لیست مقالات سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

نمایش # عنوان نویسنده
0 بررسي تنوع ژنتيکي جدايه هاي اپي فيت Pseudomonas fluorescens جداشده ازسطح برگ درختان گلابي در استان خراسان رضوي با اثرآنتاگونيستي عليهAlternaria mali و Erwinia amylovora صادقيان,سمانه
1 بررسي ژنوتيپ جدايه هاي اپي فيت Pantoea agglomerans بدست آمده از سطح برگ درختان گلابي با اثر آنتاگونيستي عليه Erwinia amylovora در استان خراسان رضوي صادقيان,سمانه
2 اثر ژل رويال بر رشد سلول هاي دودماني HTB-5637 فضيلي,نرگس; سهيلي,زهراسهيلا; ملک زاده شفارودي,سعيد
3 بررسي تنوع ژنتيکي جدايه هاي جهش يافته تريکودرما با استفاده از ERIC-PCR عباسي ايرانق,سکينه; صفايي,ناصر; شمس بخش,مسعود
4 کشت درون شيشه اي گياه نعناع و بررسي تنوع سوماکلوني با نشانگر مولکولي حيدري بني,فرزانه; چيلان,حميرا
5 بررسي اثرات اكسين مصنوعي (IBA , NAA) بر ريشه‌زايي گياهچه‌هاي باززايي شده دو رقم ميخک (Dianthus caryophyllus L.) در شرايط درون‌شيشه‌اي خرازي,سيده مهديه; نعمتي,سيد حسين; تهراني فر,علي; باقري,عبدالرضا; شريفي,احمد
6 مقايسه‌ي محيط کشت مايع و جامد در کشت درون شيشه‌اي ميخک (Dianthus caryophyllus L.)رقم Prado Aquila Kgr خرازي,سيده مهديه; نعمتي,سيد حسين; تهراني فر,علي; باقري,عبدالرضا; شريفي,احمد
7 اپي توپ و نرم افزار هاي شناسايي آن محمدي نرگسي,بهروز ; عليزاده ,هوشنگ
8 شناسايي نشانگرهاي اختصاصي مرتبط با ژنهاي مسئول توليد اسيدآمينه ليزين در باكتري كورينه¬باكتريوم گلوتاميكوم با استفاده از تكنيك مولكولي STS نورالديني,سيده حميده; حلاجيان,محمدطاهر; شورنگ,پروين
9 بررسي بيوانفورماتيکي ژن هاي گره زا در باکتري هاي همزيست با لگوم روح رضي,کيومرث; خداکرميان,غلام
10 بررسي بيوانفورماتيکي جايگاه تاکسونوميکي باکتري هاي همزيست با لگومينوزه بر اساس ژن 16S rRNA روح رضي,کيومرث; خداکرميان,غلام
11 مقاومت به بو تريتيس توسط بيان ژن hrpN در تنباكو نجات زاده,فاطمه
12 استفاده از باکتري باسيلوس سروس به عنوان نشانگر زيستي ردياب نهشته هاي طلاي ايران ممرآبادي,مجتبي; تخم چي,بهزاد
13 ساخت وکتور حاوي فيوژن ژنهاي Vp1 ويروس بيماري تب-برفکي type O و ژن Hsp70 و بررسي بيان پروتئين آن سليمان جاهي,حوريه; ,; ,
14 تفکيک بين گونه اي جمعيت ماهي راشگوي معمولي( Eleutheronema tetradactylum )با کمک داده کاوي(Data Mining) جافريان,امير
15 بررسي جمعيت ماهي راشگوي معمولي(Eleutheronema tetradactylum ) در سواحل خليج فارس با کمک نشانگر ريزماهواره جافريان,امير
16 Isolation and Characterization of DNA Microsatellite Markers in the Fourfinger Threadfin (Eleutheronema tetradactylum) جافريان,امير
17 مطالعه رفتارهاي جوانه زني گياه دارويي باريجه (Ferula gummosa) به روش کشت جنين در شرايط in vitro جمالي بيرامي,علي اکبر; ادبي,علي; عظيم خاني,رقيه; ملکي زنجاني,بهرام; کوچي,فائزه
18 پروتوکل کارآمد ريشه زايي درون شيشه اي ريزساقه هاي گردوي ايراني (Juglans regia l.) افلاکي جلالي,مريم ; حاتم زاده,عبدالله; بهرامي سيرمندي,حسن
19 بررسي روابط خويشاوندي گياه گزنه در بخش شرقي مازندران با استفاده از نشانگر ISSR علي نژاد,معصومه; کاظمي تبار,سيدکمال; بخشي خانيکي,غلامرضا
20 شناسايي گونه جديد Tilia hyrcana Tabari and Colagar در جنگل هيركاني يوسف زاده,حامد
21 ارزيابي تنوع ژنتيکي ژرم¬پلاسم گلرنگ با استفاده از نشانگر مولكولي ISSR قربانزاده نقاب,محمود; مرعشي,سيد حسن; شهرياري,فرج اله; ملك زاده شفارودي,سعيد
22 شمارش ساختارهاي شبه گره rna محقق,محمد رضا
23 بررسي توالي گليادين گندم به منظور شناسايي پپتيدهاي داراي فعاليت ضدباکتريايي، ضدويروسي و آلرژي¬زا در هيدروليزات¬هاي تريپسين، پپسين، کيموتريپسين حاصل از پروتئين گليادين گندم با روش¬هاي بيوانفورماتيک حقيقي کفاش,ليلا; حيدري زرنق,حافظ; آسوده,احمد; ,
24 استفاده از ضايعات شيره خرما به عنوان محيط کشت در توليد آنزيم پروتئاز از باکتري باسيلوس کواگولانس موسوس نسب,مرضيه; رازقي,انيتا; شهبازي,مهدي يار; جاويد پور,ساره ; بوستاني,ساره
25 بررسي عصاره آبي و متانولي برخي گياهان خوراکي بر کانديدا آلبيکانس در شرايط In vitro و In vivo عرب,محمد صادق; بوستاني,ساره; بوستاني,ساناز; فربودنياي,محمد علي
26 بررسي اثر اسانس گياه درمنه ايراني بر هليکوباکتر پيلوري در عرب,محمد صادق; بوستاني,ساره; فربودنياي,محمد علي
27 تاثير قند هاي مختلف در توليدميكرو تيوبر هاي دو رقم سيب زميني شيرمحمدي,رضا ; صدر آبادي,رضا; نبوي کلات,سيد محسن
28 مقايسه خاصيت آنتي اکسيداني عصاره متانولي گل وبرگ. stachys lavandulifolia vahl فرج الهي,سيما; اميري,حمزه; احمدوند,حسن; باقري,شاهرخ
29 بررسي امکان کلنيزه نمودن ريشه ارقام مرکبات توسط قارچ اندوميکوريز Piriformospora indica بابايي زاد,ولي اله
30 بررسي چند شکلي جايگاه هاي ژن ميوستاتين و ارتباط آنها با برخي صفات اقتصادي در گوسفند افشاري محمدي نژاد,حسن; نوشري,عليرضا; هرکي نژاد,محمد طاهر
31 تأثير غلظت و نوع قند در محيط کشت بر جنين زائي ميکروسپور در گياه کلزا(Brassica napus) شهبازي,احسان; ارزاني,احمد ; سعيدي,قدرت اله
32 بررسي ويروس موزاييک چغندرقند (BtMV) و تعيين پراکنش آن در استان خراسان رضوي گرايلي,ناهيد ; فاضلي سنگري,اسماعيل; جعفرپور,بهروز; فلاحتي رستگار,ماهرخ
33 اثر فرآوري بيولوژيک بر تجزيه پذيري ماده آلي کاه سويا و کانولا ناصحي,محمد; تربتي نژاد,نور محمد; زره داران,سعيد; صفايي,امير رضا
34 فرآوري بيولوژيکي کاه گندم و جو با قارچ پلوروتوس ناصحي,محمد; تربتي نژاد,نور محمد; زره داران,سعيد; صفايي,امير رضا
35 گروه‌بندي ژنوتيپ‌هاي کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيک، بيوشيميايي و مولکولي و بررسي همبستگي بين نشانگرها فاضلي سنگري,اسماعيل; گرايلي,ناهيد; شهرياري,فرج ا...; سميع زاده,حبيب ا...; باقري,عبدارضا; فارسي,محمد
36 بررسي کارايي نشانگرها در انتخاب به کمک نشانگر (MAS) براي برخي صفات مورفولوژيک و بيوشيميايي کلزا (Brassica napus L.) در شرايط آب و هوايي ايران فاضلي سنگري,اسماعيل; گرايلي,ناهيد; شهرياري,فرج ا...; سميع زاده,حبيب ا...; باقري,عبدالرضا; فارسي,محمد
37 شناسايي آلودگي تيلريا انولاتا و تيلريا هيرسي در گوسفندان استان خراسان با روش RFLPانجام شده روي ژن 18S rRNA رزمي,غلامرضا; يغفوري,سعيد
38 بررسي ميزان بيان ژن TGFβ1 درخوکچه هاي هندي واکسينه شده با واکسن تب برفکي تيپ O پسنديده,رضا; نصيري,محمدرضا; اسلمي نژاد,علي اصغر; طهمورث پور,مجتبي; زيبايي,سعيد
39 بررسي تاثير گياهان دارويي زرد چوبه، آويشن و دارچين بر بيان ژن ROCK1در بافت رية جوجه هاي گوشتي کمالي سنگاني,افروز; مسعودي,علي اكبر ; حسيني,سيدعبدالله
40 بررسي خصوصيات مورفولوژي و تعيين سطح هاپلوئيدي چاي کوهي آقايي نوروزلو,يعقوب
41 استفاده از اکتينوميست (جدايه26 C- )عليه بيماري پوسيدگي ساقه و ريشه در شرايط گلخانه حاتمي,نرگس; صادقي,بتول
42 غربالگري و جداسازيsp streptomyces براي کنترل بيولوژيک Fusarium sp در شرايط آزمايشگاهي حاتمي,نرگس; صادقي,بتول
43 اثر سطوح مختلف پلت پساب تقطيري ملاس بر پارامتر هاي بيوشيميايي خون بره هاي نر سنجابي معيني,lمحمد مهدي; صدر,وحيد; هژبري,فردين; سنجابي,محمد رضا
44 بررسي امکان کنترل بيولوژيکي زنجره خرما توسط قارچ هاي انتوموپاتوژن Lcanicillium muscarium ، Beauveria bassiana در ايران زماني,زهرا; امينايي,محمدمهدي ; بخشي خانيکي,غلامرضا
45 معرفي عصاره آبي آنغوزه Ferula assafoetid بعنوان عامل کنترل بيولوژيک شپشه آرد ، شته اقاقيا ومگس سفيد در استان کرمان زماني,زهرا; امينايي,محمدمهدي; بخشي خانيکي,غلامرضا
46 تجزيه و تحليل ژنتيکي و فيلوژنتيکي جمعيت هاي گلرنگ زراعي و جنس Carthamus توسط ماركرهاي مولكولي(CAPs و توالي ناحيه ITS) قربانزاده نقاب,محمود; مرعشي,سيد حسن; شهرياري,فرج اله; ملك زاده شفارودي,سعيد
47 آناليز رونوشت ژن هاي ZmPIPذرت تحت تنش شوري و خشکي مرسلي,نرجس; رحماني,فاطمه
48 بررسي اثر ضد التهابي ميگري هيل® با نحوه بيان پروتئين Nurr1 در سلول هاي ملتهب گلياي تيمار شده با ميگري هيل® حسني,محمود; صابوني,فرزانه; انصاري,محمد; فلاح,محمد صادق; عباسي,شاه صنم; انصاري مجد,سعيد
49 معرفي ژنوتيپ گرگان 3 و KH-15 به عنوان ارقام روغني و كنسروي برتر قرباني,امنه; زينانلو,علي اصغر
50 بررسي بيان پروتئين به روش برادفورد در ارقام گندم عقيقي شاهوردي کندي,مهدي
51 بررسي ژن اندوگلوکاناز در ايزوله قارچي داراي فعاليت بالاي سلولازي Trichoderma reesei ليلايي,سحر; صباغ,سيد کاظم; تاجيک قنبري,محمد علي
52 بررسي بيان پروتئين NF-kB در سلول هاي ملتهب گلياي تيمار شده با ميگري هيل® حسني,محمود; صابوني,فرزانه; انصاري,محمد; فلاح,محمد صادق; عباسي,شاه صنم; انصاري مجد,سعيد
53 تأثير غلظت¬هاي مختلف جيبرليک اسيد بر روي باززائي جنين-هاي حاصل از کشت ميکروسپور در گياه کلزا (Brassica napus) شهبازي,احسان; ارزاني,احمد; سعيدي,قدرت اله
54 بررسي پلي مورفيسم ارقام مختلف توت فرنگي با استفاده از نشانگرهاي ميکروساتلايت حسيني,سيد آرمان; کرمي,عزت; طالبي,رضا
55 رديابي ويروس همراه بارگ¬درشتي کاهو در گياهان علفي مزارع کاهو در استان فارس عالم زاده,عفت
56 شناسايي نشانگرهاي پيوسته با ژنهاي تحمل به سرما در زردآلو با استفاده از تکنيک مولکولي STS نژادحسن پاکدل,مريم; حلاجيان,محمد طاهر ; بوذري,ناصر; ابراهيمي,محمد علي ; مشايخي,شهرام
57 ارزيابي کمي توان توليد هورمون اکسين(IAA) توسط جدايه¬هاي Agrbacterium rhizogenese جداسازي شده از ريزوسفرگياه سويا در استان گلستان سرايلو,مريم; ارزانش,محمد حسين; علمائي,محسن; دردي پور,اسماعيل
58 نقش نوع محيط کشت بر ميزان اکسين (IAA) توليد شده توسط جدايه¬هاي Agrobacterium rhizogenese سرايلو,مريم; ارزانش,محمد حسين; علمائي,محسن; دردي پور,اسماعيل
59 بررسي جنبه¬هاي اقتصادي و ايمني توليد ريزجلبک اسپيرولينا¬پلاتنسيس شهبازي زاده,سعيده ; خسروي داراني,کيانوش ; صالحي فر,مانيا ; بهمدي,هما
60 بررسي تنوع ژنتيکي گياه دارويي آويشن ((Thymus sp. با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي و مولکولي دلير,مرضيه; صفرنژاد,عباس
61 بررسي شرايط مناسب براي پايداري ايمونوگلوبولين G در کيت تشخيصي آدنوويروس صوفيان,صفيه; حسيني,سيد داود; صفائي,اکرم; ,
62 تجزيه مولکولي بيماري بلاست برنج به روش الکتروفورز دو بعدي فرخنده طالع ناوي,منصور; ,; ,; ,; ,
63 تمايز بن ياخته هاي جنين موش (Rat )به سلولهاي پيش سازT3 و T4 و ارزيابي آن با استفاده از RT-PCR تعويقي,شرما; تعويقي,شهرزاد ; شير محمدي,رضا
64 ريزپوشاني عصاره برگ زيتون حاجي تبار,محمد جواد
65 تمايز سلولهاي بنيادي جنين موش (Rat )به سلولهاي کارديو ميوسيت تحت تاثير هورمون سوماتواستاتين در محيط کشت تعويقي,شرما; تعويقي,شهرزاد ; شيرمحمدي,رضا
66 بررسي امکان حذف بيولوژيک فلزات مس و کادميوم با استفاده از سه گونه قارچ تريکودرما محسن زاده,فريبا; شاهرخي,فرزاد
67 مطالعه الگوي کدون‌هاي کاربردي و تعيين کدون‌هاي برتر در ژنوم کلروپلاست گياه سويا (Glycine max) محمدي,رسول; لطيف,بابک
68 مطالعه فاکتورهاي موثر در تشکيل انحراف کدوني در کلروپلاست گياه گندم (Triticum aestivum) محمدي,رسول; لطيف,بابک
69 استفاده از نشانگر AFLP در به‌نژادي قارچ دکمه‌اي سفيد علي پور,محسن; فارسي,محمد; ميرشمسي كاخكي,امين
70 بررسي اثرات ناشي از القاي سيتوپلاسم WAو تغييرات حاصل از آن بر خصوصيات مورفولوژي و گلچه اي برنج افخمي قادي,عمار; بابائيان جلودار,نادعلي; باقري,نادعلي
71 تاثير ريزکپسوله کردن و نشاسته مقاوم بر زنده ماني پروبيوتيکها و ويژگيهاي حسي ماست سين بيوتيک روشن ضمير ,مهدي ; قاسم خاني ,ايمان ; حنيف پور,محمدامين
72 بررسي قابليت نشانگر ISSRدر تفکيک و تعيين روابط خويشاوندي جدايه‌هاي هموکاريون درقارچ خوراکي دکمه‌اي جلال‌زاده,بنفشه; ملک‌زاده,خليل
73 استخراج اگزو پلي ساکاريد ميکروبي (EPS) و تاثير آن بر ويژگي¬هاي فيزيکوشيميايي و کيفي نان نيمه حجيم حاصل از آرد گندم ضعيف سليماني فرد,منصوره; اعلمي,مهران; خداييان پگني,فرامرز; صادقي ماهونک,عليرضا; خميري,مرتضي; نجفيان,گودرز
74 ارزيابي شاخص هاي بيماريزا در انتروکوکوس هاي ايزوله شده از پنير ليقوان جغتايي,مهري
75 تأثير توکسين قارچ Fusarium graminearum بر بيان ژن PDR1 در گندم (Triticum aestivum) آفرين,جبرائيل
76 مطالعه تغييرات کمّي رونوشت ژن PDR1 طي تيمار با سالسيليک اسيد در گندم (Triticum aestivum) آفرين,جبرائيل
77 مطالعه تغييرات کمّي رونوشت ژن PDR1 طي تيمار با سالسيليک اسيد در گندم (Triticum aestivum) آفرين,جبرائيل
78 جداسازي و همسانه سازي cDNA ژن Rab17 از گندم (Triticum aestivum) چيلان,حميرا
79 شناسايي مولکولي سوسک¬هاي پوست¬خوار گونه Scolytus rugulosus با روش DNA بارکدينگ اميني,سودابه; حسيني,رضا; سوهاني,محمد مهدي
80 شناسايي فرم¬هاي مختلف آللي در ژن TLR9 با استفاده از تکنيک SSCP-PCR در گوسفند نژاد نائيني بي لي چي,مهديه
81 توليد پپتيدهاي زيست فعال با عملکرد آنتي اکسيداني با استفاده از محصولات جانبي صنايع گوشت مشگين فر,نسيم ; صادقي ماهونک,عليرضا; ضيائي فر,امان محمد; کاشاني نژاد,مهدي ; قرباني,محمد
82 انگشت نگاري ژنومي قارچهاي متعلق به تيره Botryosphaeriaceae جدا شده از گياهان چوبي توسط تکنيک مولکولي rep-PCR در ايران ذوالفقاري,ساجده ; عبداله زاده,جعفر
83 جنبه‌هاي حقوقي، اخلاقي، ايمني، اجتماعي، قانوني، محيطي و سلامت در زيست فناوري (Biotechnology) مصطفوي مندي,ابراهيم; اسلامي فاروجي,آتنا
84 امکان ريزازديادي Eucalyptus maculata با استفاده از پايه بالغ به طريق كشت درون‌شيشه‌اي صداقتي,منصوره; عصاره,محمدحسن ; قمري زارع,عباس; امام,ميترا; کيارستمي,خديجه
85 بررسي امکان ريزازديادي Eucalyptus maculata با استفاده از دانهال به روش كشت سترون ٌصداقتي,منصوره; عصاره,محمدحسن; قمري زارع,عباس; امام,ميترا; کيارستمي,خديجه
86 چند شکلي ريزماهواره اي و تنگناي ژنتيکي در جمعيت بز نجدي محمودي,بيژن; دليري,مرتضي; پناهي,بهمن
87 بهينه سازي استخراج DNA از بذر، بذور جوانه‌زده و برگ‌هاي جوان در گياه دارويي گل‌راعي موسوي,سيده رقيه ; احمدي,جعفر; سفيدکن,فاطمه
88 مطالعه ساختار و تفرق ژنتيکي جمعيت‌هاي گل‌راعي (Hypericum perforatum L.) شمال و شمال غرب ايران موسوي,سيده رقيه; احمدي,جعفر; سفيدکن,فاطمه
89 ايجاد ژنوتيپ هاي جديد رز با استفاده از پرتوتابي اشعه گاما در شرايط اين ويترو اميري,محمد اسماعيل; آقچه کهريزي,زهرا; جعفرخاني کرماني,مريم
90 رديابي و شناسايي Phytophthora drechsleri، از خاک و بافت آلوده پسته با استفاده از روش PCR معمولي علايي,حسين; دروودي,صغري; محمدي,امير حسين; گرجي,محمد
91 رديابي و شناسايي پوسيدگي فيتوفتورايي ريشه و طوقه درختان گردو با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي علايي,حسين; رفعتي,نجمه; محمدي,حميد; معصومي,حسين
92 بررسي تاثير کودهاي زيستي بر عملکرد و اجزاي عملکرد خيار مشبکي اصفهاني,فرانک
93 اثر IBA و GA3 در ريزازديادي گلابي سبري کريم پور,ساجده; داوري نژاد,غلامحسين; باقري,عبدالرضا; تهراني فر,علي; فتحي,داريوش
94 کارايي انتخاب به کمک نشانگر در مقايسه با انتخاب فنوتيپي در برنامه اصلاحي تلاقي برگشتي گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) خدايي,سيدمحمدمهدي; ميرلوحي,آقافخر; سبزعليان,محمدرضا; مجيدي,محمدمهدي; عسکري نيا,پروانه; شاه پري,آرمين
95 مقايسه فعاليت آلفا-آميلاز گوارشي در دو گونۀ شته باقلا و شته جاليز با تکنيک الکتروفورز درويش زاده,علي; موسوي,سيد قاسم; بنداني,عليرضا
96 شناسايي و بررسي فعاليت آلفا-گلوکوزيداز و بتا-گلوکوزيداز گوارشي در لوله گوارش سرخرطومي حنايي خرما درويش زاده,علي; بنداني,عليرضا
97 شناسايي و بررسي پروتئين هاي آرگونات موجود در پروتئوم لوبيا (Phaseolus vulgaris) شمسي فرد,محمد حسن; ميرزايي,خالد; بهرام نژاد,بهمن
98 شناسايي وتاييد QTL اصلي مرتبط با واکسي بودن برگ پرچمي در جمعيت هاي DH و RIL گندم نان ايزانلو,علي
99 اثر زخم‌زني و IBA بر ريشه‌زايي درون شيشه‌اي گلابي نطنز کريم پور,ساجده; داوري نژاد,غلامحسين; باقري,عبدالرضا; تهراني فر,علي; اردکاني,الهام; وطن دوست جرتوده,صفيه
100 استفاده از ويروس¬هاي گياهي در رهاسازي هدفمند دارو عالم زاده,عفت
101 همسانه سازي پيشبر 2A11 گياه گوجه فرنگي و بررسي بيان موقت با استفاده از سيستم اگرواينفيلتريشن احمدي,ناهيد; رهنما,حسن; كاظمي تبار,سيد كمال
102 تاثير کومارين و BAP در توليد ريزغده هاي سيب زميني رقم کايزر به روش درون شيشه‌اي. قنبري,عليرضا; شرفي ,ياور ; رضايي نودهي ,آيت ا.. ; جمشيدي زيناب,احد
103 بررسي کالوس زايي و باززايي در خربزه (Cucumis melo L.) رقم ايوانکي قنبري,عليرضا; کبير هاشمي ,سيده مهديه ; کاشي ,عبدالکريم ; شرفي ,ياور ; رضايي نودهي ,آيت ا..
