لیست مقالات چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران-مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران

نمایش # عنوان نویسنده
0 مدرسه دانش آفرين: سناريوي جديد مدارس فردا حسين قلي زاده,رضوان
1 بررسي تربيت از منظر سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و مقايسه آن با ديدگاه شهيد مطهري رشيدي,شيرين; احمدي,ساره
2 بررسي مؤلفه‏هاي آموزش چند‏‏فرهنگي در محتواي آموزشي کتاب‏هاي مقطع پيش‏دبستاني ايران شمشيري,بابک; مسنن فارسي,حسين
3 نگاهي به اخلاق فضيلت و نقش آن در تحول تاريخي تعليم و تربيت اخلاقي رهنما,اکبر; اميري نسب,ميثم
4 حيات طيبه مقدمه اي جهت وصول به قرب الي الله به عنوان هدف غايي در نظام تربيتي رو به کمال اسلام اميري,کاوه
5 فلسفه اسلامي و تحول درنظام آموزشي کشور زارع,زينب
6 نگاهي به جايگاه و نقش فيلسوفان تعليم و تربيت در تكوين و تحول نظام جديد آموزشي ايران موسوي نيا,سيده فاطمه; صفار حيدري,حجت
7 بررسي پيامدهاي مثبت و منفي فناوري اطلاعات و ارتباطات از ديدگاه فيلسوفان و متفکران تعليم و تربيت و نقش آن در تحولات آموزش و پرورش ايران غلامي هره دشتي,سهيلا
8 بررسي آزادي از ديدگاه فيلسوفان و متفکران تعليم و تربيت و نقش آن در تحولات نظام آموزش و پرورش ايران صالحي,اکبر; غلامي هره دشتي,سهيلا; رشيدپور,رکسانا
9 معرفي رويکرد اپيستومولوژيک جديد ساختن‌گرايي پيچيده در آموزش و پرورش؛ مدل پيچيدگي و شناخت رحيمي,مهدي; برزگر بفرويي,کاظم; زارع,مريم
10 از مقوله اي بنام فلسفه تربيت معلم تا آرمانشهري بنام معلمان بدون مرز : جايگاه و نقش فلسفه تربيت معلم در تحول نظام آموزش و پرورش داورپناه,ابو سعيد
11 بررسي چالشهاوارائه راهکارهايي جهت کيفيت بخشي به اجراي برنامه p4cدرايران اعزازي,مهري; احمدآبادي,زهرا
12 تربيت معنوي و کارکردهاي تربيتي آن در تعليم و تربيت همتي,فاطمه
13 فناوري و تعليم و تربيت؛ در جستجوي چهارچوب فلسفي نو اسکندري,حسين
14 پيدايش رويکرد سازنده گرايي و تحول در محيط هاي يادگيري برزگر بفرويي,کاظم; خضري,حسن; شيرجهاني,اعظم
15 چگونگي عملياتي شدن مباني نظري سند تحول بنيادي در نظام آموزش و پرورش محمدي,عبدالعباس; شکاري,عباس ; بنار,نورعلي
16 فلسفه¬ي تعليم و تربيت اسلامي و نقش آن در تحول نظام آموزش و پرورش ايران بهرامي,مهران; علي پور,داوود
17 نگاهي به نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در فرايند ياددهي- يادگيري با تاکيد بر رويکرد سازنده گرايي سعيدي ,منصوره; حسين قلي زاده,رضوان
18 بررسي توجهات سند ملي آموزش و پرورش به ذهنيت فلسفي دانش آموزان شم آبادي,احمد; حسيني,سيد علي اکبر
19 چگونگي تربيت در جامعه مهدوي و تبيين اخلاق حرفه¬اي معلمان در عصر جهاني شدن شيرمحمدي,عاطفه
20 سير تکوين وتحول در تعليم و تربيت ايران با استفاده از نظريه تبار شناسي فوکويي رشيدپور,رکسانا
21 جايگاه تربيت عاطفي در تعليم و تربيت اسلامي چهري,طيب; صفايي مقدم,مسعود
22 ايدئولوژي گرايي و محافظه کاري به مثابه چالش هايي فراروي تحول تربيتي در رويکردهاي سنت گرايانه. باقري نيا,حسن
23 جايگاه تربيت شهروند اسلامي در تحول نظام آموزش و پرورش قاسم پور خوشرودي,عرفانه; قاسم پور خوشرودي,احترام
