت حسابرسي بر رابطه بين محافظه‌کاري و تجديد ارائه صورت‌هاي مالي محمدي,احمد;متقي,علي اصغر;حشمتي,مرتضي
57 آينده حسابرسي تحت تاثير پيشرفت هاي تکنولوژي محمودي ,رقيه ;شيرزاد,علي
58 بررسي رابطه بين فشار هزينه‌هاي نمايندگي بر کيفيت حسابرسي ذوالفقارآراني,محمدحسين;کاردان,بهزاد;موسوي گوکي,سيد علي
59 بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر اخلاق فضيلت مدار حسابرسان لاري دشت بياض,محمود;مرويان حسيني,زهرا;بهنام راد,مهسا;شيرزاد,علي
60 بررسي تأثير تغيير اختياري و غيراختياري حسابرس بر عدم تقارن اطلاعاتي ذوالفقارآراني,محمدحسين;وديعي,محمدحسين;رجبعلي زاده,جواد
61 بررسي تاثير حق الزحمه غيرعادي حسابرس بر مديريت سود در شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کربلايي کريمي,عليرضا
62 بررسي تاثير استرس بر فرسودگي شغلي حسابرسان لاري دشت بياض,محمود;مرويان حسيني,زهرا;شيرزاد,علي
63 استقرار سيستم حسابرسي عملکرد در ديوان محاسبات و تاثير آن بر عملکرد دستگاههاي اجرايي تحت نطارت هاشمي,رويا;عابديني,بيژن;مبيني دهکردي,ساسان;زارعي,فرهاد
64 اظهار نظر تعديل نشده حسابرس و درک سهامداران از کيفيت گزارشگري مالي ذوالفقارآراني,محمدحسين;قربان زاده,رضا