104 مطالعه اثر سيليكون و خشكي برآنزيم هاي ضد اکسنده‌ي تريتيکاله Salmani,elham; haddad,raheem
105 بررسي الگوي بيان ژنهاي /H++Na و PPase واکوئلي در گياه هالوفيت كالار گراس(Leptochloa fusca L.) تحت تنش كوتاه مدت شوري با استفاده از روش Real time PCR پناهي,بهمن; شهرياري,فرج الله; مرعشي,حسن; ,
106 مدل سازي و بررسي ساختار هاي اوليه و ثانويه آنتي پورتر واکوئلي NHX در گياه هالوفيت Leptochloa fusca پناهي,بهمن; شهرياري,فرج الله; ترکتاز,ابراهيم ; مشتاقي,نسرين
107 ارزيابي تنوع ژنتيکي گلرنگ ايراني با استفاده از نشانگر مولکولي ISSR پناهي,بهمن; قربانزاده,محمود; شهرياري,فرج الله
108 بررسي نواحي پروموتوري ژن هاي RLM1 و RLM3 مقاوم به بيماري ساق¬سياه جنس براسيکا در گياه مدل آرابيدوپسيس تاليانا محمدجاني اسرمي,مهسا; هاشمي پطرودي,سيد حميدرضا ; نجفي زريني,حميد
109 ريزازديادي آنتوريوم با استفاده از تکنيک جنين زايي سوماتيکي رضايي کلانتري,رجا
110 کاربرد نشانگرهاي مولکولي ريزماهواره در رديابي والدين در تکثير مصنوعي ماهي آزاد درياي خزر مزارعي,ساجده; سوري نژاد,ايمان; کلباسي,محمدرضا
111 بررسي نقش عصاره ريشه گياهDecalepis hamiltonii در حفاظت از نورون ها در برابر استرس اکسيداتيو القا شده توسط اتانول درمگس سرکه رئيس زاده جهرمي,سمانه; حدادي,محمد; آهني,صادق; س. ر.,رامش
112 بررسي اثر ضد قارچي اسانس خارمشک بر روي ساکارومايسس سروزيه در شرايط آزمايشگاهي فياض,نسرين; ثاني,محمد علي; نجف نجفي,مسعود
113 بررسي تغييرات پروتئيني در برگ و ريشهsorghum bicolor var. speed feed تحت تنش خشکي با استفاده از تکنيک الکتروفورزSDS-PAGE درويش خضري,محمود; نياکان,مريم; برزگز,علي; حيدري شيخ,محمدکاظم; ايرانبخش,عليرضا; ,
114 بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي مختلف نعناع، با استفاده از پروتئين هاي محلول به روش SDS-PAGE زين الديني,آرش
115 بررسي انتقال پذيري نشانگرهاي ريزماهواره گندم در جو شوروزدي,علي; محمدي,سيدابوالقاسم; نوروزي,مجيد; صادق زاده,بهزاد
116 مطالعه تنوع ژنتيکي توده¬هاي بومي و ارقام تجاري جو با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره شوروزدي,علي; محمدي,سيدابوالقاسم; نوروزي,مجيد; صادق زاده,بهزاد
117 استفاده از Agrobacterium rhizogenes براي تراريختي قارچ Mortierella alpina جوانمرد,آيدا; سنجريان,فروغ ; حميدي اصفهاني,زهره
118 توليدات گياهان تراريخته(GMOs) و پاسداشت محيط زيست الهياري فرد,نجف
119 اثر فاکتور دما بر رشد و پرآوري شاخساره دو رقم فندق در زمان هاي مختلف پس از کشت در شرايط درون شيشه اي وطن پور ازغندي,علي; زهتابي اصل,افسانه; حسين آوا,سونا
120 تاثير زغال فعال بر عملکرد تنظيم کننده رشد Kin بر باززايي گياه گوجه فرنگي(Lycopersicon esculentum L. ) در شرايط درون شيشه اطرشي,محمود ; مرادي,کوثر; نورمحمدي,نفيسه
121 مقايسه توان توليدي اسکوپولامين و هيوسيامين در ريشه هاي موئينه و گياه کامل Hyoscyamus kordicus ميرزاده ,شيما ; سنجريان,فروغ سنجريان; سليمي,اعظم
122 ارزيابي ژنتيکي برخي از ارقام و ژنوتيپ هاي بادام ايران با استفاده از نشانگر AFLP فارسي,مريم
123 چند¬شكلي نشانگر¬هاي ريزماهواره¬ايBM6438 و BM6444 در گوسفندان كردي شيروان نقويان,سکينه; حسني,سعيد; آهني آذري,مجتبي; خان احمدي,عليرضا; ساقي,داود علي; مامي زاده,نوربي بي; عادلي خواه,محمد حسن
124 بررسي چند¬شکلي نشانگر ريزماهواره¬اي BM6444 زير واحد آلفا اينهيبين روي بازوي Qکروموزوم شماره 2 گوسفند نژاد كردي شيروان نقويان,سکينه; حسني,سعيد; آهني آذري,مجتبي; خان احمدي,عليرضا; ساقي,داود علي; مامي زاده,نوربي بي; عادلي خواه,محمد حسن
125 بررسي مقاومت ژنتيکي زنبور عسل به کنه واروآ با استفاده از مارکر مولکولي ISSR طاشي,حبيب اله
126 تحليل نتايج آزمون¬هاي مقدماتي در بررسي¬هاي مولکولي صفات توليدي مرغان بومي اصفهان صالحي نسب,مونا; زره داران,سعيد; عباسي,مختار علي; عليجاني,صادق; حسني,سعيد
127 تعيين همبستگي¬هاي ژنتيکي بين برخي صفات کيفيت تخم¬ در مرغان بومي اصفهان صالحي نسب,مونا; زره داران,سعيد; عباسي,مختار علي; عليجاني,صادق; حسني,سعيد
128 بررسي تنوع ژنتيکي توده¬هاي بومي و ارقام اصلاح شده جو با استفاده از نشانگر¬هاي SSR عبدالهي ,نير ; محمدي,سيدابولقاسم; علوي کيا,سيدسيامک; صادق زاده,بهزاد
129 کاربرد نشانگر¬هاي EST-SSR در تعيين ساختار ژنتيکي توده¬هاي بومي و ارقام اصلاح شده جو و تمايز آن¬ها عبدالهي ,نير; محمدي,سيدابولقاسم; علوي کيا,سيدسيامک; صادق زاده,بهزاد
130 نقشه يابي جايگاه هاي ژني موثر بر صفات اوليه رشد در بلدرچين ژاپني جباري,رقيه; اسمعيليزاده,علي; چراتي,هادي
131 بررسي جايگاه هاي ژني مرتبط با وزن بدن در مرغ جباري,رقيه; اسمعيلي زاده,علي; چراتي,هادي
132 کاوش مولکولي جايگاه هاي ژني مرتبط با صفات لاشه در بلدرچين ژاپني چراتي,هادي; اسمعيلي زاده,علي; جباري,رقيه
133 مطالعه نواحي ژنومي موثر بر وزن لاشه در مرغ چراتي,هادي; اسمعيلي زاده,علي; جباري,رقيه
134 بررسي تنوع ژنتيکي زنبورهاي عسل مرکز اصلاح نژاد ملکه زنبور عسل با استفاده از نشانگر ريزماهواره و ارتباط آن به ميزان مقاومت به کنه واروآ طاشي,حبيب اله
135 بررسي وضعيت جهاني توليدات گياهي بيوتکنولوژيک(GMOs) الهياري فرد, نجف
136 شناسايي ژن هاي خانه دار در اندام هوايي گياه بابونه آلماني (Matricaria chamomilla) محمدزاده,معصومه
137 بررسي تنوع ژنتيکي برخي از توده هاي بابونه رومي (Anthemis cotula L. and A. altissima L.) با استفاده از تکنيک RAPD مهديخاني,هادي; سلوکي,محمود; زينلي,حسين
138 بررسي تنوع ژنتيکي برخي از توده¬هاي بابونه مهديخاني,هادي; سلوکي,محمود; زينلي,حسين
139 تأثير سطوح استوسرينگون بر کارايي ترانسفورماسيون گياه برنج (Oryza sativa) نصررمزي,صديقه; سوهاني,محمد مهدي; حسني,سيد حسن; اصغري,جعفر
140 ارزيابي عملكرد و توسعه زيست فناوري كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي احمدي صومعه,كريم; بهنيا,سيده سعيده; قديري ابيانه,محمد
141 مطالعه کاريوتيپي ژنوتيپ‌هاي مختلف بادام وحشي ((Amygdalus scoparia.L امام,ميترا ; اسدي كرم,فرشته; ميرزايي ندوشن,حسين
142 ارزيابي ريسک گياهان تراريخته (GMOs) با رويکرد فرموله کردن مسئله الهياري فرد,نجف
143 بررسي کاربرد عصاره ورمي کمپوست در تهيه محيط کشت جهت تکثير گياهچه هاي سيب زميني ارقام پيکاسو و استانبولي در شرايط درون شيشه اي دبيريان,طاهره; ذوالنوريان,حيدر; مهدي پور,سارا
144 بهترين تيمار زماني کلشي¬سين براي توليد لاين دابل هاپلوئيد خربزه مقبلي,اسحاق ; ناصزترابي,مصطفي; بهره مند,ناديا; سادات حسيني,محمد
145 توليد گياه هاپلوئيد از جنين¬هاي پارتنوجنيک در توده¬هاي خربزه ايراني مقبلي,اسحاق; ناصزترابي,مصطفي; بهره مند,ناديا; سادات حسيني,محمد
146 مطالعه اثرات محيط کشت و رقم بر باززايي جوانه هاي سيب زميني مهدي پور,سارا; ذوالنوريان,حيدر; دبيريان,طاهره
147 مقايسه و تعيين تنوع جمعيت‌هاي گونه T. monococcum توسط ماركر IRAP در ايران اسلامي فاروجي,اتنا; رحيمي نژاد,محمدرضا; سعيدي,حجت اله
148 مقايسه خصوصيات مولکولي استرين¬هاي E. amylovora جداشده از درختان ميوه دانه¬دار در استان خراسان رضوي حبيبي,رقيه; طريقي,سعيد
149 روش¬هاي مختلف بيولوژيکي، بيوشيميايي، سرولوژيکي و ژنتيکي مورد استفاده در رديابي باکتري¬هاي بيماريزاي گياهي حبيبي,رقيه; طريقي,سعيد
150 توليد آنتوسيانين در انگور ياقوتي در شرايط كشت درون شيشه¬اي ابوطالبي,عبدالحسين; حسن پور,رهام
151 کشت بافت گياه هلو به منظور تهيه پايه هاي عاري از ويروس ميرجليلي,سيد عباس; پورعزيزي ,الهه
152 بررسي جنين زايي وکشت جوانه راسي در گياه زعفران ميرجليلي,سيدعباس; پورعزيزي ,الهه
153 معرفي يک روش سريع و بهينه استخراج دي ان اي ژنومي از برگهاي آفتابگردان (Helianthus annuus L.) براي واکنش زنجيره‌اي پليمراز زينل زاده تبريزي,حسين
154 بررسي و ارزيابي اثر تنظيم‌کننده‌هاي رشد گياهي بر ميزان القاي کالوس شريف‌مقدم ,نعيمه ; صفرنژاد,عباس
155 اثر هورمون‬هاي تنظيم کننده رشد بر باززايي مستقيم در زرشک بي‬دانه (Berberis vulgaris) در شرايط اين ويترو سازمند,مرتضي
156 بررسي ريزازديادي گياه دارويي زالزالک (Crataegus spp.)به روش کشت‏بافت مقيمي,زهرا
157 بررسي آنزيمي و مولکولي اندوکيتينازهاي تريکودرماي موتانت با نشانگرهاي اختصاصي Shahbazi,samira
158 افزايش پتانسيل آنتاگونيستي تريکوردرما با القاي جهش در آنزيم گلوکاناز Shahbazi,samira
159 بررسي تنوع ژنتيکي برخي جمعيت هاي Half-sib زردآلو با استفاده از نشانگر SSR راجي,محمدرضا ; فتاحي مقدم,محمدرضا; عبادي,علي; جنتي زاده,عباسعلي
160 انتقال ژن به توتون رعنائيان,ناهيد
161 چندشکلي در ژن TLR4 و ارتباط آن با ميزان سلولهاي سوماتيک، وضعيت سلامت دام و بهداشت شيردر گاوهاي نژاد هلشتاين استان خراسان غضنفري خيرآبادي,محمد رضا; شيبک,عباس
162 ژن درماني، چالش ها، مسائل اخلاقي نصيري,خديجه; شاهمرادي,زهراالسادات ; عابدي,طيبه; شهرياري ,فرج الله ; رودباري,زهرا
163 مقايسه و بررسي اثر يک آنتي اکسيدانت طبيعي و سنتز شده در صنعت بيوديزل عابدي,محمدرضا; طهماسبي انفرادي,ستار; نجفي زريني,حميد; ضعيفي زاده,محمد
164 مطالعه ريزازديادي .Glycyrrhiza glabra L و .Meristotropis xanthoides Vassilcz. از طريق اندام زايي زارعي ,زهرا
165 بررسي اثر اتيلن بر روي ميزان بيان چهار ژن مسير بيوسنتزي گياه پروانش شعباني,ميثم
166 تشخيص مولکولي آنزيم پلي فنول اکسيداز در تعدادي از ارقام گندم رايج در ايران به وسيله ي نشانگر STS اميني,امير; شهرياري احمدي,فرج الله; ميرشمسي کاخکي,امين
167 توليد سازه¬ي hairpin RNA ژن P25 از ژنوم ويروس PVX و ايجاد مقاومت در گياهان تراريخت و توليد siRNA¬هاي نانوپليپلکس اين ژن در محيط in vitro فاطري رضواني,شهلا سادات ; پژوهنده,مقصود ; نظامي,پرويز ; ,
168 واکنش پايه هاي نارنج و پونسيروس به تنش شوري درون شيشه‌اي حبيبي,فريبرز; اميري,محمد اسماعيل; ندير خانلو,ليلا; الهي نيا,آمنه
169 جداسازي و شناسايي باکتري¬هاي سودوموناس فلورسنت از ريزوسفر آغاز نشتيفاني,پروانه
170 جداسازي و شناسايي باکتري¬هاي ازتوباکتر از ريزوسفر گوجه¬فرنگي و زبرجدي,مريم
171 مطالعه تاثير پرتو گاما بر فعاليت آنزيم سلولاز قارچ تريکودرما Shahbazi,samira
172 بررسي باز زايي از کالوس حاصل از محور زير لپه و لپه هاي آفتابگردان ترقي خواه,محمد رسول
173 بررسي ارتباط هاپلوتايپ هاي ژن pou1f1با صفات رشد و لاشه در لاين گوشتي ايران رودباري,زهرا; سيدآبادي,حميدرضا; نصيري,خديجه; پيرخضرانيان,زانا; خضري,فايق
174 بررسي روابط و ساختار بين جمعيتي برخي ژنوتيپ¬ها و ارقام تجاري سيب با استفاده از ژنوم کلروپلاست جهانگيرزاده خياوي,شاهين; زماني,ذبيح اله; فتاحي مقدم,محمدرضا; احدي دولت سرا,الهه
175 روشي کاربردي براي استخراج دي.ان.اِي از دامنه وسيعي از گياهان دارويي و حاوي مقدار فنول بالا احدي دولت سرا,الهه; جهانگيرزاده خياوي,شاهين
176 شناسايي گونه Fusarium asiaticum با استفاده از ژن آمونيا لايگيز2 به روش Competition PCR ميان آبي,سجاد; ميرابوالفتحي,منصوره; غايب زمهرير,مريم
177 معرفي بانك ژن آبزيان اقتصادي ايران غرقي,احمد
178 مقايسه چند شکلي تک نوکلئوتيدي در ناحيه اينترون 5 ژن گيرنده هورمون رشد در مرغ هاي تخم گذار نژاد لگهورن و مرغ هاي گوشتي نژاد راس با استفاده از نشانگر آنزيمي NspI کاظمي,حامد; حافظيان,حسن; رحيمي ميانجي,قدرت; قاسميان,الهه; رضايي,محمد
179 مخاطرات ماهيان ترانس ژنيك در كشور غرقي,احمد
180 DNA-Barcoding of LIZA & Mugillidae (Perciformes) in the Persian ‎Gulf ‎ غرقي,احمد
181 تاثير نوع محيط کشت در پرآوري شاخساره پايه‌ي سيب بومي آزايش اصفهان بروش درون شيشه‌اي قنبري,عليرضا; شرفي ,ياور; آشوري ,علي
182 استفاده از آناليز منحني ذوب براي شناسايي جهش مرتبط به ماهيچه مضاعف در اگزون 3 ژن ميوستاتين در گوسفند بلوچي روحي,محمد علي; رحيمي ميانجي,قدرت; انصاري,زربخت
183 مقايسه دو نشانگر آنزيمي PvuII و HindIII در شناسايي چند شکلي تک نوکلئوتيدي در ناحيه اينترون 5 ژن گيرنده هورمون رشد در مرغ هاي مولد ايستگاه اصلاح نژاد مرغ بومي مازندران کاظمي,حامد; حافظيان,حسن; رحيمي ميانجي,قدرت; رضايي,محمد; قاسميان,الهه; محمدنژاد سنگدهي,فهيمه
184 بررسي امکان هم زيست شدن ارقام مرکبات توسط قارچ اندوميکوريز Piriformospora indica بابا يي زاد,ولي اله
185 آناليز بيوانفورماتيکي توالي پروتئيني 90 Hsp در بين گونه هاي مختلف Phytophthoraاز رده ي اوومايست راسخي,فاطمه
186 نقش متفاوت ژن Bax Inhibitor -1 در تعامل با بيمارگر هاي با رفتارهاي مختلف بيماريزايي بابا يي زاد,ولي اله
187 کشت توام بساك و ميكروسپورهاي آزادشده از بساك در محيط دو لايه به منظور توليد گياهان دابلدهاپلوئيد رز دهستاني اردکاني,مريم; کافي,محسن ; عنايتي شريعت پناهي,مهران; جعفرخاني کرماني,مريم ; فتاحي مقدم,محمد رضا; عروجلو,مهناز
188 ضرورت توجه به جنبه‌هاي حقوقي و اخلاقي فناوري بيوتکنولوژي در ايران اسلامي فاروجي,آتنا; مصطفوي مندي,ابراهيم; اسلامي فاروجي,آزاده
189 کشت ريزجلبک در پساب شهري و توليد زيست توده جلبکي لباب پور,عبدالمجيد
190 کيفيت زيست توده جلبکي توليدي در پساب شهري لباب پور,عبدالمجيد
191 بررسي تاثير غلظت هاي مختلف تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر تکثير گوجه فرنگي گيلاسي ( Lycopersicon esculentum var.cerasiforme) از طريق تکنيک کشت بافت کريمي دهکردي,رامين; اطرشي,محمود ; عباسپور,حسين
192 رديابي ژن¬هاي Per5’ , LOLFو LpsA در قارچ¬هاي اندوفايت جدا شده از گونه Festuca arundinaceae زاهديان نژاد,مريم
193 استفاده از روشهاي مولکولي در شناسايي گونه¬هاي ماهي و غذاهاي دريايي تجاري احساني,محبوبه
194 مطالعات گسترده ارتباطي ژنومي(GWAS) و نرم افزار R بيطرف ثاني,مرتضي; اسلمي نژاد,علي اصغر; نصيري,محمد رضا
195 بررسي بيوسنتز و تهيه نقشه پراکندگي نانو ذرات نقره در عصاره استخراج شده از بذرلوبيا چشم بلبلي (Vigna sp. L) محمدي,سهيلا; پورسيدي,شهرام; هاشمي پور رفسنجاني,حسن
196 بررسي تاثير جايگزيني دانه جو با پسماند رستوران بر جمعيت باکتريهاي متانوژن با استفاده از روش Real time-PCR مرادي,مهدي; حسين خاني,علي; وکيلي,سيد عليرضا; دقيق کيا,حسين; عليجاني,صادق
197 بررسي اثر متعادل کنندگي عصبي گياه D.hamiltonii بر روي کاهش ميزان يادگيري و حافظه همراه با افزايش سن در مگس سرکه حدادي,محمد; رئيس زاده جهرمي,سمانه; آهني,صادق; س. ر.,رامش
198 ارزيابي تنوع هاپلوتيپي QTL هاي کنترل کننده ميزان روي در ارقام گندم حيدرزاده,نرگس; فتوکيان,محمد حسين; محمدي نژاد,قاسم
199 حفظ کرامت انسان مهمترين چالش توسعه بيوتکنولوژي سلطاني,عباسعلي
200 شناسايي وتشخيص قارچ¬هاي توليد کننده اکراتوکسين در کشمش با استفاده از روش مولکولي بر پايه PCR سرابي جماب,محبوبه; شهيدي,فخري ; بهرامي,احمد رضا; مرتضوي,سيد علي; نصيري,محمد رضا; مهربان سنگ آتش,معصومه; حسيني نژاد,مرضيه
201 محاسبه پارامترهاي سينتيکي (km و Vmax) و بازده کاتاليتيکي آنزيم پلي فنل اکسيداز انجير جعفري نويمي پور,ايلقار; طايفي نصرآيادي,حسين
202 شناسايي چند شکلي هاي تک نوکلئوتيدي در ناحيه پروموتور ژن اينترلوكين-2 با استفاده از نشانگر آنزيمي ApoI در مرغ هاي مولد ايستگاه اصلاح نژاد مرغ بومي مازندران قاسميان سوربني,الهه; رحيمي ميانجي,قدرت; انصاري پيرسرايي,زربخت; کاظمي,حامد ; رضايي,محمد
203 مقايسه چند شکلي هاي تک نوکلئوتيدي در ناحيه پروموتور ژن اينترلوکين 2 در لاين هاي مرغ گوشتي و تخم گذار تجاري با استفاده از نشانگر آنزيمي MnlI قاسميان سوربني,الهه; رحيمي ميانجي,قدرت; انصاري پيرسرايي,زربخت; کاظمي,حامد; رضايي,محمد
204 بررسي مولکولي گياهان تراريخت نسل T0 توتون حاوي ژن nptII قزويني,محمدرضا; باقري,خديجه ; عظيم خاني,رقيه ; حسيني,سيد محمد
205 اثر ميکوريز بر تحمل شوک انتقال و تنش گرمايي در گياهچه¬هاي استوياي حاصل از کشت بافت عموآقايي,ريحانه; وفادار,فريناز
206 ژنوميکس کارکردي پاسخ به تنش خشکي در يونجه يکساله Medicago truncatula شوشي دزفولي,احمدعلي; ابراهيمي,اسماعيل; شيران,بهروز; علي سلطاني,ارغوان; حسني,فضل الله
207 ژنوميکس کارکردي پاسخ به تنش سرما و خشکي مربوط به بافت برگ سويا در مرحله ي گياهچه اي شوشي دزفولي,احمدعلي; ابراهيمي,اسماعيل; شيران,بهروز; علي سلطاني,ارغوان; حسني,فضل الله
208 مکان يابي ژنهاي کنترل کننده صفات زراعي در جمعيت تلاقي برگشتي پيشرفته گندم كردناييج,علاءالدين ; سيفتي,سيد ابراهيم ; دهقاني,حميد
209 مطالعه امکان نقشه يابي جايگاههاي ژني (QTL) مرتبط با رشد با استفاده از مارکر هاي ريز ماهواره روي کروموزم شماره 4 در بلدرچين ژاپني ايرانمنش,محبوبه; اسماعيلي زاده کشکوئيه,علي
210 پرآوري شاخسارهها در سه پايه‌ي سيب آزايش‌ اصفهان، مربايي مشهد و M9 بروش درونشيشه‌اي قنبري,عليرضا; شرفي,ياور; آشوري ,علي