24 انديشه هاي رورتي و تاثير آن بر تحول رابطه معلم و شاگرد بهبهاني فرد,محسن; الماسي فرد,مريم; بيرجند,زهرا; رجب پور,مصطفي
25 مطالعه ي تطبيقيِ مباني فلسفيِ تحوّلِ آموزش وپرورش ايران و فرانسه بلاغت,سيدرضا; حجتي نسب,مريم حجتي نسب
26 بنيان هاي تحوّل آموزش و پرورش از ديدگاه روسو و فارابي بلاغت,سيدرضا; ملازهي,الياس
27 جايگاه عدالت آموزشي درتحول نظام تعليم وتربيت ايران قياسي,الهام
28 بررسي مباني فلسفي سند برنامه درسي ملي ايران غريبي,جلال; گلستاني,سيد هاشم; جعفري,سيد ابراهيم
29 تبيين نظام آموزشي اسلامي - ايراني با تاکيد براهداف و اصول تربيتي برمبناي سرداري,باقر
30 بررسي و تبيين رويکرد پساساختار گرايي،تحول در برنامه درسي جمشيدي خورشيد,اصغر; صفري مطلق,حميد; پرچمي شايسته,حميد
31 بررسي تطبيقي عناصربرنامه درسي ازنظر پراگماتيسم واسلام باتاکيد بربومي سازي برنامه هاي درسي اسديان,سيروس; نظامي,رامين
32 بررسي سوگيري تحول زايي در نظريه هاي تعليم و تربيت اسلامي معاصر بر اساس مباني نظري اسلام در باب تحول زايي تعليم و تربيت يوسفي,سجاد
33 مقايسه‏ ي تطبيقي انديشه‏ هاي تربيتي ملاصدرا و روسو آسيادار,طاهره; بني عامريان,مريم
34 امکانات شبکه هاي اجتماعي مجازي در ايجاد تحول تربيتي (با تاکيد بر اهداف سند تحول بنيادين) دارم,احمد; مرداني,ايوب
35 تحليل سير تاريخي فمينيسم بر تحولات تعليم و تربيت با تاکيد بر ديدگاه تطبيقي امام علي (ع) و لاکان کياني خراجي,اعظم ; محمدي,صفورا
36 بررسي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش با رويکردهاي پايدارگرايي ، پيشرفت گرايي و باسازي گرايي محموديخواه,سعيده; نوحي,ندا
37 برنامه درسي معنوي ، چيستي و چرايي معروفي,يحيي; کرمي,زهرا
38 ايجاد تحول در نظام آموزشي كشور با توجه به روش هاي تفكر فلسفي» كريمي,مصطفي; سلحشور,احمد
39 بررسي ماهيت تحول از منظرمعنا گرايي (ساختار گرايي وپسا ساختار گرايي) ودلالت هاي آن بر تعليم وتربيت سلحشور,احمد; كريمي,مصطفي; خنكدار,معصومه
40 کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان: مأمني امن براي اجراي برنامه آموزش فلسفه براي کودکان ملک پور شهرکي,بهار
41 تحولات نظريه تربيتي وجايگاه فلسفه تعليم و تربيت سلحشوري,احمد; ايمانزاده,علي
42 پژو هش هاي تربيتي و نقش آن در نظام آموزش و پرورش ايران اصغر پور,جابر; خرم آبادي,يدالله
43 نقش فناوري اطلاعات در تحول هدف‌هاي آموزشي بر مبناي نگرش نظريه پردازان انتقادي تاري,نصيبه; ضرغامي,سعيد; صالحي,اکبر
44 تحول در آموزش علوم بر مبناي فلسفه¬ي علم پسا اثبات¬گرا محمدي,حمداله; ميرزايي رافع,مهري
45 بررسي بيانيه ي فلسفه تدريس معلمي در کلاس درس (بررسي برخي ديدگاهها) مروتي,اعظم; قائدي,يحيي
46 تحليل اثر گذاري فلسفه برنامه درسي چندفرهنگي بر خط مشي‌هاي نظام آموزش و پرورش ايران و نحوه رويارويي با مسايل و رويدادهاي آن شکاري ,عباس; موسوي ,سميه ; صالحي ,معصومه
47 رويکرد ساختارگرايي و پساختارگرايي در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعليم و تربيت ابراهيمي دهشيري,محمد حسن
