لیست مقالات همايش ماليات بر ارزش افزوده

نمایش # عنوان نویسنده
0 بررسي چالش‌هاي تعيين محل عرضه کالا يا ارائه خدمت در قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و ارائه راهکار اجرايي افروز کلاردهي,الهه;نصيري اقدم,علي ;غفارزاده,احمد
1 رابطه‏ي بين مزيت نسبي ماليات بر ارزش افزوده و مزيت نسبي ارزش افزوده بخش خدمات: مطالعه موردي استانهاي ايران احمدپور,الهام;جعفري صميمي,احمد
2 مزيت نسبي ماليات بر ارزش افزوده استان خراسان رضوي و مقايسه آن با ساير استان¬هاي ايران احمدپور,الهام;جعفري صميمي,احمد;شيرزاد کناري,سميه
3 رابطه‏ي بين مزيت نسبي ماليات بر ارزش افزوده و مزيت نسبي ارزش افزوده بخش صنعت: مطالعه موردي استانهاي ايران شيرزادکناري,سميه;جعفري صميمي,احمد
4 بررسي تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر عملکرد بنگاه هاي اقتصادي (مطالعه موردي صنايع توليدي وخدماتي استان هاي خراسان شعباني,محمد علي;قوامي,هادي;رحيمي,راضيه;فردشريفي,هادي;صفريان,حميد رضا;قبول,محمد;ايمان نژاد,پرنا
5 مقايسه تاثير ماليات بر ارزش افزوده و ماليات هاي مستقيم بر رشد اقتصادي ايران شعباني,محمد علي;قوامي,هادي;رحيمي,راضيه;فردشريفي,هادي;صفريان,حميد رضا;قبول,محمد;ايمان نژاد,پرنا;ذبيحي,اعظم
6 نگاهي به نحوه بهره مندي شهروندان کشور از منابع توزيع شد قانون ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري ها نصراصفهاني,رضا;مومني,الهام
7 بررسي تأثير اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بر درآمد مشمول ماليات عملکرد شرکت‌ها دجلاني,جواد;شورورزي,محمدرضا;فرزان مهر,مجيد
8 تاثير ماليات بر ارزش افزوده بر تراز تجاري در ايران و منتخبي از کشورهاي در حال توسعه کريمي علويجه,نوشين;لطفعلي پور,محمدرضا ;چهرازي مدرسه,سرور
9 بررسي توزيع عوايد حاصل از قانون ماليات بر ارزش‌افزوده بين شهرداري‌هاي استان اصفهان، قبل و بعد از اصلاح قانون کرمي چقاسياهي,مريم;نصراصفهاني,رضا;فرهمند,شکوفه
10 ﻧﻘش و اهميت حسابرسي داخلي در بهبود عملکرد ماليات بر ارزش افزوده اسلامي فرد,روح الله;حيدريان,محبوبه
11 بررسي رابطه ماليات بر ارزش افزوده و متغيرهاي کلان اقتصادي درشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محمدي,شعبان;لاري دشت بياض,محمود;نقشبندي,نادر;معين نژاد,بهراد
12 برآورد و مقايسه ي ظرفيت مالياتي منتخبي از استان هاي ايران اديبيان,محمد صادق;بهنامه,مهدي
13 اثرات اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده بر شاخص قيمت و تورم در استان¬هاي ايران (1392-1387): کاربردي از روش GMM انصاري ساماني,حبيب;داودي,راضيه سادات
14 بررسي اثر ماليات ارزش‌افزوده بر توزيع درآمد در استان¬هاي ايران روزبهاني,معصومه;انصاري ساماني,حبيب;طاهريان,پروانه
15 بررسي اثر ماليات ارزش‌افزوده بر توزيع درآمد در استان¬هاي ايران انصاري ساماني,حبيب;انصاري ساماني,حبيب;طاهريان,پروانه
16 اعطاي معافيت‌ و اعمال نرخ صفر در نظام ماليات بر ارزش افزوده؛ الزامات و پيامدها سبحانيان,سيدمحمدهادي;مهاجري,پريسا
17 بررسي تأثير ماليات بر ارزش افزوده بر نرخ بيکاري در ايران ناجي ميداني,علي اکبر;ميرزاپور,مجتبي;ذبيحي,مريم
18 عدم شفافيت و اجتناب مالياتي دجلاني,جواد
19 بررسي آثار تغيير قانون ماليات بر ارزش افزوده به ماليات بر مصرف (از ديدگاه کارشناسان ارشد مالياتي) وحداني نژاد,علي اکبر;رحمتي,امين
20 ماليات بر ارزش افزوده در کالاها و خدمات آسيب رسان به سلامت افشاري,فاطمه;جوادي نسب,حميده;ولي زاده,بهزاد
21 آيا نظام مالياتي توانسته است منجر به بهبود اختلافات طبقاتي شود؟ لطفي,عباسعلي
22 تجربه کشورهاي در حال توسعه در زميته ماليات بر ارزش افزوده صالح نيا,نرگس ;اسدي منش,رکسانا;خاوري,سحر
23 تاثير سياست هاي مالياتي بر تحقق عدالت اقتصادي در ايران طي دوره 1387تا1394 خداپرست مشهدي,مهدي;سراداري,احمد
24 تجربه کشورهاي در حال توسعه در زمينه ماليات بر ارزش افزوده صالح نيا,نرگس;اسدي منش,رکسانا;خاوري,سحر
25 بررسي تاثير ماليات بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو D8 طي دوره 2000تا2016 سليمي فر,مصطفي;سراداري,احمد
26 بررسي اثر نرخ رشد ماليات بر نرخ رشد اقتصادي در ايران طي دوره 1352 تا 1393 صالح نيا,نرگس;سراداري,احمد
27 بررسي درک و تعامل پرداخت ماليات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات توسط مشتريان به واسطه برانگيختگي ناشي از تبليغات معين نژاد,بهراد