211 اطلاعات پايدار و ناپايدار DNA هوشمند فتحي نجفي,محسن
212 بررسي برخي خواص ضد قارچي اکتينوميستهاي خاکزي استان کرمان عليه Verticillium dahliae روي پسته شاکري,طوبي ; سالاري,محمد; شهيدي,غلام حسين; امينايي,محمد مهدي; صادقي,بتول
213 تهيه پپتيدهاي نوترکيب توکسين هاي باکترياي جهت جايگزيني آنتي ژن هاي واکسني فتحي نجفي,محسن ; مجيدي,بهجت
214 شرايط مختلف دمايي، اسيديته وشوري برخواص آنتاگونيستي جدايه هاي اکتينوميست فعال عليه Fusarium subglutina صادقي,بتول; حاتمي,نرگس
215 استفاده از اکتينوميست هاي خاکزي براي کنترل بيولوژيک Rhizoctonia solani (AG-4) در درختان پسته شاکري,طوبي; سالاري,محمد; شهيدي,غلام حسين; صادقي,بتول ; امينايي,محمد مهدي
216 اثر شدت نور بر شاخه زايي گزروغني (Moringa peregrine)در محيط کشت پناهزاده پريخان,ربابه
217 غربالگري اکتينوميست هاي خاکزي براي بيو کنترل Rhizoctonia solani (AG-4) و Verticillium dahlia در درختان پسته شاکري,طوبي; صادقي,بتول
218 شناسايي همزمان عامل بيماريهاي شاخه زرد مرکبات و بلايت مرکبات به وسيله تکنيکDuplex PCR گل محمدي,مرتضي; بهرامي,پوريا; بني هاشميان,سيد مهدي
219 بررسي فلورستيک علف هاي هرز منطقه اسلام آباد غرب نورايي,فرحناز
220 شناسايي گياهان زينتي منطقه اسلام آباد غرب نورايي,فرحناز
221 اثرات توام عصاره هاي گياهي و قارچ Beauveria bassiana عليه Hyphantria cunea روي ميزبا نهاي گياهي مختلف زيبايي,آيدين ; بنداني,عليرضا ; جلالي سندي,جلال; طلايي حسنلويي,رضا; حبيبي,رقيه
222 توليد هسته هاي عاري از ويروس دو رقم شليل در شرايط درون شيشه اي اميدي,آرش ; وطن پور ازغندي,علي; قنبري,عليرضا ; صفرنژاد,محمد رضا
223 فعاليت آلفا آميلاز در ابريشم باف پاييزي Hyphantria cunea روي ميزبان هاي گياهي مختلف زيبايي,آيدين; بنداني,عليرضا; جلالي سندي,جلال; حبيبي,رقيه
224 بررسي جنبه¬هاي اخلاق زيستي موجودات تراريخته الهياري فرد,نجف
225 عدم تعادل پيوستگي (Linkage Disequilibrium ) و اهميت آن در طراحي نرم افزارهاي بيو انفورماتيک در مباحث نوين ژنتيک خجسته کي,مهدي ; نصيري,محمد رضا; اسلمي نژاد,علي اصغر
226 تأثير نانوسيل بر افزايش وزن جوجه هاي گوشتي چنگايي,خاتون ; محمدزاده,سعيد; خسروينيا,حشمت اله
227 بررسي تعداد نسخه هاي ژن rolB در ريشه موئينه هاي گياه Nepeta pogonosperma والي مهر,سپيده; سنجريان,فروغ; هاشمي سهي,هاله ; صابوني,فرزانه; شرفي,علي
228 جنبه هاي فقهي ،حقوقي واخلاقي تغيير جنسيت گواهي,زهرا
229 ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي(Papaver macrostemum) با استفاده از نشانگر مولکولي ISSR فرهادي,پگاه; نوري,افسانه; سالاري,هومن
230 ارزيابي تنوع ژنتيکي اکوتيپ هاي(Papaver rhoeas) با استفاده از نشانگر مولکولي ISSR فرهادي,پگاه; زنگيشه اي,زهرا; سالاري,هومن
231 تاثير ريز نمونه در باززايي گياه گوجه فرنگي در شرايط کشت درون شيشه خليلي,زهرا; اطرشي,محمود; ابراهيمي,محمد علي; خيام نکويي,سيد مجتبي; مرادي,کوثر
232 بررسي تغييرات پروتئيني در برگsorghum bicolor var. speed feed تحت تنش آللوپاتي حاصل از پوسانده برگ اکاليپتوس(E.camadulensis L.) با استفاده از تکنيک الکتروفورزSDS-PAGE درويش خضري,محمود; نياکان,مريم; برزگرکلمري,علي; حيدري شيخ,محمدکاظم; ايرانبخش,عليرضا
233 بررسي تنوع ژنتيکي برخي ازگونه هاي جنس Anthemis بوسيله ي نشانگر پروتئين هاي محلول ذکري,مريم السادات; صالحي شانجاني,پروين ; جوادي,حميده ; عليزاده,علي
234 بررسي تنوع ژنتيکي برخي گونه هاي جنسAnthemis با استفاده از آنزيم پراکسيداز ذکري,مريم السادات; صالحي شانجاني,پروين; جوادي,حميده; عليزاده,علي
235 جداسازي و خالص¬سازي آگروباکتريوم رايزوژنز از ريشه¬ي گياه سويا در استان گلستان سرايلو,مريم; ارزانش,محمد حسين; علمائي,محسن
236 برخي از مهم ترين آنزيم هاي داخلي در شير و فراورده هاي لبني عباسي گزنق,مريم; دليرراد,محمد; رحيمي راد,امير; جلالي,سميه; بنفشه چين,الهام
237 گروه‌بندي بخشي از ژرم‌پلاسم نخود کابلي با استفاده از نشانگر ريزماهواره محمدعلي پوريامچي,هادي; بي همتا,محمدرضا; پيغمبري,سيدعلي; نقوي,محمدرضا
238 ارزيابي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ‌هاي نخود کابلي با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره محمدعلي پوريامچي,هادي; بي همتا,محمدرضا; پيغمبري,سيدعلي; نقوي,محمدرضا
239 بررسي امکان تکثير چند باکتري محرک رشد گياه درچاي کمپوست (Vermiwash) ارزانش ,محمد حسين
240 نقش ذرات نانو نقره در افزايش مقاومت به شوري گياه دارويي کدوي پوست کاغذي (Cucurbita pepo) فرح وش,فرهاد; سرخي لـله لو,فرشاد
241 بررسي تنوع ژنتيکي جدايه هاي جهش يافته تريکودرما با استفاده از ERIC-PCR عباسي ايرانق,سکينه; صفايي,ناصر; شمس بخش,مسعود
242 تاثير شرايط كشت‌درون‌شيشه‌اي بر ميزان باززايي پيازچه از ريزنمونه‌هاي تك فلسي و دوفلسي پياز نسرين (Hippeastrum hybridum) اماني,شهلا; زارعي,حسين; مطلبي آذر,عليرضا; مشايخي,کامبيز
243 بررسي پتانسيل کاربرد حامل هاي مختلف آلي و معدني در فرايند توليد زاد مايه باکتري حل کننده فسفات هاي نا محلول (Pseudomonas fluorescens) شريعتي,شايان
244 بررسي فيلوژني پروتئين Translationally Controlled Tumor (TCT) در بين پروتئين هاي يوکاريوتي با تأکيد بر گونه هاي گياهي نادري,الناز; جهانبخش گده کهريز,سدابه
245 مدل سازي ساختار دوم و سوم پروتئين Petapeptide Repeat حاصل از مطالعه ي پروتئوميکسي گندم جهانبخش گده کهريز,سدابه; نادري,الناز
246 اثر ات نوع و غلظت هاي مختلف هورموني بر رشد و پرآوري شاخساره دو رقم فندق در شرايط درون شيشه اي زهتابي اصل,افسانه ; وطن پور ازغندي,علي ; محمدي,عبد الله; حسين آوا,سونا
247 تغييرات رشد باكتري اسيدي تيوباسيلوس اكسيدانس در ميزان گوگرد، دما و pH هاي متفاوت فکري راد,زهرا
248 بررسي حذف همزمان مواد آلي و نيتروژني از فاضلاب شهري در يک راکتور غوطه¬ور بيوفيلمي عليزاده کردکندي,سلمان; خوش فطرت,علي برادر
249 جنبه‌هاي حقوقي، اخلاقي، ايمني، اجتماعي، قانوني، محيطي و سلامت در زيست فناوري (Biotechnology) مصطفوي مندي,ابراهيم; اسلامي فاروجي,آتنا; فاني يزدي,سيد امين
250 موتاژن سديم ازيد و اتيل متان سولفونات بر القا جهش در ارقام مختلف گلابي با هدف دستيابي به موتانت هاي مقاوم به آتشک گلابي علي خوانساري,ماندانا; وطن پور ازغندي,علي ; فتوت,رضا ; عبداللهي, حميد
251 ريزازديادي گياه استويا ‘Stevia rebaudiana Bertoni’ بروش درون‌شيشه‌اي. جمشيدي زيناب,احد; قنبري,عليرضا; شرفي ,ياور
252 پيش بيني متغييرهاي ژني آنزيم پالميتويل کوآنزيم آ براساس مدل هاي بيوانفورماتيک سالاري,علي; رضوي,سيد مرتضي; ابراهيمي,منصور
253 بيان ژن NAC2 تحت تنش شوري در دو رقم حساس و متحمل جو با استفاده از RT-PCR ميرزايي,ميترا; احمدي,جعفر; نقوي,محمدرضا
254 بيان ژن dreb2 در سويا تحت تنش خشکي با استفاده از اييني,ويدا; احمدي,جعفر; ,
255 بيان ژن dreb2 در سويا تحت تنش خشکي با استفاده از اييني,ويدا; احمدي,جعفر; نقوي,محمدرضا
256 بررسي بيان ژنdreb1 تحت تنش خشکي در دو هيبريد ذرت با استفاده از Real time PCR محمدزاده,آمنه ; احمدي,جعفر ; نقوي,محمدرضا
257 جداسازي و شناسايي باکتري استرپتومايسس از فراريشه درختان کيوي بشيري,سمانه
258 شناسايي مولکولي نماتد Meloidogyne incognita جدا شده از ريشه تاکهاي کيوي¬فروت در شمال ايران بشيري,سمانه
259 غربالگري ژنوم برنج براي ژن Pi-1 با استفاده از نشانگرهاي ميكروساتلايت پاشا,آرام; بابائيان جلودار,نادعلي; باقري,نادعلي; نعمت زاده,قربانعلي ; افخمي,عمار
260 بررسي بيان ژن OSBPدر دو رقم حساس و مقاوم سويا در شرايط تنش شوري سليماني,ولي اله; احمدي,جعفر; گلکاري,صابر; صادق زاده,بهزاد
261 ارزيابي گلخانه اي و مولكولي ارقام برنج از نظر مقاومت به Pyricularia oryzae پاشا,آرام; بابائيان جلودار,نادعلي; باقري,نادعلي; نعمت زاده,قربانعلي; صالحيان آقبلاغ,حامد
262 بررسي تنوع ژنتيکي ارقام محلي انگور استان کردستان با استفاده از نشانگر هاي مولکولي ISSR صيدي مرادي,هيوا ; طالبي,رضا ; حسني,داراب ; کرمي,فرهاد
263 شناسايي وجداسازي بيوشيميايي باکتري هاي پاتوژن از ماهي گلدفيش در حوضچه هاي پرورش کاشان افسري,نصيبه
264 بررسي سميت عصاره گياه شيپوري وحشي بر روي سلول¬هاي سرطاني ياري,نسيم ; دلجو,علي; مصطفايي,علي
265 بررسي فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان گياه شيپوري وحشي ياري,نسيم ; دلجو,علي
266 ررسي کارايي چهار روش مختلف استخراج DNA از زنبور عسل حسين پور,سعيد; دولتي,لطفعلي; سپهري,رحيمه; ملايي,مصطفي
267 بيوتکنولوژي شکمبه راهي براي بهبود ارزش منابع خوراكي و توليد دام هاي نشخوارکننده بدخشان,يدالله
268 بررسي قابليت کالزايي گياه چغندرقند تحت تنش شوري شامه,رحيم; ,
269 اثر شدت نور بر شاخه زايي گزروغني (Moringa peregrina)در محيط کشت پناهزاده پريخان,ربابه; ميرزايي ندوشن,حسين; اسدي کرم,فرشته; ابراهيمي,محمد علي; ,هاشم
270 اثر تيمارهاي مختلف هورموني بر فعال¬سازي جوانه¬هاي جانبي پايه¬هاي بالغ گز روغني(Moringa peregrina) در محيط كشت پناهزاده پريخان,ربابه; ميرزايي ندوشن,حسين; اسدي کرم,فرشته; ابراهيمي,محمد علي; کنشلو,هاشم; صداقتي,منصوره
271 بررسي سميت و ناهنجاريهاي کروموزومي عصاره آبي پوست تنه بيد(Salix alba) همدان در مدل سلول گياهي منتشلو,جعفر; پيري,خسرو; دلجو,علي
272 مروري بر شناخت گل وگياهان زينتي تراريخته ارشادلنگرودي,مطهره; صداقت حور,شهرام
273 آناليز ژنتيکي گياهان هاپلوئيد و ديپلوئيد در گردو با استفاده از نشانگر SSR سادات حسيني گروه,محمد; سوسرايي,نعيمه; مقبلي,اسحاق
274 اثر تنش شوري کلريدسديم بر جذب عناصر پرمصرف و کم مصرف توسط پايه هاي نارنج و پونسيروس در شرايط درون شيشه اي حبيبي,فريبرز; اميري,محمد اسماعيل
275 Classification and Prediction of different specious of Crocus by Machine Learning Algorithms بيکي,امير حسين; نعمتي,زهرا
276 مطالعه تنوع فيلوژنتيکي ژنLR10 در گونه هاي مختلف گندم با استفاده از تکنيک Insilco AFLP Analysis رسولي,حسن
277 ارزيابي بيوشيميايي ژنوتيپهاي بومادران گونه Achillea vermicularis در تنش خشكي ايزدپناه,معصومه; صالحي شانجاني,پروين; مرادي,تيمور ; جعفري,علي اشرف
278 غربالگري سويه هاي بومي قارچ بيوکنترل Metarhizium anisopliae طالبي گرکاني,مريم ; سليمي,حسن; ابراهيمي,محمد علي
279 بررسي ژن هاي کيتيناز1, کيتيناز3 و پروتئاز در متاريزيوم آنيزوپليه طالبي گرکاني,مريم ; سليمي,حسن; ابراهيمي,محمد علي
280 بررسي کنترل ژنتيکي و آناليز QTL براي پارامترهاي جوانه‌زني آفتابگردان در شرايط تنش شوري ابراهيمي ,آسا ; فرتاش ,امير حسين ; مفاخري,علي
281 ارزيابي ميزان بيان ژن IGF-1 پيش از تخم ريزي و پس از تخم ريزي در ماهي کپور معمولي عرفاني مجد,نعيم ; شير علي,سلماز; مصباح,مهرزاد ; صيفي,مسعود; ترابي,مريم; ناظم شيرازي,محمد حسين
282 ساخت پروموتر مصنوعي حامل توالي GTCA شكوهي فر,فرهاد; عباسپور,ناهيد; غفاريان نيا,نيره سادات
283 بررسي تنوع ژنتيكي خرماي ايران با استفاده از نشانگرهاي مولکولي ريزماهواره نعمتي,زهرا
284 طراحي مدل هاي پيش بيني جهت تعيين ساختارارگانيزمي آنزيم استريول اسيل کرير پروتئين ديسچوراز سالاري,علي; رضوي,مرتضي; ابراهيمي,منصور; موسوي,حسين
285 بررسي فيلوژنتيکي تعدادي از جدايه‌هاي ايراني ويروس X سيب‌زميني پورمحمدي,سودابه
286 شناسايي و بررسي پروتئين هاي آرگونات موجود در پروتئوم لوبيا (Phaseolus vulgaris) شمسي فرد,محمد حسن; ميرزايي,خالد; بهرام نژاد,بهمن
287 مطالعه هيستولوژي و هيستومتري آبشش ماهي شيربت (Barbus grypus) عارفي,آمينه; مروتي,حسن; خاکساري مهابادي,محمود; محمدي,طيبه
288 تعيين تنوع ژنتيکي سودوموناس هاي ايجاد کننده لکه قهوه¬اي قارچ خوراکي در نواحي مرکزي و شمال شرقي ايران اخلاقي,مهدي
289 بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپهاي گندم دوروم با استفاده از مارکر مولکولي ISSR رزمجو,مريم; محمدي,رضا ; شوشتري,ليا; اطمينان,علي رضا
290 پيش بيني و مقايسه بيوانفورماتيکي محل فعاليت پروتئين‏هاي فسفات ترانسپورتر در گياهان و جانوران جم,محسن ; سلطاني,محمد فاضل; عالم زاده,عباس
291 تجزيه و تحليل ترجيح کدوني ژن‏هاي رمز كنندهH+ - ATPase غشاي پلاسمايي در Arabidopsis thaliana جم,محسن ; سلطاني,محمد فاضل; عالم زاده,عباس
292 شناسايي و تعيين سويه مايکوباکتريوم پاراتوبرکلوزيس (MAP) به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جايگير IS900 و IS1311 جهاندار,محمدحسن; ,; ,; ,; ,; نصيري,محمد رضا ; سلطاني,مهدي ; مهدوي,مرتضي ; دوستي,محمد
293 توليد کالوس درگل راعي بومي ايران عبدالله پور,منيژه
294 جداسازي چندين استرين مربوط به جنس Xanthomonas از لکه هاي برگي و ميوه گوجه فرنگي در استان خراسان رضوي مدرس شيخ,زهرا
295 بررسي تفاوت بيان ژنها در مراحل مختلف رسيدگي گوجه فرنگي از طريق دادهاي ESTs با استفاده از Digital Differential Display بيات,فرشته; وندا,ميترا; ابراهيمي,اسماعيل
296 بررسي فيلوژنتيکي دو جدايه ايراني ويروس خراشک حلقوي ميخک بر اساس ترادف بخشي ژن توليدکننده اينکلوژن بادي آشنائي,مهناز; جعفرپور,بهروز; ملک زاده,سعيد
297 تکثير موسير (Allium hirtifolium ) از طريق کشت بافت شهبازي,معصومه
298 مقايسه بروز ژن sHSP 20.4 در دو ژنوتيپ حساس و مقاوم کرم ابريشم مجتهدي فر,حسين; حسيني مقدم,سيد حسين; قيامي,رسول; حيدرپور,ندا
299 بررسي ترجيح کدوني ژن‏هاي رمز کننده فسفات ترانسپورتر در گياهان مختلف سلطاني ,محمد فاضل; جم,محسن; عالم زاده,عباس
300 معرفي محيط کشت مناسب براي جوانه زني فالانوپسيس شکرريز,پريسا
301 بررسي اثر کيفيت هاي مختلف آب آبياري روي توليد بيوديزل از دانه هاي منداب المدرس,عباس; جواني,مرضيه
302 بررسي ريشه زايي قلمه هاي کشت بافتي در سه ژنوتيپ از درختان بالغ ملج (Ulmus glabra) ايزدپناه,معصومه
303 بررسي عوامل موثر برجنين زايي ميکروسپورهاي جدا شده جو (Hordeum vulgare) شيخ رضايي,سعيده; عنايتي شريعت پناهي,مهران; جنت آبادي,علي اکبر; خسروي,سولماز; نيک خواه,حميد رضا
304 بررسي تنوع ژنتيکي توالي ژن پريون (prion) در شترهاي تک کوهانه ايراني طهمورث پور ,مجتبي ; جلوخاني نيارکي,صابر
305 بررسي اثر سطوح مختلف تنظيم كننده هاي رشد بر ريز ازديادي گياه"به" حاتميان,هانيه; جعفرخاني کرماني,مريم ; ملکي زنجاني,بهرام; حبشي,علي اکبر; ايران نژاد,ازاده; پارسائي,اسما
306 ريز ازديادي گياهL. Artemisia annua به شيوه کشت بافت يزداني,بنيامين; صميمي زاد,ماندانا; بي وادي,وحيده
307 تاثير آب آلوده به سرب بر بيان اينترفرون گاما و اينترلوکين-4 رادبين,ريحانه
308 تاثير تيمول در تركيب با كارواكرول بر جمعيت ميكروبي روده جوجه هاي گوشتي Hashemipour,hamideh; kermanshahi,hassan; golian,abolghasem
309 بررسي بيان ژن TCTP در گياهان جو تلقيح‌شده با قارچ اندوفيت P. indica در شرايط تنش خشکي قبولي,مهدي
310 جنبه هاي اقتصادي محصولات تراريخته خسروي,سولماز ; احيا,فروه; توحيدفر,مسعود
311 رديابي وجود ژن مولد هسته يخ در برخي از جدايه هاي Pseudomonas viridiflava رشيدايي,سيده فاطمه; رنجبر,غلامعلي; رحيميان,حشمت اله
312 تأثير آنزيم و محركهاي رشد بر جمعيت ميکروبي ايلئوم جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره بر پايه گندم Khaksar,vahid; kermanshahi,hassan; golian,abolghasem
313 کاربرد ترهالوز در رقيق کننده گياهي براي بهبود ويژگي¬هاي اسپرم نجفي,ابوذر; ژندي,مهدي ; توحيدي,آرمين; شرفي,محسن; امام وردي,مجتبي
314 نقشه يابي ژن (هاي) برگرداننده باروري براي نرعقيمي سيتوپلاسمي در برنج باقري,نادعلي; باباييان جلودار,نادعلي ; پاشا,آرام
315 بررسي توارث ترنسژن nptll در نسل دوم گياهان توتون تراريخت صحرائي,هادي; باقري,خديجه; هرکي نژاد,محمد طاهر; اصغر زاده,صابر
316 تغيير ويژگي هاي خاک و ميزان آهن، کلسيم و نانوذرات فريتين درگياه گندم درمرحله زايشي تحت تيمار با ميدان مغناطيسي ايستا و متناوب پايز,عاطفه; قناتي,فائزه ; بهمنش,مهرداد; عبدالمالکي,پرويز
317 بررسي ميزان آرتميزينين تحت تاثير غلظتهاي متفاوت متيل جاسمونات در کشت سوسپانسيون سلولي Artemisia annua صميمي زاد,ماندانا; يزداني,بنيامين; بي وادي,وحيده
318 بررسي تنوع ژنتيکي و ارزيابي ميزان هيپرسين توده هاي گياه گل راعي بي وادي,وحيده; يزداني,بنيامين; صميمي زاد,ماندانا
319 بررسي تأثير محل برداشت و اندازه ريزنمونه بر پينه زايي ارقام مختلف خرما (برحي، مرداسنگ و مضافتي) اعتمادي پور,رسول; فتوحي قزويني,رضا; حميد اوغلي,يوسف
320 ازديادگياه دارويي استويا در محيط کشت بافت گياهي يوسفي شياده,سيده محبوبه; چالوي,ويدا
321 بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ¬هاي زيتون از طريق الکتروفورز پروتئين¬هاي ذخيره¬اي دانه شايگان,نصيبه; طهماسبي انفرادي,ستار; قنبري,عليرضا; ضعيفي زاده,محمد; فتوکيان,محمدحسين