48 جايگاه ديدگاه هرمنوتيکي در سند تحول بنيادين آموزش وپروش شريف زاده,حکيمه السادات
49 شکاف ديجيتال پارادايمي نو در آموزش و پرورش جهانگيري,صادق ; جهاني ,جميله
50 نگاهي به آموزش شهروندي اسلامي با تاکيد بر نهج البلاغه سالار,صاحبه ; صفارحيدري,حجت
51 مبناي فلسفي راهکار تاکيد بر معلم محوري ... در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كاظمي,يحيي; ملازهي ,الياس
52 تحليل سير تاريخي رويکرد فلسفي رئاليسم در تحولات مفهومي در نظام آموزش و پرورش (از رئاليسم تا رئاليسم انتقادي). پورکريمي هاوشکي,مجتبي
53 بررسي ضرورت تحول در روش هاي تدريس در آموزش وپرورش ايران ستاري,علي
54 بررسي ارتباط آموزش فلسفه براي کودکان با تربيت شهروند جهاني قدمياري,معصومه ; ملک پور,بهار ; رشيدپور,رکسانا
55 بررسي ابعاد فلسفي سند چشم انداز نظام تعليم و تربيت و نقد دروني آن مرتضوي,سيدمحسن
56 نقدي برآموزش تکنولوژي محور در فلسفه هايدگر خبازي کناري,مهدي; بحريني,ولي اله
57 بررسي ديدگاه پست مدرنيزم درباره ي ارتباط فاوا با تعليم و تربيت اديب منش,مرزبان; اديب منش,افشين
58 بررسي و نقد مباني نظري سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ترکاشوند,مراد
59 تعليم و تربيت سکولار: تحول يا تهديد صمدي,پروين; عباسي,طاهره
60 تحليل محتواي کتاب هاي درسي بخوانيم و بنويسيم دوره ابتدايي از منظر توجه به مقوله هاي آموزش فلسفه به کودکان در راستاي تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش مقيمي گسک,اعظم ; مرعشي,سيد منصور; هاشمي,سيد جلال
61 تحليل نظري چالش‌ها و موانع پيش روي تحول در نظام فلسفي آموزش و پرورش كشور با توجه به عناصر تشکيل دهنده ي نظام آموزشي اميري نسب,ميثم ; يوسفوند,ولي
62 مباني فلسفي رويکردتلفيقي دربرنامه ي درسي درتحول آموزش و پرورش کاظمي,يحيي ; ميرشکاري,فاطمه ; زرگر ,سميه ; جهانتيغ,حسن
63 بررسي جايگاه تربيت شهروند جهاني در تحول نظام آموزش و پرورش نبي زاده بابکي,احمد; زنگويي,اسدالله
64 تلفيق اصالت هستي صدرايي با هستي گرايي معاصر: مبناي اهداف آموزش و پرورش کاظمي,يحيي ; غني ظاهر,مريم
65 بررسي فلسفي مولفه هاي اصلي انقلاب اسلامي به مثابه ظرفيت هايي براي تحول در نظام آموزش و پرورش و آسيب شناسي عدم بهره گيري شايسته از آنها حسين پور,داود
66 مروري تطبيقي بر جايگاه رويکرد ايمان ديني کودک و نوجوان در سند تحول نظام آموزش و پرورش شايگان,مهرانه; مرتضوي,سيدمحسن
67 تبيين راهکارهاي پرورش مهارتهاي تفکر انتقادي؛ زمينه اي براي تحول يادگيري فراگيران بيجنوند,فرامرز; محمودنيا,عليرضا
68 مفهوم شناسي تحول نظام آموزش و پرورش در سخنان رهبران انقلاب اسلامي حسين پور,داود
69 تحليل مفهومي تربيت در مباني نظري تحول بنيادين در نظام تربيت رسمي و عمومي و دلالت‌هاي آن در سياست‌گذاري تحول در آموزش و پرورش با تأکيد بر نقش رسانه خواجه جوزم,علي
70 هدفمندي آفرينش در فلسفه اسلامي وچالش هاي تربيتي آن اکبري,احمد; جهانگير,مسعودي
71 تحول در آموزش پرورش از طريق بازشناسي مفهوم انسان فرهيخته آهنچينان,محمد رضا; صحبتلو,علي
72 کلاس به مثابه متني سيال با تکيه بر نظريه دريدا درباره نشانه خبازي کناري,مهدي; بالو,فرزاد