322 بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ¬ هاي زيتون ايراني از طريق نشانگرهاي مرفولوژيکي شايگان,نصيبه; قنبري,عليرضا; طهماسبي انفرادي,ستار; ضعيفي زاده,محمد; فتوکيان,محمدحسين
323 بررسي بيوانفورماتيکي ژن کيتيناز جدا شده از خربزه وحشي صحرايي,سيد محمد علي
324 مقايسه فعاليت آنتي اکسيداني عصاره اتانولي گياه آنغوزه(Ferula-ass-foeitida L.) لرستان دهقاني علمي,زهرا; اميري,حمزه ; احمدوند,حسن; باقري,شاهرخ
325 تأثير کيفيت نور و تنظيم کننده¬هاي رشد بر پرآوري و نحوۀ رشد پايه رويشي Gisela 6 گيلاس زارعي,موسي; قاسمعلي,گروسي; نظامي,اسماعيل; حسيني,رامين
326 پروتئين¬هاي سيتوکروم P450 موثر در متابوليسم آفلاتوکسين B1 در سلول هاي سيستم ايمني انسان بهاري,عباس; مهرزاد,جليل; محمودي,محمود; دهقاني,حسام; باسامي,محمدرضا
327 تأثير منابع مختلف کربن بر ريزازديادي پايه رويشي Gisela 6 گيلاس زارعي,موسي; گروسي,قاسمعلي; نظامي,اسماعيل; حسيني,رامين
328 جنبه‌هاي ايمني زيستي کشاورزي مولکولي قاسم زاده,سارا; علوي,صغري; توحيدفر,مسعود
329 بررسي انتقال ژن اندوگلوکاناز از اکتينومايست Thermobifida fusca در مخمر Pichia pastoris کريمي بابااحمدي,محمد; مشتاقي,نسرين; ملک زاده,سعيد; دهقاني,حسام; باقري,عبدالرضا
330 بررسي تنوع ژنتيكي توده¬هاي بومي و وحشي اسفرزه با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD و ISJ تقوي زاده يزدي,احسان ; بهاري,عباس
331 ارزيابي آزمايشگاهي کيفيت اسپرم منجمد شده¬ي قوچ با رقيق کننده¬هاي مختلف براي استفاده¬ در تلقيح مصنوعي، لقاح آزمايشگاهي، مهندسي ژنتيک و حفظ دخاير ژني اماموردي,مجتبي; ژندي,مهدي; زارع شهنه,احمد; شرفي,محسن
332 بررسي تغييرات pH در ريزازديادي پايه پاكوتاه كننده گلابي OH*F87 نورمحمدي,نفيسه
333 ارزيابي تنوع بار باکتريايي Compost (کود بيولوژيکي) مشهد به کمک شناسايي ناحيه 16srRNA ياورمنش,مسعود; شهرام پور,دينا; يزدي,مژگان
334 بررسي تاثير جايگزيني آنتي¬بيوتيک با عصاره آبي شيرين بيان بر صفات کيفي لاشه و غلظت فراسنجه¬هاي خوني در جوجه¬هاي گوشتي خميس آبادي,حسن; ناصري هرسيني,رضا ; قاضي,شهاب; مرادي,ناصر
335 بررسي تاثير جايگزيني آنتي¬بيوتيک با عصاره آبي شيرين بيان بر عملکرد اندام¬هاي لنفي و غلظت ليپوپروتئين¬هاي پلاسما در جوجه¬هاي گوشتي خميس آبادي,حسن; چهارآئين,برومند; ناصري هرسيني,رضا; پورحسابي,قاسم
336 بررسي خواص ضد ميکروبي عصاره حاصل از گياه خارمشک بر باکتري استافيلوکوکوس اورئوس فياض,نسرين; ثاني,محمد علي; نجف نجفي,مسعود
337 استفاده از راکتورهاي زيستي در توليد پروتئين هاي دارويي پسنديده,رضا; انصاري مهياري,سعيد; پسنديده,مجيد
338 تعيين خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي جدايه هاي باکتري Pseudomonas tolaasii از استان البرز تجلي پور,شادي; حسن زاده,نادر; حيدري,اصغر; خباز جلفايي,حسين; حاج منصور,شهاب ; قاسمي,ابوالقاسم
339 معرفي سه آنتاگونيست موثر Pseudomonas tolaasii عامل بيماري لکه قهوه اي قارچ خوراکي تجلي پور,شادي; حسن زاده ,نادر; حيدري,اصغر; خباز جلفايي,حسين; قاسمي,ابوالقاسم
340 بررسي کدون‌هاي ترجيحي در قارچ خوراكي دکمه‌اي سفيد اشرفي,محسن
341 شبيه سازي تنش خشكي آخرفصل با استفاده از يديد پتاسيم و كاربرد آن در نقشه يابي مکان هاي ژني عملكرد دانه گندم درجمعيت لاين هاي اينبرد نوتركيب كردناييج,علاءالدين ; ناجي,اميرمحمد; شرفي,ياور; رضايي,آيت الله
342 ارائه روشي مبتني بر Multiplex-PCR براي شناسايي و رديابي همزمانRalstonia solanacearum و Pectobacterium spp. عوامل پوسيدگي سيب زميني در استان زنجان نوروزي بنافتي,فاطمه
343 بررسي اثر شيرکنجد بر ويژگيهاي ميکروبي، فيزيکو شيميايي و ارگانولپتيکي ماست پروبيوتيک ياسايي مهرجردي,غلامرضا
344 تاثير گردو بر شاخصهاي ليپيدي و بيان ژنهاي PPARα و SREBP1C در کبد رتهاي ديابت عباسي عشاقي,ابراهيم ; جمشيدي,محمد ; زين العبادي,نازنين ; رضايي,علي ; حسيني ذيجود,سيد مصطفي ; مرادي,يونس ; مرادي,محمد ; عقيقي روان,فاطمه
345 بررسي نقش آنزيم¬هاي کيتيناز،کيتوزاناز و بتا1،3-گلوکاناز در مقاومت ارقام خيار به عامل بوته ميري غنايي,صديقه
346 توليد آنزيم¬هاي کيتيناز، کيتوزاناز و بتا-1و3 گلوکاناز در ارقام خيار به Pythium uphanidermatum عامل بيماري مرگ گياهچه غنايي,صديقه
347 بررسي نقش کيتوزان در تغيير ميزان آنزيم¬هاي کيتيناز،کيتوزاناز و بتا1،3-گلوکاناز در Pythium، عامل بوته ميري خيار غنايي,صديقه
348 اثر عصاره هيدروالکلي موسير ايراني(Allium hirtifolium Boiss.) بر فعاليت و بيان ژن آنزيم گلوکوکيناز در کبد موشهاي ديابتي جمشيدي,محمد ; حسيني,جواد ; حسيني ذيجود, سيد مصطفي ; زين العبادي,نازنين ; عباسي عشاقي,ابراهيم ; مرادي,يونس ; مرادي,محمد ; عقيقي روان,فاطمه
349 کنترل قهوه‌اي‌شدن در کشت بافت انار رقم شيرين‌پوست‌سفيد درفشان,سميه
350 بهينه سازي شرايط القاي کالوس در رقم شيرين پوست سفيد انار درفشان,سميه
351 ريز ازديادي نسترن (Rosa canina) تابش,فرزانه
352 مطالعه مقايسه اي برخي فاکتورهاي بيوشيميايي در گياهان پروانش ميکوريزايي در شرايط گلخانه اي و سازگاري. رحمت زاده,سمانه; خارا,جليل; كاظمي تبار,سيد كمال; ,
353 بررسي تنوع ژنتيکي سه گونه کنه¬ Tenuipalpidae استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکوليRAPD رئيسي اردلي,محمد; هادي زاده,عليرضا; محمدي شريف,محمود; زالي,حسن
354 مطالعه و بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي مگس مديترانه اي (Ceratitis capitata)در استان مازندران با استفاده از نشانگر ميتوکندريايي DNA (ND4) رجبيان,مهسا; شايان مهر,معصومه; محمدي شريف,محمود
355 اثر مهارکنندگي عصاره هاي گياه مورد و زنجفيل برروي باکتريهاي گرم مثبت با نگاهي بر ميزان قند کل و پلي فنل تيموري,حسين; فتحي نجفي,محسن; عزيزي,منصوره
356 آشکار سازي ميکرو RNA هاي کارآمد مستقر در اينترون 2 ژن Bcl2 انساني مبتني بر تطابق داده هاي بيوانفورماتيکي و آزمايشگاهي موسوي,سارا
357 بررسي تاثير اسانس دو گونه گياهي بر باکتري‬هاي بيماري‬زاي مواد غذايي داوودي مقدم,هديه
358 مطالعه اثر استرس هاي غير زنده بر بيان ژن Zmpip1,1 در گياه ذرت(zea mays cv 704) ايوبي,اختر; رحماني,فاطمه
359 مقايسه طبقه¬بندي و فيلوژني دو جنس باکتريايي Clavibacter و Rathayibacter با استفاده از آناليز توالي برخي ژن¬ها نيک اختر,سحر
360 انتخاب توالي رهبر مناسب فاکتورهاي انعقادي با قابليت فرار از چالش هاي ايمني موسوي,سارا; حداد مشهد ريزه,علي اکبر
361 بررسي تيمار هاي مختلف هورموني GA3 و BAP در مرحله ي پرآوري چهار رقم هلو ضرغامي,رضا; حصاري,ندا; سيف,الناز
362 بررسي تاثير تيمار هاي مختلف هورموني IBA بر ريشه زايي رقم آلبرتا هلو ضرغامي,رضا; حصاري,ندا; سيف,الناز; خدام زاده,اميرعلي
363 بررسي بيان ژن در شرايط تنش سرما در گياه بنفشه (viola wittrockiana) حسيني واسوکلايي,مرتضي
364 بررسي نحوه ضدعفوني و واكشت جوانه ها پس از استقرار در ريزازديادي پايه هيبريد هلو و بادام GF677 شتاب بوشهري,سيد محمد ; قائم مقامي ,سيد علي ; حسين پور,بتول
365 اثر عصاره الکلي سير در آب مصرفي بر قدرت باروري و اسپرماتوژنز در خروس هاي بومي گلپايگان صفايي,آيدا; قره جانلو,ميترا; رضواني,مرواريد; عليپور,فهيمه
366 اثر تزريق عصاره الکلي آويشن شيرازي در تخم مرغ بر وزن اوليه و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي صفايي,آيدا; قره جانلو,ميترا; عليپور,فهيمه; رضواني,مرواريد
367 باززايي آزمايشگاهي گياه دارويي گندي¬تلخه حيدري,افشين; جعفري,مراد; حسيني,بهمن
368 ريشه زايي در گياه Anthurium andreanum Var.Tera تقوي زاده يزدي,محمد احسان
369 توليد نانوذرات زيست سازگار طلا با استفاده از عصاره گياه هويج کريمي انداني,جواد; محسن زاده,ساسان
370 بررسي اثرات تنش خشکي بر روابط آبي و کارايي فتوسيستمΙΙ در ژنوتيپ هاي نخود ( (Cicer arietinum. L در مزرعه رهباريان,راهله; گنجعلي,علي; باقري,عبدالرضا; روشن فکر,مسعود
371 بررسي اثرات تنش خشکي بر ميزان پرولين، پراکسيد هيدروژن، کربوهيدرات و مالون دي آلدئيد در ارقام مقاوم وحساس به خشکي نخود رهباريان,راهله; گنجعلي,علي; باقري,عبدالرضا ; روشن فکر,مسعود
372 تاثير نانو ذرات اکسيد مس(CuO) بر رشد سيدلينک هاي هفت روزه کلزا پيماني,ارغوان; بي پروا,پوريا ; رحماني,فاطمه; پادروند,ابوالحسن
373 شناسايي ساختار ژني سويه‌هاي بومي باکتري Bacillus thuringiensis جداسازي شده از خاک‌هاي مناطق جنگلي استان مازندران گرايلي مرادي,فاطمه; محمدي شريف,محمود; هادي زاده,عليرضا; بابايي زاد,ولي الله
374 کاهش ليپيد پودر ماهي حاصل از ضايعات ماهي بوسيله مخمر شکرپور رودباري,ريحانه; حقيقت خرازي,سپيده
375 بهينه‌سازي استخراج DNA از سه گونه گياه دارويي مريم‌گلي (Salvia spp.) ساداتي,سيداباصالح; هنرور,مهرزاد; نماينده,آنيتا; پورطرقي,محبوبه
376 شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره مرتبط با تحمل به سرما در زردآلو ناظمي,زينب ; حلاجيان,محمد طاهر ; زين العابديني,مهرشاد; بوذري,ناصر ; ابراهيمي,محمد علي ; مشايخي ,شهرام
377 مطالعه تنوع ژنتيکي در علف قناري (Phalaris minor) با استفاده از صفات مرفولوژيکي قاسمي نژاد,محمد
378 افزايش سرعت پرآوري پايه¬ GF667 (هيبريد هلو و بادام) از طريق کشت کالوس در شرايط درون شيشه¬اي مشايخي,مهري; حبيبي,فريبرز
379 بررسي تنوع ژنتيکي درون جمعيتي گونه شيرين¬بيان Glycyrrhiza echinata توسط مارکر مولکولي RAPD حسن نژادديوكلائي,حميده; محمودي اطاقوري,آرمان; كاظمي تبار,سيدكمال
380 بررسي ريزافزايي رقم ʼابلقʻDracaena sanderiana Sander ex Mast. در شرايط درون شيشه اي کاکوئي,فاطمه
381 تأثير غلظت نمک هاي محيط کشت و تعداد زيرکشت در ريزافزايي Dracaena sanderiana Sander ex Mast. در شرايط درون شيشه اي كاكوئي,فاطمه
382 الگويي براي ايمني کاشت گياهان تراريخته در محدوده هاي زراعي خارابي ماسوله,آناهيتا
383 بررسي ماندگاري لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس به صورت آزاد و کپسوله در دوغ ابراهيم زادگان,سمانه; زمردي,شهين ; خسروشاهي اصل,اصغر ; حجت الاسلامي,محمد ; صفري ,زيبا
384 شناسايي و بررسي پروتئين هاي آرگونات موجود در پروتئوم لوبيا (Phaseolus vulgaris) شمسي فرد,محمد حسن; ميرزايي,خالد ; بهرام نژاد,بهمن
385 بررسي خصوصيات مولکولي Puccinia chrysanthemi و Puccinia sp.. و شناسايي آنها با استفاده از روشPCR-RFLP علايي,حسين
386 بهبود خصوصيات مني با استفاده از کوآنزيم کيو (Coenzyme Q) در خروس نبي,محمد مهدي; کهرام,حميد; ژندي,مهدي; مهرباني يگانه,حسن
387 به کارگيري رنگ GeneFinderTM در تشخيص مشاهده¬اي Tomato Yellow Leaf Curl Virus با استفاده از واکنش LAMP شامه,رحيم
388 ارزيابي فعاليت پروتئوليتيک گوارشي سرخرطومي حنايي خرماRhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1970) (Col.: Curcolionidae) صابري ريسه,نصير; قدمياري,محمد; حسيني نوه,وحيد; آقاعلي سعدي,نگار
389 مطالعه ژنتيکي و فيلوژنتيکي ناحيه سيتوکرم b آهوي ايراني دراستان اصفهان. فداکار,داود; رضايي,جميدرضا
390 بررسي تنوع ژنتيکي لاين¬هاي نخود با استفاده از نشانگرهاي مولکولي ISSR نادري,حيدر ; ,; ,
391 بررسي تنوع ژنتيکي توده هاي سياه دانه با استفاده از نشانگر AFLP طاهري,فاطمه; ناجي,امير محمد; طالبي,رضا
392 بررسي عوامل موثر رشد کالوس Onosma dasytrichum در محيط هاي کشت جامد و مايع باقري,سمانه ; سنجريان,فروغ ; حق بين,کمال الدين; معرفت جو,جواد ; مظفريان,ولي ا.. ; ابراهيمي,محمد علي
393 بررسي فيلوژنتيکي دو جدايه ايراني ويروس خراشک حلقوي ميخک بر اساس ترادف بخشي از ژن توليدکننده اينکلوژن بادي آشنائي,مهناز; جعفرپور,بهروز; ملک زاده,سعيد
394 چند شکلي ژن پرولاکتين در بز کرکي رايني با روش PCR-SSCP شمس الديني,صغري
395 نسل جديد تکنولوژي هاي توالي يابي و چشم اندازهاي آينده توالي يابي ژنوم حيوانات اهلي شجاعي,مسلم; طهمورث پور,مجتبي
396 کاربرد تکنولوژي هاي نسل جديد توالي يابي در بيوتکنولوژي، تغذيه و کشاورزي شجاعي,مسلم; طهمورث پور,مجتبي
397 بررسي اثر انتخاب ظاهري بر روند فنوتيپي وزن تولد و 3 ماهگي در بز کرکي رايني بيگلري,صديقه
398 فرصتها و تهديدات بيوتکنولوژي در راه رسيدن به سلامت اگرواکوسيستمها و کشاورزي پايدار عسگري,رحيم
399 اثربخشي مفيد ساکارز در افزايش عمر گلداني اطلسي پس از پيش تيمار گلها با نانو ذرات نقره نجفي باغچه جوقي,سعيده
400 مقايسه چهار روش استخراج DNA در گياه گيلاس آروس,جابر; حميدي,حسن; حبيب زاده,محمد جواد; بلندي,احمد رضا
401 بررسي و مقايسه روش هاي مختلف استخراج DNA درپايه رويشي GF677 (هيبريد هلو× بادام)، هلو و بادام آروس,جابر; حميدي,حسن; حبيب زاده,محمد جواد; بلندي,احمد رضا
402 انگشت نگاري ژنتيکي جدايه هاي xanthomonas عامل لکه برگي و شانکر ساقه پسته با rep-PCR نيکروش,زهرا ; رحيميان,حشمت اله
403 مقايسه تاثير متقابل سويه آگروباکتريوم و واريته در تراريزش کلزا Niapour,nazila; tohidfar,masoud; baghizadeh,amin; niapour,ali; ghotbzadeh kermani,sepideh
404 بهينه سازي روش استخراج DNA در گياه شليل آروس,جابر; حميدي,حسن; حبيب زاده,محمد جواد; بلندي,احمد رضا
405 تاثير کوآنزيم¬کيو بر غلظت هورمون تستوسترون و وزن بيضه¬ي خروس اميني,محمودرضا; کهرام,حميد; ژندي,مهدي; نبي,محمد مهدي
406 پروفيل پروتئيني چهار رقم گندم دوروم تحت شرايط تنش خشکي حسن پورلسکوکلايه,کيوان; احمدي,جعفر; دانشيان,جهانفر ; حاتمي,صديقه
407 استفاده از نشانگر RAPD براي بررسي تنوع ژنتيکي چند ژنوتيپ Hordeum spontaneum سعيدي,سودابه; کريمي شهري,محمود رضا; دهواري,ويدا ; قزل,نگار
408 اثر برازينواستروئيد بر باززايي و تحمل به شوري دو رقم سيب زميني در شرايط درون شيشه اي حسني,حديث; جامي معيني,متين; مروي,حميد
409 ارزيابي فعاليت برخي آنزيم¬هاي آنتي اکسيدان و محتواي کلروفيل در گياهچه¬هاي پنبه تحت تنش دماي پايين عظيمي نياري,سميه; سفاليان,اميد ; جهاتبخش گده کهريز,سودابه; خماري,سعيد; عليرضايي,کبري
410 بررسي اثر Valproic acid بر بيان ژن CXCR4 در سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از بافت چربي انساني حيراني طبسي,آسيه; بهرامي,احمد رضا ; مقدم متين,مريم; نادري مشکين,حجت ; بيدخوري,حميد رضا
411 تشخيص جدايه¬اي از ويروئيد کوتولگي رازک در مرکبات با استفاده از تکنيک-هاي مولکولي RT-PCR و SPAGE بني هاشميان,سيده نجمه; بني هاشميان,سيدمهدي; اشکان,سيدمحمد; ابراهيمي مقدم,ليلا
412 القاي كالوس مورفوژن در ميان‌گره و برگ‌هاي پنج رقم سيب‌زميني(Solanum tubersum L.) چهرازي سفيدشتي,مرضيه; ربيعي,كرامت; خدامباشي امامي,محمود
413 شناسايي ژن‌هاي توليد کننده‌ي آنزيم سلولاز شريف زاده,سارا; رجايي,سارا; شهباني ظهيري,حسين ; مشتاقي,نسرين
414 جنبه هاي حقوقي و اخلاقي اختراعات بيوتکنولوژي يحيي زاده,سيده نگين; وکيلي,سيد عليرضا
415 بررسي بيوانفورماتيکي پروتئين¬هاي شبه دايسر(Dicer-like)در سه گياه دارويي Capsella rubella ،Citrus clementina و Citrus sinensis گلسرشت,سوما ; ميرزايي,خالد; شمسي فرد,محمد حسن
416 بررسي پروتئين p5cs در چند گياه مختلف با استفاده از ابزار بيو انفورماتيکي زندي,شيوا; ميرزايي,خالد; شمسي فرد,محمد حسن
417 شناسايي و بررسي انزيم کاتالاز سنتاز در ژنوم چند گونه گياهي طه زاده,حسن; ميرزايي,خالد; شمسي فرد,محمد حسن
418 بررسي اثر اگزوپلي ساکاريدهاي ميکروبي خميرترش بر خواص رئولوژيک خمير نان مسطح نصيري اصفهاني,بهناز
419 اثر هورمون¬هاي BA ، IBA و NAA در ريشه¬زايي گياه چاي "Camellia sinensis" يوسف پور لزرجاني,الهام
420 تاثيرترکيبات هورموني مختلف برروي باززايي مستقيم پرسياوشان ((Adiantum capillus veneris نعمت زاده,الهام; کاظمي تبار,کمال
421 شمار نوزادان و شدت شيرخواري بر بيان کيس ـ 1 در هيپوتالاموس موش صحرايي نوروزي,عاطفه; ,; ,; ,; ,; ,; ,; ,; ,
422 شناسايي فرم هاي مختلف آللي ژن پروتئين پرايون در گوسفندان نژاد ايران بلک و آرمان نظيفي,نرگس; رحيمي ميانجي,قدرت; مرادي,نورالدين; انصاري پيرسرايي,زربخت
423 بررسي تاثير موتاسيون old101 بر جوانه زني بذرهاي موتانت و بيان ژن هاي GST1 و FRY1 در واکنش به تنش سرما در آرابيدوپسيس Mobaraki,Ali
424 بررسي ويژگيهاي کيفي مخمر نانوايي مصرفي در نانواييهاي شهر زنجان حق نظري,سيمين; زرين قلمي,سهيلا
425 بررسي تنوع ژنتيکي ژن ORF6 ويروس M سيب زميني در ايران طبسي نژاد,فاطمه; جعفرپور,بهروز; زکي عقل,محمد; مهرور,محسن
426 تاثير متقابل تنظيم کننده¬هاي رشد بر باززايي مستقيم شاخساره از تک¬گره ساقه پايه رويشي سيب M7 اصغرزاده,صابر; عسگري,اميد; شبخيز,ربابه
427 توليد و کاربرد اپتامرها در فرايندهاي زيستي صادقي,سميه ; بابايي پور,ولي ا..
428 توليد و کاربرد اپتامرها در فرايندهاي زيستي صادقي,سميه; بابايي پور,ولي ا...
429 بررسي بيان vacuolar Na+/H+ antiportre gene در تعدادي از ژنوتيپ هاي کلزا تحت تنش شوري هوشي علوي,مهدي; رنجبر,غلامعلي; توحيدفر,مسعود
430 چندشكلي ژن گيرنده هورمون پرولاكتين و ارتباط آن با توليد تخم و كرچي در بوقلمون الياسي زرين قبايي,قربان; ايازي,احد; تقي پور,حسين; دهناد,عليرضا; جوانمرد,آرش
431 کلونينگ ژن هورمون رشد انساني نوترکيب در باکتري لاکتوکوکوس لاکتيس NZ3900 شهبازي ,شيوا; زركش اصفهاني,سيد حميد ; امام زاده,رحمان ; اعتمادي فر,زهرا
432 تاثير سطوح مختلف سلولاز، پکتيناز و مدت زمان تيمار آنزيمي بر جداسازي پروتوپلاست سوسن چلچراغ (Lilium ledebeourii Bioss) تهامي,سيد كريم; چمني,اسماعيل; زارع,ناصر; اصغري زكريا,رسول; محب الديني,مهدي; فرجامي نژاد,رضا
433 بررسي تکثيرCactaceae) ( Mammillaria hahniana Woodsii به وسيله بذردر شرايط درون شيشه اي کثيرالسفر,عاطفه; صالحي,حسن; نعمتي,حسين
434 شناسايي منشاء گونه‌اي شير با استفاده از تكنيكهاي مولكولي الياسي زرين قبايي,قربان; دهناد,عليرضا; حجازي,محمدامين; جوانمرد,آرش; پيراهري,ام‌البنين
435 کاربرد پروتئوميکس در ارزيابي ايمني گياهان تراريخته حيدريان,آرمينه; توحيدفر,مسعود
436 آشکار سازي ميکرو RNA هاي کارآمد مستقر در اينترون 2 ژن Bcl2 انساني مبتني بر تطابق داده هاي بيوانفورماتيکي و آزمايشگاهي موسوي,سارا; حداد مشهد ريزه,علي اکبر; بهرامي,احمد رضا; ارجمند,محمد حسن; فاني يزدي,امين
437 انتخاب توالي رهبر مناسب فاکتورهاي انعقادي با قابليت فرار از چالش هاي ايمني موسوي,سارا; حداد مشهد ريزه,علي اکبر; ارجمند,محمد حسن; بهرامي,احمد رضا; رازقي,سمانه; فاني يزدي,امين
438 جداسازي و تعيين مشخصات چند جدايه ي بومي قارچ بيمارگر حشرات Beauveria bassiana (Balsamo) (Ascomycota: Hypocreales) از خراسان طهماسبي زاوه,نسيم; کريمي برنگ,جواد
439 جداسازي و شناسايي باکتريوسين ها از برخي گونه هاي باکتريايي پاتوژن گياهي حاسبي,زهره; رضايي مکرم,رضا; حجازي,محمد امين; صوتي خياباني,محمود; قنبر زاده,بابک
440 بررسي تنوع ژنتيکي 15 ژنوتيپ مختلف نعناع با استفاده از مارکر ISSR زين الديني,آرش
441 اثر شوري برمحتواي پروتئين محلول کل ريشه دو رقم گندم مقدمي,مونا; ,
442 شناسايي ملکولي ويروس وموزايئک گل کلم(CaMV) در خراسان رضوي و شمالي ترابي,قاسم
443 بررسي شيوع کيست هيداتيد در کبد- کليه و ريه گوسفند کشتار شده در کشتارگاه هاي اصفهان فتاحيان,آرزو; عزيزي,غزال ; غفاري,نسرين ; بلالي,راضيه
444 شناسايي مقاومت ژنتيکي به متي سيلين در سويه هاي استاف ارئوس جدا شده از موارد ورم پستان باليني و تحت باليني در استان چهارمحال و بختياري فتاحيان,آرزو; عزيزي,غزال; خورشيدي,سحر ; فتاحيان,مهسا
445 تاثير شوري بر فعاليت آنزيم‌هاي SSPNريشه دو رقم گندم مقدمي,مونا; حسيني,رامين
446 عوامل موثر بر القاء و توسعه ريشه¬زايي دورن شيشه¬اي در گياه سيب، پايه رويشي M106 اصغرزاده,صابر; عسگري,اميد; شبخيز,ربابه
447 چگونگي اثر امواج اولتراسوند با شدت پائين ، بر ساکارومايسز سرويزيه قليان,محمد مهدي; رضايي مکرم,رضا; حجازي,محمد امين; صوتي خياباني,محمود; زنده بودي,فاطمه
448 پاسخ گياه بنفشه (Viola Wittrockiana)به سرما با استفاده از روش DDRT حسيني واسوکلايي,مرتضي
449 فاکتورهاي موثر بر جوانه زني جنين گردو در محيط درون شيشه اي سادات حسيني گروه,محمد; سوسرايي,نعيمه ; سليماني,امان الله; مقبلي,اسحاق
450 کاربرد ژنتيک معکوس براي مطالعه ژن کانديد آمينوترانسفراز در آرابيدوپسيس کوهي دهکردي,مهرآنا; خدام باشي,محمود
451 بررسي اثر نانوسيلور بر عمر گلجاي و جمعيت باکتريايي محلول گلجاي گل شاخه بريده ي ميخک Dianthus caryophyllus cv. Montmartre کوهکن,فاطمه
452 مقايسه بيوانفورماتيکي ژنhrpN مولد هارپين در چند گونه اروينياي واقعي و پکتوليتيک طاقدره,غزاله; بقائي راوري,ساره
453 يک مشتق کوماريني از گياه Ferula persica مظفري,سميه
454 اثر مهاري عصاره¬هاي Ferula persica روي قارچ Sclerotinia sclerotiorum مظفري,سميه
455 درآمدي بر برنامه راهبردي بيوتکنولوژي کشاورزي و نقش آن درپيشبرد امنيت غذايي و توسعه پايدار کشاورزي ريگي,فهيمه; چيذري ,محمد
456 مطالعه بيان ژن Cu/znSOD و فعاليت آنزيم SOD در ژنوتيپ-هاي نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکي هاشمي,سيد رضا; ملکزاده شفارودي,سعيد; گنجعلي,علي; مرعشي,سيد حسن
457 بررسي تنوع ژنتيكي Cauliflower mosaic virus در شمال شرق ايران انتظاري,آزاده; جعفرپور,بهروز ; مهرور,محسن
458 ارزيابي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي جو ايراني بر اساس نشانگرهاي مولکولي DNA زارعي,ليلا; چقاميرزا,کيانوش; فرشادفر,عزت اله
459 ارزيابي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي گندم دوروم بر اساس نشانگرهاي مولکولي و صفات زراعي مرادي,آسيه; چقاميرزا,کيانوش
460 کاربرد مهندسي ژنتيک در کنترل بيماري¬هاي گياهي برااني دستجردي,مهدي; دانش شهرکي,عبدالرزاق; داردان,اسماعيل; جابري فر,علي
461 بررسي تنوع ژنتيکي ارقام برنج ايراني با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره(SSR) پيوسته با ژنهاي مقاومت به خشکي اميني نسب,رضا; ابراهيمي,محمد علي; عبادي,علي اکبر; قدسي,محسن
462 بررسي تاثير دو هورمون گياهي 2,4D و Kin در القاي کالوس از مريستم بنه هاي زعفران زراعي (Crocus sativus L) واحدي,مريم
463 كلون‌سازي درون شيشه‌اي گياه دارويي آويشن شيرازي قاسمي,مسعود; ,; ,; ,; ميرجليلي,محمدحسين; هاديان,جواد ; قاسمي,مينا
464 بررسي تنوع ژنتيكي بز کرکي رايني با استفاده از نشانگرهاي RAPD ملايي,محمد حسين ; اسدي فوزي,مسعود ; محمدابادي,محمدرضا ; سليماني ساردو,فرحناز
465 تاثير ازتوباکترهاي داراي فعاليت¬هاي متعدد افزاينده¬ رشد گياه در رشد گندم درمنکي فراهاني,نسرين ; حامدي,جواد
466 بررسي چندشکلي ژنIGF-1 در بز سرخ جبالبارز با استفاده از روش PCR-RFLP ملايي,محمد حسين ; اسدي فوزي,مسعود; محمدآبادي,محمدرضا; سليماني ساردو,فرحناز
467 بررسي تنوع ژنتيکي کفشدوزکCryptolaemus montrouzieri در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکوليRAPD بامهر,سمانه; محمدي شريف,محمود; هاديزاده,عليرضا; كريمي,جواد
468 بررسي اثر محرک‌ها بر رشد سلولي زيره سياه (Bunium persicum) خسروي نيا,سارا; زيارت نيا,سيد مهدي; باقري,عبدالرضا; مرعشي,سيد حسن
469 جداسازي و شناسايي ترکيب فلورسانس از کشت سلولي زيره سياه خسروي نيا,سارا; زيارت نيا,سيد مهدي; باقري,عبدالرضا; مرعشي,سيد حسن
470 مطالعه مولکولي کروموزوم 4 بلدرچين ژاپني براي مکان يابي جايگاه هاي مرتبط با صفات لاشه با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره احمدي,مرجان; اسمعيلي,علي
471 ايجاد گياه زينتي آلسترومريا رقم White Queen عاري از ويروس TSWV توسط روش ريزازديادي تاجيک,سمانه; قطبي,تبسم; ملکي,مژده
472 بررسي ارتباط بين تشکيل ساختار کلاله مانند درکشت تخمدان نارس زعفران (.Crocus sativus L) ايران، محتواي رس و فعاليت کاتالازي کالوس هاي حاصل از کشت بافت زاهد,زهرا; حسين زاده نمين,منير; غروي,سارا
473 توليد ريشه افشان و افزايش تروپان آلکالوئيدها در گياه بنگ¬دانه¬ در شرايط درون¬شيشه Maleki,Sara; Garoosi,Ghasemali; Dehghannayeri,Fatemeh; Haddad,Rahim
474 بررسي تنوع ژنتيکي برخي از گونه‌هاي گل لاله (Tulipa spp. L.) ايران با استفاده از نشانگرهاي مولکولي (AFLPs) عسگري,داود; بابايي,عليرضا; نقوي,محمدرضا
475 مروري بر چند شکلي پروتئينهاي شير گوسفند و اثرات آنها ديمي غياث آبادي,پروانه
476 تاثير افزودن ليکوپن بر زنده¬ماني لاکتوباسيلوس اسيدوفيلوس در ماست سين بيوتيک عطالو,حكيمه; رضازاد باري,محمود; عليزاده خالد آباد,محمد
477 بررسي تکنيک tTCLs در باززايي گياه بنفشه ي آفريقايي Saintpaulia inonata اصغري گل تپه,الهام; کوثري نسب,مرتضي; موافقي,علي
478 بررسي تنوع سيتوژنتيکي پنج توده ي شنبليله ي بومي ايران ميان محله,عطيه; يداللهي,عباس ; شجاعيان,عبدالعلي
479 مطالعه اثرات سه نوع محيط کشت پايه بر ريز ازديادي رز هيبريد رقم بلک باکارا بياناتي,مينا; مرتضوي,سيد نجم الدين; داوودي,داريوش; جعفرخاني کرماني,مريم
480 مقايسه دو روش استخراج ترکيبات ضد ميکروبي گياهان پر مصرف احمدي,ميناوش; سليمانيان زاد,صبيحه; شيخ زين الدين,محمود
481 مطالعه اي مقدماتي روي نماتودهاي مرتبط با حشرات در منطقه مشهد: رويکردي کلاسيک و مولکولي نعيميان,نعيما
482 بررسي اثرات سميت سلولي ترکيب کوماريني umbelliprenin از گياه Ferula صبورملکي,صفيه
483 بررسي تنوع اللي امگا گليادين در ژنوتيپ هاي گندم نان با استفاده از نشانگر اختصاصي اميني,محسن ; احمدي,جعفر ; نقوي,محمدرضا; حسيني,رامين
484 شناسايي، جداسازي و همسانه سازي پپتيد لاکتوفريسين و بيان آن در مخمر Pichia pastoris چهاردولي,محمود
485 خصوصيات مولکولي و تعيين توالي کامل ژنوم ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي در استانهاي خراسان رضوي و جنوبي قاروني کارداني,سارا ; جعفرپور,بهروز ; زکي عقل,محمد; مهرور,محسن ; طريقي,سعيد ; حيدرنژاد,جهانگير
486 انگشت¬نگاري ژنتيکي برخي از ژنوتيپ هاي گلابي¬ بومي جنگل-هاي بکر شمال ايران با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره معاضدي,رعنا
487 تعيين پروفيل ويروئيدي در بعضي ارقام مرکبات با استفاده از تکنيک¬هاي بيولوژيک و مولکولي ابراهيمي مقدم,ليلا; بني هاشميان,سيد مهدي; الهي نيا,سيد علي; بني هاشميان,سيده نجمه
488 ارزيابي خاستگاه باکتري لاکتوکوکوس لاکتيس موجود در پنير ليقوان با تکيه بر روش¬هاي مبتني برکشت و روش مولکولي عطار,محمدعلي
489 بررسي ميزان ليزين و متيونين در دو گونه ي مقاوم و حساس گندم تحت تنش بيماري زنگ زرد (Puccinia striiformis f.sp tritici) عليرضائي,کبري; جهانبخش,سدابه; رزمجو,جبرائيل; عبادي,علي; فراورده,ليلا; عظيمي,سميه
490 بررسي برخي تغييرات بيوشيميايي القا شده با هورمون¬ ساليسيليک اسيد در گياه برنج کاروانکش,سيده حميده کاروانکش; حکمتي,ژاله; اعلمي,علي; شيرزاديان خرم آباد,رضا
491 نقش داده کاوي در بکارگيري داروهاي گياهي ابراهيمي آتاني,رضا; حاتم زاده,عبدالله; ايزدي,سميه
492 ارزيابي تنوع ژنتيکي گل محمدي با استفاده از نشانگر مولکولي cpSSR رئيسي نافچي,محمد رضا; طالي,مجيد ; زينلي,حسين
493 تجزيه واريانس مولکولي گل محمدي ايران براساس منشاء جغرافيايي رئيسي نافچي,محمد رضا; طالبي,مجيد; زينلي,حسين
494 توليد و تثبيت آنزيم نارنجيناز با آسپرژيلوس نايجر جهت تلخي زدايي آبميوه مرکبات پاسدار,نسيم; محمدي,سيدمسعود
495 آناليز بيوانفورماتيکي ارتباط تکاملي آنزيم PAL بين دو جنس Petroselinum crispum و Rhodosporidium toruloides بحريني,مازيار; بنداريان,فريدون
496 درجات مختلف حساسيت چند رقم گندم در مقابل قارچ عامل سفيدک سطحي Blumeria graminis f.sp. tritici خليلي,قباد
497 بهينه سازي کدوني ژن کد کننده سيتوکروم باکتريايي P450 براي انتقال به خانواده سولاناسه جهت کاهش اثرات علف‏کش‏ها دولت آبادي,بهناز; رنجبر,غلامعلي; توحيدفر,مسعود; دهستاني کلاهگر,علي
498 نقش اقتصادي بيوتکنولوژي کشاورزي در آينده سوخت هاي سازگار با محيط زيست(پاک) نادري صفار,زهرا
499 القا کالوس از بذور فندق¬هاي بومي ايران کلانترپوردزفولي,مريم ; ناظري,سنبل
500 بررسي القاي کالوس در اثر تنظيم کننده‌هاي رشد بر زعفران (Crocus sativus L.) سلماني,الهام; زيارت نيا,سيد مهدي
501 اثر تنظيم کننده‌هاي رشد بر القاي کالوس در زرشک بيدانه(Berberis vulgaris var. asperma) سلماني,الهام
502 نخستين مطالعه¬ي نماتودهاي بيمارگر حشرات در خراسان شمالي کريمي,جواد
503 بررسي چهار روش‌ مختلف استخراج DNA از بافت برگ گل لاله (Tulipa spp. L.) و تعيين بهترين روش استخراج عسگري,داود; بابايي,عليرضا ; نقوي,محمدرضا
504 بررسي واکنش مقاومت به بيماري ساق سياه كلزا ( L. maculans ) در تعدادي از لاينهاي T-DNA آرابيدوپسيس Najafi zarrini,hamid; کيپور,ابوالفضل
505 بررسي تنوع ژنتيکي علف هرز جودره (Hordeum spontaneum) با استفاده از تکنيک RAPD-PCR قاسمي نژاد,محمد
506 شناسايي کيفي و کمي پروتئين و خصوصيات ژنتيکي در غذاهاي اصلاح شده ژنتيکي مهربان سنگ آتش,معصومه ; مهرزاد,آسيه
507 مقايسه مدلهاي مختلط خطي تک نشانگري (MMA) و هاپلوتيپ تصادفي (RHM) در مکان يابي QTL داشاب,غلامرضا; رکوعي,محمد; وفاي واله,مهدي
508 آناليز مدلهاي مختلف بيز (BAYZ) در مطالعات ژنوميکس داشاب,غلامرضا; وفاي واله,مهدي
509 همسانه سازي ژن FRY1 در وکتور بياني pET موذن زاده,تقي
510 ارزيابي تنوع ژرم پلاسم هاي ايراني و خارجي گلرنگ( Carthamus tinctorius L.) با بهره گيري از نشانگر مورفولوژيکي و مولکولي AFLP پناهي,بهمن; قربانزاده نقاب,محمود; محمودنيا,محسن; شهرياري,فرج الله
511 بيوتكنولوژي كشاورزي و ايمني مواد غذايي ميرحسيني,محبوبه
512 شناسايي مولکولي جدايه هايFusarium garminearum و Fusarium culmorum ايزوله شده از دانه هاي ذرت و جو مورد استفاده در گاوداري هاي استان خراسان رضوي مهرزاد,آسيه; مرتضوي,سيد علي; رضائيان دلوئي,رويا ; مهربان سنگ آتش,معصومه; محسن زاده,محمد; صالحي,عبدالله
513 بررسي روابط ژنتيکي α/β گليادين ارقام گندم زراعي ايران براساس تنوع آللي نشانگرهاي ريزماهواره اي طراحي شده از مناطق EST مرادي,سميه ; ملکي زنجاني,بهرام; عظيم خاني,رقيه; جمالي بيرامي,علي اکبر
514 بررسي روابط ژنتيکي γ-گليادين ارقام گندم زراعي ايران براساس تنوع آللي نشانگرهاي ريزماهواره اي طراحي شده از مناطق EST مرادي,سميه; ملکي زنجاني,بهرام; عظيم خاني,رقيه; جمالي بيرامي,علي اکبر
515 تاثير برخي از گونه هاي باکتري اسيد لاکتيک بر کاهش آفلاتوکسين لبنيات فرهمند,عاطفه ; فرهمند,ريحانه
516 بررسي کالزايي در گياه دارويي زوفا (Hyssopus officinalis) زبرجدي,عليرضا ; ملصقي,مژگان; کهريزي,دانيال; ,
517 ارزيابي تنوع ژنتيکي در ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از نشانگر ISSR سپهري,مهسا; سفاليان,اميد; شکرپور,مجيد; اصغري,علي; خماري,سعيد
518 بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ¬هاي گندم دوروم با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR شفيعي هما,نسرين; زبرجدي,عليرضا; نجفي,عبداله; محمدي,رضا; ,
519 بررسي اثرگلو کونات کلسيم به عنوان منبع کلسيم در محيط کشتDKW روي نوساقه سازيي پسته پايه قزوين. دليجم,محرمعلي; گروسي,قاسمعلي; حداد,رحيم ; نظامي,اسمعيل
520 محيط کشت GNH،محيط مطلوب براي پرآوري پسته پايه قزويني در شرايط درون شيشه دليجم,محرمعلي; گروسي,قاسمعلي; حداد,رحيم; نظامي,اسمعيل
521 اثر شوري برمحتواي پروتئين محلول کل ريشه دو رقم گندم مقدمي,مونا; حسيني,رامين
522 ارزيابي جمعيت باکتري ليستريا طي زمان نگهداري پنير توسط شبيه ساز Netlogo شيرافکن,مريم; ستايشي,سعيد; عطار,محمدعلي
523 تنوع ژنتيکي در سطح مولکولي در ارقام مختلف برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره پورعابد,احسان; جزايري نوش آبادي,محمد رضا; جمالي,سيد حسين; محب علي پور,ناصر
524 بررسي عوامل تاثيرگذار در توليد و استخراج ترکيبات آنتي اکسيداني از تفاله سيب توسط کپک Rhizopus microsporus vr.oligosporus PTTC No.5173 حمدي پور,سعيد
525 بررسي فعاليت نايسين در پنير طي زمان نگهداري، توسط نرم افزار شبيه ساز Netlogo شيرافکن,مريم; ستايشي,سعيد; عطار,محمدعلي
526 بررسي بيان اندونوکلئازهاي اختصاصي در بافتهاي رويشي و زايشي واريته-هاي بومي کرفس ايران حلمي لائين,آتنا
527 تاثير تيمار آنزيمي با ترانس گلوتاميناز بر زنده ماني لاکتوباسيلوس کازئي در ماست همزده بدون چربي مويدزاده,ساينا; خسروشاهي اصل,اصغر; زمردي,شهين
528 ارزيابي کيفيت گندم¬هاي دوروم از نظر زير¬¬واحد¬هاي گلوتنين با استفاده از روشSDS-PAGE رجبي هشجين,معصومه
529 بررسي تاثير فرآيند تخمير با لاکتوباسيلوس پلانتاروم بر کاهش ترکيبات ضد¬تغذيه¬اي کنسانتره پروتئيني کانولا صفري,اميد; فرهنگي,مهرداد ; يخچالي,باقر; مهربان سنگ آتش,معصومه
530 بررسي برخي تغييرات بيوشيميايي القا شده با هورمون¬ متيل¬جاسمونات در گياه برنج حکمتي,ژاله ; کاروانکش,سيده حميده; اعلمي,علي; سوهاني,محمد مهدي
531 استفاده از الگوريتم ژنتيک براي پيش گويي ساختار پروتئين شيرافکن,مريم; رحيمي قانع,زهرا ; عطار,محمدعلي; ياورمنش,مسعود
532 شناسايي و تشخيص ژنهاي مواد توکسين در جدايه هاي Fusarium Spp جدا شده از دانه هاي ذرت استان خراسان رضوي صالحي,عبدالله; رضائيان دلوئي,رويا ; محسن زاده,محمد; مهربان سنگ آتش,معصومه ; مهرزاد,آسيه
533 بررسي فرايند جوانه¬زني بذر انار با تکنيک الکتروفورز دو بعدي و طيف سنجي جرمي (MALDI-TOF) اقاشيري,ميثم
534 بررسي الگوي باندهاي دي¬سولفيدي و توالي¬يابي پروتئين¬هاي ذخيره¬اي بذر انار اقاشيري,ميثم
535 شناسايي و بررسي توليد آنتي بيوتيک هاي حاصل از باکتري سويه ي MUT3 غفاري,محمد داود; بهرامي,علي; عربيان حسين آبادي,داريوش; غفاري,فاطمه
536 تاثير محلول هاي نگهدارنده حاوي عصاره گياهان دارويي برميزان تغييرات کلروفيل کل و( (a,b)درعمرگلجايي گل بريده رز رقم "Dolce Vita" اسحاق دواتگر,لاله
537 تجزيه و تحليل ژنتيکي و فيلوژنتيکي يکي از اعضاي خانواده اندونوکلئاز S1 از گياه کرفس صادقپور هروي,فهيمه
538 بررسي مقاومت لاکتو باسيلوس پلانتاروم به تنش هاي گوارشي در سه محيط کشت نوربخش,سيد حميد; شيخ زين الدين,محمود; سليمانيان زاد,صبيحه
539 بررسي تکثير (Cactaceae) Gymnocalycium mihanovichi Hibotan از طريق بذر در شرايط درون شيشه اي کثيرالسفر,عاطفه; صالحي,حسن; نعمتي,حسين
540 سلولهاي بنيادي و توليد حيوانات ترانس ژنيک محمودي,مژده; محمدآبادي,محمد رضا
541 بررسي تأثير اليسيتورهاي زيستي و غيرزيستي روي متابوليت هاي ثانويه گياه خشخاش بنداريان,فريدون; بحريني,مازيار; منصوريان,محمدرضا
542 بررسي امکان تکثير، ماندگاري و رديابي سلول هاي نشاندار انساني در جنين اوليه موش حجازي,زهرا; شهرياري,مينا; مقدم متين,مريم; بهرامي,احمد رضا
543 مطالعه برهمکنش عامل بيماري ميوه سبز مرکبات در گريپ¬فروت غلامپور,حسين
544 مدل سازي تاثيرات ميکروانکپسولاسيون لاکتوباسيلوس پاراکازيي توسط آنزيم ترانس گلوتاميناز برروي خواص فيزيکوشيميايي، بافتي و ماندگاري پروبيوتيک در پنير سفيدUF مقدس کيا,احسان; عليزاده خالدآباد,محمد; اسمعيلي,محسن
545 تاثير محيط در باززائي ريزنمونه هاي دمبرگ گياه "به" با هدف انتقال ژن پارسائي,اسما; حبشي,علي اکبر; قره ياضي,بهزاد ; زماني زاده,حميدرضا; ايران نژاد,آزاده; حاتميان,هانيه
546 مطالعه سميت عصاره آبي گياه بابا آدم بر رده سلولي اندوتليال مغز قرمز استخوان انسان لاين K562 (اريترولوکميا) و لنفوسيت هاي انسان در محيط کشت سلولي خاکدان,فاطمه ; پيري,خسرو; مصطفايي,علي ; منصوري ,کامران
547 ارزيابي تغييرات ميزان کلروفيل و بيان ژن کاتالاز در ارقام ذرت لطفي,عادل; نواب پور,سعيد ; رمضانپور,سيده ساناز
548 بررسي بيان نسبي ژن‌هاي سوپراکسيد‌ ديسموتاز و متالوتيونين به تنش سرما در ذرت لطفي,عادل; نواب پور,سعيد ; رمضانپور,سيده ساناز
549 بررسي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii استان مازندران بر مبناي RFLP ژن سيتوکروم اکسيداز مجتهدزاده فارابي,مطهره; محمدي شريف,محمود; هاديزاده,عليرضا; کريمي,جواد
550 مطالعه برهمکنش سلطان مرکبات و عامل بيماري ميوه سبز مرکبات طاهري,پيمان
551 بررسي تنوع ژنتيکي و تغييرات فلور باکتريهاي اسيدلاکتيک با استفاده از روشهاي مولکولي در پنير ليقوان – يک پنير ايراني حاصل از شير خام عدالتيان,محمد رضا ; حبيبي نجفي,محمد باقر; مرتضوي,سيد علي; نصيري,محمد رضا; باسامي,محمد رضا
552 مطالعه عملکرد و تغييرات ژنتيکي جدايه‌هاي حاصل از کشت بافت قارچ دکمه‌اي سفيد علي پور,محسن; فارسي,محمد; ميرشمسي,امين
553 بررسي ارتباط فيلوژنيک تره ايراني (Allium ampeloprasum Tareh Group) با برخي از گونه هاي وحشي آليوم با استفاده از نشانگرهاي RAPD پارسافر,علي ; دشتي,فرشاد; ارشادي,احمد
554 مقايسه آهوان پارک ملي گلستان و پناهگاه حيات وحش شيراحمد براساس توالي ژن سيتوکرومb ناصري نسري,مريم ; رضايي,حميدرضا; وارسته مرادي,حسين
555 بررسي الگوي بيان ژن‏ DREB1 در واکنش به تنش خشکي در مرحله گلدهي در رقم DPX سويا مازندراني,ابوالفضل; نواب پور,سعيد; رحيم ملک,مهدي; رمضانپور,ساناز
556 توليد کالوس و باززايي گياه دارويي و بومي مريم گلي (Salvia hypoleuca) در شرايط کشت درون شيشه¬اي رحماني,محبوبه; حميد اوغلي,يوسف; زکي زاده,هدايت
557 تاثير تغييرات ايجاد شده بر محتوي DNA ژژونوم جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با سطوح مختلف عصاره سير افتخاري,سيد مرتضي; پورنيا,خشايار; سرايي,حامد
558 بررسي بيان ژن‏ کاتالاز در شرايط تنش خشکي طي مرحله گلدهي در ارقام سويا مازندراني,ابوالفضل; نواب پور,سعيد; رحيم ملک,مهدي; رمضانپور,ساناز
559 بررسي کشت درون شيشه¬اي گياه دارويي و بومي مريم گلي Salvia sahendica رحماني,محبوبه; حميد اوغلي,يوسف; زکي زاده,هدايت
560 بررسي نواحي ITS rDNA برخي گونه‌هاي فراوان قارچ Trichoderma در خاکهاي زراعي استان مازندران تازيک,زهرا; تاجيک قنبري,محمد علي
561 تجزيه و تحليل ژنتيکي و فيلوژنتيکي ژن‌هاي کد کننده پروتئينRPB1، RPB2 و EF1-α در برخي قارچ‌هاي آنامورفيک تازيک,زهرا; تاجيک قنبري,محمد علي
562 ترکيبات زيست فعال و فعاليت ضدراديکالي عصاره استوني زولنگ جامسون,معصومه; صادقي ماهونک,عليرضا; بلندي,مرضيه; سلمانيان,شهلا
563 بررسي تاثير عصاره زعفران بر تغييرات ائوزينوفيل در گردش خون محيطي رات مبتلا به آسم وثوقي,سميه; نعمتي,علي; آقابابا,حيدر; ,
564 اثرات تيمارهاي مختلف بر القاي جنين‏ زائي ميکروسپور در کنجد شاکري,سميرا; کاظمي تبار,سيد کمال; رنجبر,غلامعلي; عنايتي شريعت پناهي,مهران
565 تعيين چند شکلي آللي ژن PIT-1 در گاوهاي نژاد سيمنتال و هلشتاين بابايي چمه بن,مسعود
566 چند شکلي آللي ژن STAT5A در گاوهاي نژاد سيمنتال و هلشتاين بابايي چمه بن,مسعود
567 تعيين ترکيبات کل فنولي، فلاونوئيدي، کاروتنوئيدي و ارزيابي فعاليت آنتي اکسيداني عصاره اناريجه سلمانيان,شهلا; صادقي ماهونک,عليرضا
568 القاي مقاومت گياه گوجه نسبت به استرس ناشي از فلزات سنگين توسط سودوموناس مندوسينا صدرنيا,مريم; ماکسيماوا,ناتاليا; آرکاديوونا ,النا; ارجمندزادگان,محمد
569 بهبود توليد زيست توده در آب پنير و تجزيۀ مقايسه اي تودۀ پروتئيني مخمرها با استفاده از الکتروفورز SDS-PAGE حسني,احمدرضا; ميرهادي,سيداحمد; فاني,عليرضا
570 ايجاد مقاومت به نمک در گياه گندم تلقيح شده با سودوموناس مندوسينا مولد آنزيم ACC Deaminase صدرنيا,مريم; ماکسيماوا,ناتاليا; آرکاديوونا,النا; ارجمندزادگان,محمد
571 بررسي اثر اسانس مليس بر رشد باكتري‌هاي بيماري‌زاي با منشأ غذايي آقاسي,فاطمه; خميري,مرتضي; مهربان سنگ آتش,معصومه
572 بررسي اثر اسانس موره (Artemisia annua) بر رشد باكتري‌هاي بيماري‌زاي با منشأ غذايي با استفاده از آزمون حساسيت رقت در محيط مايع آقاسي,فاطمه; خميري,مرتضي; مهربان سنگ آتش,معصومه
573 رديابي، تکثير و توالي يابي بخشي از ژن MRGH21 در رقم خاتوني خربزه عباسپورپ,ناهيد; شكوهي فر,فرهاد
574 رديابي مولكولي ويروس لكه حلقوي گوجه فرنگي در گياه Albizia julibrissin پوررحيم,رضا; فرزادفر,شيرين
575 نقش گياهان به عنوان آنتي بيوتيک هاي مؤثر احمدي,ميناوش; سليمانيان زاد,صبيحه; شيخ زين الدين,محمود
576 ارزيابي توانايي باکتريهاي اسيد لاکتيک بومي به عنوان مايه تلقيح غلامي,فاطمه; صعودي,محمد رضا; محمدي,پريسا
577 بررسي ميزان بيان ژن FRY1 و فعاليت چرخه بيوسنتز اتيلن در گياهان موتانت old101 طاهري,سيده حميده
578 بررسي الگوي بيان اندونوکلئاز CEL 1 در گياه کرفس صفاريان طوسي,ميترا; بهرامي,احمد رضا; ذولعلي,جعفر ; مقدم متين,مريم
579 اندازه گيري و مقايسه فنل کل، آلکالوئيد کل و گروه هاي آلکالوئيدي اندام هاي گياه طاووسي(Spartium junceum.L) دلنواز هاشملويان,بابک; عطايي عظيمي,عذار; قاضي اسدي,محبوبه
580 بررسي پايداري ژنتيکي يونجه‌هاي تراريخته Bt با استفاده از نشانگر RAPD افتخاري,سيده مريم; توحيدفر,مسعود; ناجي,اميرمحمد; کردناييج,علاالدين; کريمي,جابر
581 مقايسه فاصله ژنتيکي و مورفولوژيکي برخي از ژنوتيپ هاي آفتابگردان بر اساس نشانگر SDS-PAGE عابدي,محمدرضا; نجفي زريني,حميد; طهماسبي انفررادي,ستار; ضعيفي زاده,محمد
582 بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ¬هاي مختلف يونجه، با استفاده از پروتئين هاي محلول به روش SDS-PAGE بلورچيان,فاطمه; فرشادفر,محسن; صفري,هوشمند ; شيرواني,هومن
583 تاثير آفلاتوکسين B1 بر رشد سلول‌هاي اپيتليال پستان گاو درشرايط کشت سه بعدي فروهرمهر,علي
584 اندام‌زايي و كالوس‌زايي در گياه بنگدانه تحت تأثير تيمارهاي هورموني اسودقديري,مريم; گروسي,قاسمعلي; حداد,رحيم
585 بررسي روابط خويشاوندي در تعدادي از مرکبات ايران با استفاده از آناليز خطوط مادري به روشPCR-RFLP شرفي,عطااله; ,
586 انتخاب محيط کشت مناسب جهت کالوس‌ زايي علف‌چاي (L. Hypericum perforatum) با استفاده از نمونه هاي برگي و ساقه علي اکبري,فاطمه; کاظمي تبار,سيد کمال
587 همسانه¬سازي ژن گلوکزاکسيداز در پلاسميد pBI121و انتقال آن به اگروباکتريوم روشني,هدي; گروسي,قاسمعلي ; حداد,رحيم
588 http://3rdagrobiotech.um.ac.ir/modules.php?op=modload&name=cnf_users&file=article&req=send_article شامي,مريم; قاسمي,ابوالقاسم ; عليزاده علي آبادي,علي
589 بررسي تنوع ژنتيکي زنبور¬عسل خوزستان با استفاده از نشانگرهاي ريز¬ماهواره¬اي حلفي مسبوبي,زهرا
590 بررسي و مقايسه کمي وکيفي کارايي روش استخراج CTAB با روش SDS براي تخليص DNA از زنبور¬عسل آپيس مليفرا (Apis melliferra) جهت مطالعات ژنتيکي حلفي مسبوبي,زهرا
591 ارزيابي ژنوتيپهاي جو پاييزه ايراني براي پاسخ به کشت بساک ( Hordeum vulgare L) محمودي,صغري
592 بررسي تنوع ژنتيکي با استفاده از نشانگر هاي ريزماهواره در بز نژاد عربي مرادي قرقاني,داود; ,
593 بررسي خصوصيات بيوانفورماتيکي ژن کد کننده NAS3 در گياه آرابيدوپسيس تاليانا علي اکبري,فاطمه ; نجفي زريني,حميد; کاظمي تبار,سيدکمال
594 باززايي از قطعات ريشه گياه ازمک (Cardaria draba L.) قطب زاده کرماني,سپيده
595 تشخيص ژنهاي کدکننده انتروتوکسين درانواع استافيلوکوکوس جدا شده از شير مخازن گاوداريهاي صنعتي مشهد به روش PCR محسن زاده,محمد; رحمتيان,الهام; هاشمي تبار,غلامرضا
596 بررسي اثرات 24-اپي براسينوليد بر برخي صفات کلزا (Brassica napusL.) تحت تنش کم آبي احمدي موسوي,عفت السادات
597 اثرات 24-اپي براسينوليد و تنش کم آبي بر پارامترهاي بيوشيميايي در گياهچه هاي کلزا (Brassica napus L.) احمدي موسوي,عفت السادات
598 بررسي الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در Coagulase Negative Staphylococcus جدا شده از شير مخازن تعدادي از گاوداريهاي صنعتي مشهد رحمتيان,الهام; محسن زاده,محمد; هاشمي تبار,غلامرضا
599 ارزيابي ايمني و مقررات تجارت فرآورده‌هاي اصلاح شده ژنتيكي حبيبي نجفي,محمدباقر; حاجي‌محمدي فريماني,رضا
600 ايمني زيستي در بيوتکنولوژي کشاورزي برزگر,حسين; سردارآبادي,هادي; ديانت,طاهره; مشيري,مريم
601 مقايسه پرآوري دو رقم سير محلي دشتستان صابري,مليحه; هدايت,محمد ; محمدي آويزي,حليمه; الهي نيک,سيد باقر; پيراسته,عباس
602 بهينه¬سازي توليد آراشيدونيک اسيد توسط کشت Mortierella alpina CBS754.68 روي خرماي ضايعاتي بخشي ,نفيسه; حميدي اصفهاني,زهره; عباسي,سليمان
603 استفاده از نشانگرهاي ملکولي پيوسته جهت رديابي ژن¬هاي Sr22 ، Sr25 و Sr36 مقاومت به بيماري زنگ سياه در ژنوتيپ¬هاي گندم بومي استان گيلان موجود در بانک ژن گياهي ملي ايران خادميان,بهاره; عباسي مقدم,احمد; ابراهيمي,محمد علي
604 کلونينگ ژن CFP-10مايکوباکتريوم بويس در وکتور pcDNA3.1+ به عنوان پايه DNA واکسن ترابي,اعظم
605 تغذيه فردي و تکنولوژي Omics صفايي,افشين
606 ارزيابي خاصيت آنتي اکسيداني دو گياه شمعداني وحشي و گل راعي بومي استان همدان مرادي,سميه ; دلجو,علي; پيري,خسرو
607 تنوع مولکولي برخي توده هاي بومي زعفران (Crocus sativus L.) ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD عابدي,زينب
608 بررسي مولکولي جدايه هاي رايزوکتونيا عامل شانکر گلرنگ با استفاده از روش هاي rDNA-PCR و PCR-RFLP حاجيان,ياسمن; بابايي زاد,ولي اله ; تاجيک,محمد علي; رحيميان,حشمت اله
609 معرفي RTB به عنوان يک Adjuvant پروتئيني جهت افزايش سطح پاسخ ايمني در واکسن زير واحدي PAدر گياه يونجه رسولي,رحيمه
610 کلونينگ ژن CFP-10مايکوباکتريوم بويس در وکتور pcDNA3.1+ به عنوان پايه DNA واکسن ترابي,اعظم
611 کلونينگ ژن ESAT-6 مايکوباکتريوم بويس در وکتور pcDNA3.1+ به عنوان پايه DNA واکسن ترابي,اعظم
612 بررسي مولکولي جدايه هاي رايزوکتونيا عامل شانکر ساقه کلزا با استفاده از روش هاي rDNA-PCR و PCR-RFLP حاجيان,ياسمن; بابايي زاد,ولي اله; تاجيک,محمد علي; رحيميان,حشمت اله
613 لزوم توسعه بيوتکنولوژي در راستاي تحقق امنيت پايدار غذايي کشور امامي,محمد; قهدريجاني,محمد; نادري صفار,زهرا; نظام اسلامي,مسعود
614 بررسي تاثير افزايش سديم کازئينات و عصاره نعناع بر قابليت ماندگاري لاکتوباسيلوس کازئي در ماست پروبيوتيک بدون چربي رضايي,عزيزه; خسروشاهي اصل,اصغر; ملکي نژاد,حسن; زمردي,شهين
615 بررسي مولکولي جدايه هاي رايزوکتونيا عامل شانکر مريم گلي با استفاده از روش هاي rDNA-PCR و PCR-RFLP بابايي زاد,ولي اله ; حاجيان,ياسمن; تاجيک,محمد علي; رحيميان,حشمت اله
616 اثر حذف نيترات و آمونيوم بر تكامل جنين‌هاي رويشي نرمال در محيط کشت جنين‌زايي دمبرگ هويج توكلي,مريم; مشايخي,كامبيز; قادري فر,فرشيد
617 معرفي RTB به عنوان يک Adjuvant پروتئيني جهت افزايش سطح پاسخ ايمني در واکسن زير واحدي PA در کلروپلاست کاهوي ايراني رسولي,رحيمه
618 انتقال ژن آمورفا-4و11-دي¬ان سنتاز به Artemisia annua از طريق آگروباكتريوم جنوبي,پريسا; مجد,احمد; هاشمي سهي,هاله; كيشاني فراهاني,ليلا
619 ريز ازديادي مستقيم عناب (ziziphus jujube) در شرايط اين ويترو خزاعي,علي; مشتاقي,نسرين; ملک زاده شفارودي,سعيد; غوث,کمال
620 جنبه‌هاي ايمني زيستي گياهان تراريخت مقاوم به ويروس قنبري جهرمي,مرضيه; رهنما,حسن; موسوي,امير
621 بررسي چندشکلي ژن CYP19 و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند بلوچي اسدي,آيدا; منتظر تربتي,محمد باقر; فرهنگ فر,همايون; ايزانلو,علي
622 بهينه سازي تهيه کالوس مناسب کشت سلولي، در Artemisia dracunculus هدايتي,نسرين; حسيني,رامين; هدايتي,بهاره
623 فراهم سازي بهترين شرايط رشد کالوس در گياه دارويي پروانش با هدف افزايش ميزان توليد ايندول آلکالوئيدها (Catharanthus roseus L.) کيخا آخر,فاطمه; باقري,عبدالرضا; مشتاقي,نسرين
624 کشت اين ويترو و باززايي گياهچه از ريزنمونه¬هاي اپيکوتيل و هيپوکوتيل پرتقال محلي مازندران کريمي,محمد رضا; دهستاني کلاگر,علي; قنبري,علي ; فلاحتي,عباس; ,
625 اهميت بيان ژن فتوسنتزي روبيسکو در غلاف کلزا نواب پور,سعيد
626 بررسي نقش ژن آلفا ترانسفراز II در تسريع زمان پرشدن دانه در جو زراعي نواب پور,سعيد
627 خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي جدايه¬هاي باکتري عامل شانکر درختان ميوه هسته¬دار¬ در استان خراسان¬رضوي احسني,حميده; نصراله نژاد,سعيد; رحيميان,حشمت اله; ظهور,اسفنديار; تقي نسب,ميثم
628 تجزيه همبستگي صفات کيفي الياف و نشانگر AFLP در هيبريد پنبه کاردوان قابل,وحيده; باقريه نجار,محمد باقر; عاليشاه,عمران; سلطانلو,حسن
629 بررسي اثرات بازدارندگي اسانس پنج گياه دارويي بر باکتري هاي عامل پژمردگي و پوسيدگي نرم سيب زميني علمشاهي,ليلي; حسيني نژاد,مرضيه; پنجکه,ناصر
630 بررسي خصوصيات سيتوژنتيكي كرفس كوهي حاصل از كشت بافت داردان,اسماعيل; هوشمند,سعداله; شيران,بهروز; روحي,وحيد
631 تاثير گياه بومادران (Achillea millefolium) بر روي جمعيت، اندازه و بازده عملکرد سلولي و همچنين نرخ سنتز پروتئين در جوجه هاي گوشتي در دوره رشد (21 روزگي) پورنيا,خشايار; افتخاري,مرتضي
632 اثر تنظيم¬کننده¬هاي رشد و نوع ريزنمونه بر کالوس¬زايي هدايتي,نسرين; حسيني,رامين; هدايتي,بهاره
633 تکثير درون شيشه¬ايي (In Vitro) ارقام سلوا، کاماروسا و گاوييتاي توت فرنگي با استفاده از کشت جنين و برش بذر (Cut Achene) دليران زاده,پروين; قبادي,سيروس; باني نسب,بهرام; افاضل,مرضيه
634 مطالعه تنوع ژنتيکي برخي از لاين¬هاي پيشرفته گندم دوروم (Triticum turgidum var. durum) با استفاده از نشانگرهاي ISSR کرمي,نگين; زبرجدي,عليرضا ; اطمينان,عليرضا ; کفاشي,امير کيوان ; کهريزي,مهسا
635 بهينه سازي کشت کالوس گياه دارويي اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) کيخا آخر,فاطمه; خادم,آزاده; باقري,عبدالرضا; شريفي,احمد
636 کدام يک؟: محصولات تراريخته يا محصولات ارگانيک علي بيگي,اميرحسين
637 اثر منبع کربني و استوسرينگون بر ويژگي¬هاي ريشه¬هاي مويين افسنطين هدايتي,بهاره ; حسيني,رامين; هدايتي,نسرين
638 بررسي تاثير اسانس دو گونه گياهي بر باکتري‬هاي بيماري‬زاي مواد غذايي داوودي مقدم,هديه; محمدي ثاني,علي ; مهربان سنگ آتش,معصومه
639 تعيين يک الگوريتم جهت محاسبه مقدار غلات کامل مصرفي بر اساس بيومارکر آلکيلوريزورسينول Alkylresorcinol))اندازه گيري شده صفايي,افشين
640 بررسي تنوع ژنتيكي 17 ژنوتيپ يونجه دائمي (Medicago sativa) با استفاده از پروتئين¬هاي محلول به روش SDS-PAGE رشيدي,مريم; فرشادفر,محسن; صفري,هوشمند; شيرواني,هومن
641 تأثير تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر جنين زايي مستقيم سماتيکي در گندم مختاري,آرش ; آقاشيري,ميثم
642 کاربرد اسيد¬هاي آمينه، ويتامين¬ها و سورفکتانت ¬ها براي توليد آنزيم آلفا¬آميلاز از سويه بومي Bacillus licheniformis-AZ2 جداسازي شده از چشمه آبگرم قينرجه (استان اردبيل) دلجو,علي; آرضي,ايمان; گودرزي,صمد; باقري,هدايت ; استاد احمدي,پريسا
643 تأثير تنظيم کننده هاي رشد گياهي بر شاخه زايي مستقيم در گندم مختاري,آرش ; آقاشيري,ميثم
644 خالص¬سازي و بررسي پارامتر¬هاي سينتيکي آنزيم آلفا¬آميلاز بدست آمده از سويه بومي Bacillus licheniformis-AZ2 جداسازي شده از چشمه آبگرم قينرجه (استان اردبيل) دلجو,علي; گودرزي,صمد; آرضي,ايمان ; استاد احمدي,پريسا
645 تجاري سازي توليد آنتوريوم ازطريق ريزافزايي قاسمي,مينا; بخشي خانيکي,غلامرضا
646 رديابي مولكولي و تعيين ترادف نوكلئوتيدي ويروئيد كوتولگي رازك از شاه توت در ايران پوررحيم,رضا ; فرزادفر,شيرين
647 بررسي رشد باکتري استرپتوميسس فراديه بر روي ضايعات کشاورزي و صنعتي به منظور توليد مواد آنتي بيوتيکي شيخي نژاد,علي; شريفي آل آقا,نينا
648 بهبود و حفظ تماميت غشاي سلولي و افزايش رشد گياهان ذرت و سويا پس از تيمار با ميدان الکترومغناطيسي ناهيديان,بهاره; قناتي,فائزه; واعظ زاده,مجيد; حاج نوروزي,اباذر; پايز,عاطفه
649 جداسازي، تشخيص و مطالعه اثر آنتاگونيستي عصاره خام برخي از جدايه هاي قارچي بر روي سويه هاي زانتوموناس Kazemzadeh,sara
650 مطالعه تنوع مورفولوژيکي و ژنتيکي جدايه هاي Botrytis cinerea عامل کپک خاکستري توت فرنگي نصيري طالشي,سيدجعفر
651 شناسايي مورفولوژيکي و مولکولي جدايه هاي Botrytis cinerea عامل کپک خاکستري توت فرنگي در شمال ايران نصيري طالشي,سيدجعفر
652 تجزيه و تحليل فيلوژنتيکي ناحيه¬ي سيتوکروم b ازDNA ميتوکندري آهوان جزاير کيش و هنگام ميرزاخواه,معصومه; رضايي,حميدرضا ; نادري,سعيد
653 بررسي خاصيت آنتي اكسيداني بخش هاي مختلف گياه دارويي ماميران قلي نژاد,روجا; كاظمي تبار,سيد كمال ; شاكري,سميرا
654 بررسي خصوصيات فنوتيپي و تنوع ژنتيکي جدايه هاي باکتري عامل پوسيدگي نرم و ساق سياه سيب زميني در استان گلستان ممشلي,معصومه; نصراله نژاد,سعيد; رحيميان,حشمت اله; تقي نسب,ميثم
655 بررسي اثر غلظت‌هاي مختلف اتانول و هيپوكلريت سديم بر آغاز فعّاليّت ‌جوانه‌هاي جانبي شاخه فرعي نسترن وحشي در شرايط درون شيشه‌ رحيمي,محبوبه ; روحي,وحيد ; محمدخاني,عبدالرحمان ; فدايي تهراني,علي اكبر
656 بررسي تشابه توالي آنزيم کيتيناز دربرخي از Actinobacteria نيک اختر,سحر
657 تحريک کشت سلولي فندق (Corylus avellana) توسط آلومينيوم جمشيدي,ميترا; قناتي,فائزه; رضايي,آيت ا...
658 نمايي از بيوانفورماتيک و کاربرد آن در بيولوژي با تاکيد بر توالي يابي ايمان زاده,محسن; سوهاني,محمدمهدي; زاله,زينب
659 رديابي ژن nptII در دستگاه گوارش موشهاي صحرايي تغذيه شده با سيب زميني تراريخته مقاوم به بيد سيب زميني ستارزاده,قدرت; رهنما,حسن; نيکمرد,مهدي; قسيمي حق,زيبا; قره ياضي,بهزاد ; خسرو شاهلي,محمود
660 بررسي قارچ هاي مولد آنزيم CBHI از جنگل هاي ايران به روش مولکولي نجارزاده,نسيم ; بهرامي,احمدرضا; مشرقي,منصور ; مقدم متين,مريم; روحاني,حميد
661 بررسي اثرات تنش شوري بر ژنهاي کد کننده پروتئينهاي ماشين ترجمه در گياه مدل آرابيدوپسيس تاليانا اميدبخش فرد,محمد امين; شهرياري احمدي,فرج ا... ; مرعشي,سيد حسن ; مردي,محسن ; عمرانيان,نوشين; مولر-روبر,برند
662 بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ¬هاي سويا با استفاده از مارکر مولكولي ISSR خسروي,افسانه; زبرجدي,عليرضا; رضايي زاد,عباس; اطمينان,عليرضا; خسروي,سعيد
663 بررسي قرابت ژنتيکي پايه هاي سيب ( MALUS SP.) ايران با پايه هاي سيب خارجي با استفاده از روش AFLP پرچمي برجوئي,شهربانو
664 شناسايي قارچهاي سلولازي جنگلهاي ايران به روش کشت نجارزاده,نسيم; بهرامي,احمدرضا; مشرقي,منصور ; مقدم متين,مريم; روحاني,حميد
665 FAIRE (Formaldehyde Assisted Isolation of Regulatory Elements) يا جداسازي عناصر تنظيمي با کمک فرم آلدهيد در گياه مدل آرابيدوپسيس اميدبخش فرد,محمد امين; اوربينا,ديويد; ريانو,ديگو; آرويدسون,ساموئل; مولر-روبر,برند
666 مقايسه اثر ضدقارچي پروتئين بتاگلوكاناز توليد شده در لوبيا وEcoli شفيع زاده,فاطمه
667 بررسي روش¬هاي مختلف استخراج DNA در گياه دارويي ماميران کبير حسني,معصومه ; عسگري,داوود; بابائي,عليرضا
668 توليد گياهي نانوذرات بر پايه حفظ ايمني زيستي کريمي انداني,جواد ; محسن زاده,ساسان
669 اثر تيمار D- اورنيتين بر ميزان رشد، تجمع H2O2 و پرولين و ليپيدپراکسيداسيون غشاهاي سلولي توتون (Nicotiana tabacum L.cv. Barley 21) در شرايط تنش شوري قهرماني نژاد,مينا; قناتي,فائزه; برنارد,فرانسواز
670 شبيه سازي جمعيت اوليه و تعيين صحت عدم تعادل پيوستگي در مطالعات شبيه سازي ژنومي مهربان,حسين; نجاتي جوارمي,اردشير; ميرائي آشتياني,سيد رضا; مهرباني يگانه,حسن
671 مقايسه اثرات سوء نيترات نقره و نانوذرات نقره بر گندم کريمي انداني,جواد ; محسن زاده,ساسان
672 اثرات نامطلوب و خطرات بالقوه نانوذرات بر اکوسيستم و ايمني زيستي کريمي انداني,جواد ; محسن زاده, ساسان
673 انگشت نگاري ژنتيکي اکوتيپ‌هاي سير(Allium sativum L.)‌ ايران با استفاده از نشانگر ISSR و توالي‌ M13 فخرفشاني,مسعود; شهرياري,فرج‌اله
674 بررسي جريان ژني و تمايز ژنتيکي در ميان جمعيت هاي گونه Anthemise.Tinctoria با استفاده از داده هاي پروتئيني نوري,فاطمه ; صالحي شانجاني,پروين; بيکي بندرآبادي,امير حسين; علي زاده,محمد علي; طبايي عقدايي,رضا ; حداد,رحيم; شمس,هدي; عيني,زهرا
675 بيوتکنولوژي کشاورزي: کاربردها، دشواري‌هاي اخلاقي فرزادفرد,آزاد; رضايي,آرزو
676 مقايسه تداوم صحت ارزش هاي اصلاحي ژنومي بهترين پيش بيني نااريب خطي کروموزومي با برخي روش هاي مرسوم در ارزيابي ژنومي مهربان,حسين; نجاتي جوارمي,اردشير; ميرائي آشتياني,سيد رضا; مهرباني يگانه,حسن; ايبانز اسکريچ,نوليا
677 بررسي نقش القايي ميزان اکسيژن اتمي در بيان ژن متالوتاينين در گندم احساني,محمد; نواب پور,سعيد; رمضانپور,سيده ساناز; سلطانلو,حسن ; احمدي خواه,اسدالله
678 بهينه سازي باززايي جنين هاي حاصل ازکشت ميکروسپوردرکلزا(Brassica napus) قدسي نصيرآبادي,عليرضا; عنايتي شريعت پناهي,مهران; عروجلو,مهناز; عليزاده,بهرام
679 تنش اکسيداتيو و نقش تعادلي غلظت اکسيژن اتمي در بيان ژن گلوکناز گندم احساني,محمد; نواب پور,سعيد; رمضانپور,سيده ساناز; سلطانلو,حسن ; احمدي خواه,اسدالله
680 جداسازي و شناسايي ملکولي قارچ هاي گرمادوست سلولوليتيک از کود حيواني و بررسي فعاليت سلولازي آنها شمعريز,شبنم; مقدم متين,مريم; مشرقي,منصور ; بهرامي,احمدرضا; روحاني,حميد; باقري,الناز
681 بررسي زيست پالايش خاک هاي آلوده به گازوئيل توسط باکتري هاي بومي شهر همدان احمدي مسعود,نسترن; محسن زاده,فريبا; حبيبي پور,رضا
682 شناسايي جابجايي كروموزومي گندم - چاودار 1BL.1RS در برخي ارقام گندم‌ نان ايران باقري کيا,سعيد; کريم زاده,قاسم; نقوي,محمد رضا
683 شناسايي جابجايي كروموزومي گندم - چاودار 1BL.1RS در برخي ارقام گندم‌ نان ايران باقري کيا,سعيد; کريم زاده,قاسم; نقوي,محمد رضا
684 الگوريتم شناسايي ژن¬هاي متفاوت بيان شده در داده¬هاي حاصل از ريزآرايه مخمر ساكاروميسس سرويسيه با استفاده از بسته-هاي نرم افزار R بناءبازي,محمد حسين; ناصرخيل,معصومه; ميرائي آشتياني,سيد رضا
685 مقايسه عملکرد آنزيم زايلاناز توليد شده توسط ايزوله هاي Bacillus جدا شده از باغات بادام مرادي دزفولي,پريناز; موسيوند,مريم; هاشمي,مريم
686 مقايسۀ نوع و ميزان توليد کالوس در دو گونۀ گياه درمنه (A. annua و (Artemisia absinthium قاسمي,بي تا ; حسيني,رامين; دهقان نيري,فاطمه
687 شبكه تنظيم بيان ژن¬هاي چرخه سلولي ساكاروميسس سرويسيه به روش بيزي بناءبازي,محمد حسين; ناصرخيل,معصومه; ميرائي آشتياني,سيد رضا
688 طراحي بيوسنسور ميکروبي تشخيص آفلا توکسينM1 بر پايه باکتري بيولومينسانس V.fischeri پردلي,پروانه; حسين دخت,محمد رضا; مشرقي,منصور; آسوده,احمد ; محسن زاده,محمد
689 تعيين شرايط اپتيمم فعاليت آنزيم زايلاناز استرين Bacillus subtilis s6a به روش سطح پاسخ مرادي دزفولي,پريناز; موسيوند,مريم ; هاشمي,مريم
690 معرفي گونه هاي تريکودرما با قابليت آنزيم اندوگلوکانازي در خاك هاي جنگلي بومي ايران باقري,الناز; بهرامي,احمدرضا; مشرقي,منصور ; مقدم متين,مريم; روحاني,حميد; شمعريز,شبنم
691 بررسي بيان ژن IL-12 خوکچه¬هندي در پاسخ به واکسن تب-برفکي هنربخش,ابراهيم
692 مقايسه عملکرد آنزيم آلفا آميلاز توليد شده توسط ايزوله هاي Bacillus جدا شده از مزارع سيب زميني موسيوند,مريم; مخبر دزفولي,مهري; هاشمي,مريم
693 اثر افزايش تعداد افراد مرجع بر برآورد صحت ارزش اصلاحي محمدي چماچار,ندا; حافظيان,سيد حسن ; هنرور,محمود
694 اثرات پارابن ها بر کاهش آلودگي محيط کشت در شرايط کشت درون شيشه‌اي قاضي‌مطلق,سيّده زينب; تهراني فر,علي; آرويي,حسين; جهانبخش,وحيد
695 بيوتکنولوژي در دامپروري، فرصت ها و چالش ها دانشور آملي,عبدالرضا; شاهزاده فاضلي,سيدابوالحسن ; فرزانه,پروانه ; امام جمعه کاشان,ناصر
696 استفاده از روش Real time-PCR براي شمارش جمعيت پروتوزاي شکمبه در جيره بره هاي پرواري مرادي,مهدي; دقيق کيا,حسين; وکيلي,سيد عليرضا; حسين خاني,علي
697 بررسي تشکيل کالوس اندام هاي مختلف کنگر فرنگي در محيط کشت SH ثانوي جوشقاني,مهسا; قاسم نژاد,عظيم; عليزاده,مهدي
698 اثر تعداد نشانگر بر صحت پيش¬بيني ارزش¬هاي اصلاحي ژنومي محمدي چماچار,ندا; حافظيان,سيدحسن; هنرور,محمود
699 تاثير نوع ريز نمونه، محيط کشت و غلظت تنظيم کننده رشد بر ميزان کالزايي گياه کنگر فرنگي ثانوي جوشقاني,مهسا; قاسم نژاد,عظيم; عليزاده,مهدي
700 مطالعه ميزان برخي از پيگمان هاي رنگي کالوس گياه کنگرفرنگي در محيط هاي کشتB5، SH و MS ثانوي جوشقاني,مهسا; قاسم نژاد,عظيم; عليزاده,مهدي
701 بررسي جريان ژني و تمايز ژنتيکي در ميان جمعيت هاي گونه Tripleurespermom.sevanense با استفاده از داده هاي پروتئيني نوري,فاطمه; صالحي شانجاني,پروين; بيکي,امير حسين ; علي زاده,محمد علي; طبايي عقدايي,رضا; حداد,رحيم ; شمس,هدي; عيني,زهرا
702 بررسي ميزان برخي از متابوليت هاي ثانويه ي کالوس گياه کنگرفرنگي (Cynara scolymus L.) در محيط هاي کشت B5، SH و MS ثانوي جوشقاني,مهسا; قاسم نژاد,عظيم; عليزاده,مهدي
703 چند شکلي آللي در ژن CYP19 در گاوهاي بومي مازندران محمدنژاد سنگدهي,فهيمه; رحيمي ميانجي,قدرت; انصاري پيرسرائي,زربخت
704 بررسي بيوانفورماتيکي ساختار آنزيم تاکسادين سينتاز سيفي,مقصود; ناظري,سنبل; سلطاني,جلال
705 لقاي جنين زايي سوماتيکي در سلولهاي همسانه شده ژنوتيپ هاي مختلف گوجه فرنگي درختي حکمت جو,شبنم; ضعيفي زاده,محمد; کريمي,فرخ
706 اثر تيمار تركيبات مختلف هورمون 2,4-D بر متابوليت¬هاي ثانويه كالوس برگ استويا در محيط MS طاهريان مقدم,زهرا; قاسم نژاد,عظيم; عليزاده,مهدي; همتي,خدايار
707 بررسي مولکولي ژن کدکننده آنزيم تاکسادين سينتاز در سرخدار (Taxus baccata) سيفي,مقصود; ناظري,سنبل; سلطاني,جلال
708 مطالعه تنوع ژنتيكي ماشک با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR کهريزي,مهسا; نجفي,عبداله; نياري خمسي,ناهيد; شعباني,اکبر
709 مديريت دانش در شرکت هاي دانش بنيان ديانت,طاهره; سردارآبادي,هادي; برزگر,حسين; مشيري,مريم
710 سنجش پيگمان¬هاي فتوسنتزي كالوس برگ استويا تحت تيمارهاي هورمون2,4-D در ¬محيط¬كشتMS طاهريان مقدم,زهرا; قاسم نژاد,عظيم; عليزاده,مهدي; همتي,خدايار
711 کنترل بيولوژيک Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از باکتري بومي Bacillus licheniformis RBA 08 جدا شده از چشمه¬هاي آب شمال کشور رحيم زاده,کوثر; ملک زاده شفارودي,سعيد; بهروزي,رضا; اکبري نوقابي,کامبيز
712 اخلاق زيستي در زيست فناوري سردارآبادي,هادي; برزگر,حسين; ديانت,طاهره; اسماعيلي فرد,سيد مهدي
713 سنجش ميزان فلاونوئيدكالوس ساقه استويا تحت تركيبات هورمون اكسين و سيتوكينين در محيطMS طاهريان مقدم,زهرا; قاسم نژاد,عظيم; عليزاده,مهدي; همتي,خدايار
714 تاثير سطوح مختلف ورمي¬کمپوست بر ظرفيت آنتي¬اکسيدانتي و محتواي فنوليک سياهدانه بقايي,مريم; عموآقايي,ريحانه
715 ارزيابي تغييرات متابوليت¬هاي اوليه كالوس ساقه استويا متأثر از تركيبات هورمون بنزيل¬آدنين در محيط MS طاهريان مقدم,زهرا; قاسم نژاد,عظيم; عليزاده,مهدي; همتي,خدايار
716 آناليز مسير (Analysis Path ) منابع مقاومت آرابيدوپسيس به قارچ گندزيBotrytis cinerea L. با استفاده از داده هاي ميکرواري ضعيفي زاده,محمد; طهماسبي انفرادي,ستار; ربيعي,زهره; عابدي,محمد رضا ; رحيميان,محمد
717 بهينه سازي شرايط محيط کشت از بنه هاي زعفران مزروعي (Crocus sativus L.) از طريق کشت درشيشه وطن خواه,الهه; ابراهيم زاده,حسن; نيکنام,وحيد
718 بررسي تاثير عوامل مختلف بر القاي کالوس و ايجاد کشت سلولي گياه دارويي کرفس کوهي(Kelussia Odoratissimia Mozaff.) رازقي يدک,ليلا; عزيزي,مجيد; زيارت نيا,سيدمهدي; مرداني,حسين
719 بررسي ترکيبات فرار محيط کشت Penicillium griseofulvum صيد محمد خاني,حميده; تاجيک قنبري,محمد علي; بابايي زاد,ولي اله
720 بر هم كنش سيليس و شوري بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيكي گياه گاوزبان (Borago officinalis L.) در شرايط هيدروپونيك ترابي,فيروزه; مجد,احمد; انتشاري,شكوفه
721 بررسي تعدادي از عوامل مؤثر بر ترانسفورماسيون و باززايي گياه نارنج (C. aurantium) فتاح,بنفشه
722 غربالگري اکتينومايست¬هاي خاک¬زي افزاينده¬ي رشد گياه آفتابگردان جبلي,ليلا السادات; حامدي,جواد; نيکنام,وحيد; کريمخان زند,سمانه ; منصور,ياسمن
723 ريشه‌زايي درون ‌شيشه‌اي گلابي وحشي گونه Pyrus glabra Boiss. سعادت,يوسف علي
724 استفاده ازپيتيدهاي متصل شونده به فلزات به منظور حذف فلزات سنگين Foruzandeh,samira
725 مقايسه فعاليت آنتي اکسيداني عصاره هيدروالکلي basilicum Ocimum دو منطقه استان لرستان نظري,فاطمه; اميري,حمزه; احمدووند,حسن; باقري,شاهرخ
726 بررسي تنوع ژنتيکي در برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از نشانگرهاي مولکولي چمني محصص,فاطمه
727 بيوتروريسم و پدافند غير عامل خسروي,سارا; باقي زاده,امين ; سعيد پور,علي; خسروي,سحر
728 سيستم‌ بيان موقت ژن دفنزين در گياه لوبيا و بررسي اثرات آن Foruzandeh,samira
729 تشخيص چند شکلي ژنتيکي بين برخي از لاينهاي آلوپلاسم گندم بر اساس آناليز ريزماهواره‌هاي کلروپلاستي هدايي,محبوبه سادات; ارزاني,احمد; رحيم ملک,مهدي ; طالبي,مجيد
730 بررسي تنوع ژنتيکي گوجه فرنگي هاي گلخانه اي و ميزان تنوع سوماکلونال حاصل از جنين سوماتيکي در آنها دانشور قرباني,بهزاد; ضعيفي زاده,محمد ; جنت آبادي,علي اکبر; کريمي,فرخ
731 بررسي دز مناسب گزينشگرهاي مختلف بر روي گندم رقم چمران قاسمي اسفهلان,جميله; تاري نژاد,عليرضا; رشيدي,ورهرام; کوثري نسب,مرتضي ; حسين پور بالو,فاطمه
732 بررسي چند شکلي ژن کاپاکازئين (KCN ) در گاوهاي براون سوئيس غلامي,هادي ; زکي زاده,سونيا; وکيلي,رضا
733 القاي باززايي مستقيم و غير مستقيم از ريزنمونه هاي مختلف گل داودي خليلي,صغري; جعفرخاني کرماني,مريم; آزادي,پژمان ; کلاته جاري,سپيده
734 فعاليت ضد باکتري نانوذرات نقره، طلا و پلاتين عفيفه,محمدرضا
735 بررسي حضور توالي¬هاي ساده تکراري (SSR) در پايگاه ESTهاي چغندر قند (Beta vulgaris L.) صفري,محمدحسين; ميرزائي اصل,اصغر; دلجو,علي; دشتي,فرشاد
736 Real time LAMP جهت تشخيص انتقال ژن GUS به گياه توتون تراريخت قزويني,محمدرضا; الماسي,محمدامين; باقري,خديجه ; نصيري,جابر; احمدي,سيوان; حسيني,سيدمحمد
737 چندشکلي ژن اوستئوپونتين ( OPN ) در گاوهاي شيري غلامي,هادي; زکي زاده,سونيا
738 مقايسه اثر ضدقارچي پروتئيندفنزين توليد شده در لوبيا و Ecoli شفيع زاده,فاطمه
739 نقش پلي¬اتين¬گليکول واسيدآبسيزيک¬ در جنين¬¬زايي سوماتيکي بذر¬هاي نابالغ آرابيدوپسيس عليزاده آريمي,فاطمه
740 جداسازي و شناسايي يک مشتق استري فتالات از ميوه گياهFerula orientalis از ايران خواجويي نژاد,وحيده
741 شناسايي برخي نشانگرهاي EST-SSR در چغندر قند (Beta vulgaris L.) صفري,محمدحسين; ميرزائي اصل,اصغر; دلجو,علي; دشتي,فرشاد
742 بررسي متابوليت هاي ثانويه Trichoderma atroviride صيد محمد خاني,حميده; تاجيک قنبري,محمد علي; بابايي زاد,ولي اله
743 انتقال ژن به گندم رقم تجن به روش اين¬پلنتا قاسمي اسفهلان,جميله; تاري نژاد,عليرضا; رشيدي,ورهرام; کوثري نسب,مرتضي; حسين پور بالو,فاطمه
744 ارزيابي نحوه وراثت و تاثير بيان ژنهاي مرتبط با سيستم دفاعي آفتابگردان در مقابل اليسيتور کپک سفيد قوامي,سويل; ضعيفي زاده,محمد; شهبازي,حسين
745 تأييد واکنش LAMPدر تشخيص Tomato Yellow Leaf Curl Virus با بکارگيري رنگ فلورسنس SYBR® Premix Ex TaqTM II آراوند,مرتضي; الماسي,محمدامين
746 بهينه سازي كشت بافت ملج ميرعباسي لسكوكلايه,سيده مريم ; حسين پور,بتول; قائم مقامي,سيد علي ; ابراهيمي,آسا
747 بررسي تاثير فيبر هويچ بر قابليت زنده ماني باکتري لاکتوباسيلوس کازيي در ماست ميوه¬اي زردآلو با استفاده از سطح پاسخ توحيدزاده,مينا ; ,; ,; ,
748 مقايسه ي رشد پينه ي اوليه دو گونه کنارZiziphus Mauritania و Ziziphus spina christi پيراسته,عباس
749 پيش بيني امکان پيوند و همجواري گياهان زينتي ايزدي,سميه; ابراهيمي آتاني,رضا
750 اثرات تنش سرما روي ويژگي¬هاي آناتوميکي برگ دو ژنوتيپ¬ گياه برنج آقايي,احمد; زرين کمر,فاطمه; زارع مايوان,حسن; مرادي,فواد; آلبوغبيش,نسا
751 نشانگرهاي گزينشي به عنوان عامل گزينش در فرآيند انتقال ژن در گياه گندم رقم پيشتاز حسين پور بالو,فاطمه; تاري نژاد,عليرضا; رشيدي,ورهرام; کوثري نسب,مرتضي; قاسمي,جميله
752 مسائل اخلاق زيستي در عرصة بيوتکنولوژي کشاورزي پاپي پور,ميرزا
753 بررسي اثر چند گياه داروئي ايران بر روي بيان برخي ژنهاي مرتبط با quorum sensing در باکتري Pseudomonas aeruginosa سپاهي ,احسان ; شهرياري احمدي,فرج الله; طريقي,سعيد; باقري,عبدالرضا
754 ارزيابي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ¬هاي گندم نان با استفاده از نشانگرهاي مولكولي ISSR کريمي,سميه; زبرجدي,عليرضا; اطمينان,عليرضا; نيکوسرشت,رضا
755 استفاده از روش هاي مولکولي در رديابي و تشخيص ويروئيدهاي مرکبات بني هاشميان,سيد مهدي; بني هاشميان ,سيده سميه ; ابراهيمي,ليلا
756 بررسي 3 مولفه دررقابت پذيري شرکتهاي بيوتکنولوژي پاپي پور,ميرزا
757 بهينه سازي انتقال ژن به گندم رقم پيشتاز با استفاده از روش-هاي غير مبتني بر کشت بافت (In planta) حسين پور بالو,فاطمه; تاري نژاد,عليرضا; رشيدي,ورهرام; کوثري نسب,مرتضي; قاسمي,جميله
758 تاثير اسانس آويشن شيرازي بر رشد باکتري هاي ليستريا منوسيتوژنز و E.colai در محيط کشت آزمايشگاهي صفري,رضا; شرافت,نفيسه ; پاسدار,نسيم
759 آناليز پروموتر ژن هاي سازنده آنزيم استريول کوآنزيم آ دي سچوراز رضوي,سيدمرتضي; سالاري,علي; موسوي,سيدحسين; ابراهيمي,منصور
760 بررسي ترکيبات گياهي در رفع آلودگي قارچ .Alternaria sp از محيط کشت گل لاله واژگون افتخاري,زهرا; چمني,اسماعيل ; زرگرزاده,فروع الدين ; باقري خيرآبادي,محمود
761 اثر تيمول بر آلودگي باکتريايي .Pectobacterium sp در کشت بافت گل لاله واژگون افتخاري,زهرا; چمني,اسماعيل ; باقري خيرآبادي,محمود; زرگرزاده,فروع الدين
762 غربالگري چند رقم تجاري گندم در مقابل قارچ Septoria tritici فتاحي ساروي,سيده نونا ; تاجيك قنبري,محمد علي ; بابا يي زاد,ولي اله; صفرعلي,صفرعلي; کيا,شعبان
763 گروه‌بندي برخي از اکسشن‌هاي بومي آويشن ايران با استفاده از صفات مولکولي و فيتوشيميايي علمداري,سيده بي بي بيلا; صفرنژاد,عباس; دلير,مرضيه
764 آنالير عوامل رونويسي و پيش بيني مولفه هاي ساختاري ژن هاي سازنده آنزيم امگا6 فتي اسيد دي سچوراز رضوي,سيدمرتضي; سالاري,علي; موسوي,سيد حسين; ابراهيمي,منصور
765 بررسي اثر زمان نمونه‌برداري، نوع ريزنمونه، تيمارهاي ضدعفوني و هورمون‌هاي رشد گياهي بر ريزازديادي گياه دارويي عناب علمداري,سيده بي بي ليلا; صفرنژاد,عباس
766 بررسي پتانسيل حذف ميکروبي خاک هاي آلوده به روغن موتور شهر همدان محسن زاده,فريبا; صفايي شکيب,ساناز
767 بيوتکنولوژي ورمي کمپوست، مزايا وکاربرد هاي آن در توليد محصولات ارگانيک کشاورزي ، دام، طيورو آبزيان خدادادي سرخي,محسن; قاسم پور,بشير
768 اثر محيط کشت و BAP بر سرعت پرآوري پايه GF677 (هيبريد هلو× بادام) در شرايط اينويترو اميري,محمد اسماعيل; حبيبي,فريبرز
769 مقايسه کاريوتايپ 3 گونه کما (Ferula .L ) در خراسان رضوي آشنا,آيدا; شاهرخ آبادي,خديجه ; جعفري,آذرنوش
770 شناسايي، همسانه سازي و بررسي ساختار ژن gchI کد کننده آنزيم گوانوزين تري فسفات سيکلوهيدرولاز I از گوجه فرنگي رقم مموري 1 ابوفاضلي,نفيسه
771 بررسي اثر اينولين استخراجي از گياه دارويي کاسني بر بازدارندگي لاکتوباسيلوس کازئي و لاکتو باسيلوس رامنوسوس بر باکتري پاتوژن اشرشياکلي O157:H7 کمالي,سارا; حسيني نژاد,مرضيه; الهي,محمد
772 شناسايي آللهاي خودناسازگاري در چند رقم گلابي بوسيله واکنش PCR صادق نژاد,سارا; عبداللهي,حميد; ترابي,سپيده; جلال زاده مقدم شهري,بنفشه; ملک زاده,خليل
773 بررسي تاثير تيمارهاي هورموني بر ميزان ساقه زايي و ريشه زايي در دو گونۀ گياه درمنه قاسمي,بي تا ; حسيني,رامين; دهقان نيري,فاطمه
774 شناسايي چند شکلي در فرم ميتوکندريايي ژن فسفوانول پيروات کربکسي کيناز (PEPCKM) در مرغ بومي مازندران با استفاده از نشانگر آنزيمي ACCI مرادي,نورالدين; انصاري پيرسرايي,زربخت; يوسفي,زهره; نظيفي,نرگس ; رضايي,محمد; کاظمي,حامد; قاسميان,الهه
775 لکه برگي و سرخشکيدگي باکتريايي درختان پسته ناشي از Xanthomonas arboricola در استان کرمان خراساني,مريم
776 چالش هاي گياهان تراريخته و اخلاق زيستي نادري,ملک محمذ
777 بررسي پايداري بيوديزل توليدي از کنجد و کلزا حسين زاده,داود
778 مسائل اخلاقي فناوري زيستي و ايمني زيستي استادي,مبينا
779 بيان القايي ژن زيرواحدبتا فيکوسيانين در باکتري اشرشياکلي شجاع,زهرا; رجبي معماري,حميد; رعايايي اردکاني,محمد
780 مقايسه سه روش استخراج DNA از گياه انار نظيفي گليردي,رضا
781 بررسي حضور ژن DBAT در قارچ¬هاي اندوفيت جداسازي شده از فندق (Corylus avellana) رحيمي,نوشين; ناظري,سنبل; سلطاني,جلال
782 کلونينگ ژن فيتاز از باکتري باسيلوس سابتيليس عباسي دلويي,طوبي; نصيري,محمدرضا; اسلمي نژاد,علي اصغر; طهمورث پور,مجتبي; دهقاني,حسام
783 معرفي سه آنتاگونيست موثر Pseudomonas tolaasii عامل بيماري لکه قهوه اي قارچ خوراکي تجلي پور,شادي; حسن زاده,نادر; حيدري,اصغر; خباز جلفايي,حسين; قاسمي,ابوالقاسم
784 بررسـي اثر حفاظتي عصاره هيدرو الکلي سياه دانه (Nigella sativa) بر دژنراسيون آلفاموتونورون هاي نخاع پس از کمپرسيون عصب سياتيک در رت فردوسي مکان,محبوبه; خياط زاده,جينا; طهراني پور,مريم ; بهنام رسولي,مرتضي
785 مهندسي ژنتيک آبزيان و مسائل اخلاقي فرارو عفافت,علي
786 بهينه سازي شاخه زائي درون شيشه¬اي و افزايش بيوماس شاخساره ¬¬ي گل راعي (Hypericum perforatum) با استفاده از غلظت¬هاي مختلف ويتامين¬ها و ساکارز خاکپور قراخانلو,سکينه
787 شناسايي نشانگرهاي ريزماهواره ليموترش با استفاده از توالي يابي عميق ترنسکريپتوم شفيعي,مائده; مردي,محسن; فتاحي مقدم,محمدرضا; زماني,ذبيح اله; کريمي فرساد,لاله; حسيني سالکده,قاسم
788 استفاده از ابزارهاي بيوانفورماتيکي در شناسايي موتيف‌هاي ژن گلوکزاکسيداز سورني,جهاد; کهريزي,دانيال; هاشم زاده,هادي; طهماسبي,احمد
789 استفاده از سلول¬هاي بنيادي جنيني انساني از ديدگاه اخلاقي در اديان مختلف مشيري,مريم; عباسي دلويي,طوبي; برزگر,حسين; سردارآبادي,هادي; عباسي دلويي,معصومه; شادمان,ميلاد
790 تراريخته ها واثرات اقتصادي آن عفافت,دانش
791 مدل سازي و ارزيابي ميزان موفقيت فرآيند انتقال فناوري ريزآرايه به درون کشور سپاهي ,احسان ; شهرياري احمدي,فرج الله; طريقي,سعيد; باقري,عبدالرضا
792 همسانه¬سازي ژن اينترفرون گاماي انساني و ژن انتخابگرbar در ناقل بياني با هدف انتقال به دوناليلا سالينا سياه مرد,مرضيه; دانشور,محمدحسين ; رجبي معماري,حميد; رعايايي اردکاني,محمد; کدخدايي,سعيد
793 تشخيص مولکولي گونه هاي سيزاب Veronica L. sect. Beccabunga (Plantaginaceae) در شمال شرق ايران واعظي,جميل; صديقي,شيما
794 جداسازي باکتري هاي گرمادوست سلولوليتيک از چشمه آب گرم ديگ رستم در ايران حجي آبادي,ساره; مقدم متين,مريم; مشرقي,منصور; بهرامي,احمدرضا; قزويني,کيارش
795 بيان ژن پروتئين پوششي ويروس موزائيک زرد کدو در E.coli غريبي,زهرا; رعايايي اردکاني,محمد; رجبي معماري,حميد; صف آرا,سميه
796 ارزيابي قابليت نشانگر مولکولي Chalcone Synthase (Chs) در تشخيص گونه هاي جنس Erysimum L. (Brassicaceae) در شمال شرق ايران واعظي,جميل; قائم پناه,سميه
797 شناسايي وتعيين بهترين روش استخراج DNA از گياه سيب پاکدامن گوهري,بيتا
798 شناسايي بيوانفورماتيکي micro RNA‏ها و ژن‏هاي هدف آن‏ها درگياه زردآلو شيران,بهروز; اسماعيلي,فضيله
799 مطالعۀ اثرات اسانس رازيانه بر برخي پارامترهاي هضم و تخمير شکمبه¬ي گوسفند به کمک آزمون توليد گاز شرکايي,مريم; ملکي,مصطفي; عليپور,داريوش
800 مالکيت معنوي در حوزه بيوتکنولوژي پاپي پور,ميرزا
801 شناسايي ملکولي ويروس وموزايئک گل کلم (CaMV) روي کلزا در خراسان رضوي و شمالي ترابي,قاسم
802 کتابخانه¬ژني صادقي,فضه
803 شناسايي ژن هاي مقاومت به بيماري لکه سياه سيب در اقام بومي ايران پاکدامن گوهري,بيتا
804 بررسي تنوع ژنتيکي ميان جمعيت هاي وحشي گونه secale montanum بوسيله مارکرهاي پروتئين هاي محلول حسين زاده تبت,رويا
805 تنوّع ژنتيكي جمعيّت‌هاي شتر تك‌كوهانه خراسان رضوي با استفاده از جايگاه‌هاي ريزماهواره بصيري,امين; زکي زاده,سونيا; وکيلي,رضا; منتظرتربتي,محمدباقر
806 مقايسه برخي پارامترهاي مورفولوژيکي و سرعت رشد رز هيبريد رقم بلک باکارا (Rosa hybrid cv. Black baccara ( در محيط کشت جامد و مايع بياناتي,مينا; مرتضوي,سيد نجم الدين; داوودي,داريوش; جعفرخاني کرماني,مريم
807 بررسي خاصيت آنتي باکتريالي گياه داروئي خارخاسک (Tribulus terrestris) بر سويه¬هاي مختلف باکتري¬هاي گرم مثبت و گرم منفي عابدي,هادي; کاظمي تبار,سيد کمال; نيسي,محمد امين
808 بررسي برخي ترکيبات روغني و ساير متابوليت¬ها در Mortierella alpina صيد محمد خاني,حميده; تاجيک قنبري,محمد علي; رستم زاده,وجيهه
809 شناسايي جهش آللي در جايگاه بتا– کازئين با استفاده از PCR با آلل اختصاصي درگاوهاي سيمنتال غلامي,مجيد
810 تمايز جنسي جوجه‌هاي ماده به نر با استفاده از آنتي آروماتاز فدرازول و هورمون رشد شبه انسولين يک در تخم مرغ محمدرضائي,محمد ; طغياني,مجيد; اقبال سعيد,شاهين; قيصري,عباسعلي
811 شناسايي جهش آللي در جايگاه بتا– کازئين با استفاده از PCR با آلل اختصاصي درگاوهاي بومي مازندران غلامي,مجيد
812 تشخيص حضور گونه هاي متعلق به جنس Staphylococcus با روش PCR- TTGE بهرامي,منيره; بهرامي,احمدرضا; مشرقي,منصور; مقدم متين,مريم; بحريني,معصومه; بشارتي,مريم
813 اثر تيمارهاي هورموني مختلف و انواع ريز نمونه بر ميزان کال-زايي و باززايي گياه دارويي خارخسک(Tribulus terrestris) عابدي,هادي; کاظمي تبار,سيد کمال
814 باززايي و جنين زايي زيره سياه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch) از جنين بالغ در شرايط اين ويترو مشيري,فرشته; باقري,عبدالرضا; خسروي نيا,سارا
815 تاثير غلظت‌هاي مختلف BA و GA3بر افزونش شاخساره‌ دورگه بادام هلو (پايه‌ جي‌اف 677) سعادت,يوسف علي; زماني,جواد
816 بررسي برخي ترکيبات آلي فرار Aspergillus ostianus صيد محمد خاني,حميده; تاجيک قنبري,محمد علي; بابايي زاد,ولي اله
817 مطالعه تنوع ژنتيکي بين و درون جمعيتي گونه داروئي Achillea micrantha با استفاده از نشانگر مولکولي ISSR صفار,صالحه; صفار,عادله
818 توليد گياهچه استريل زيره سياه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch) با استفاده از ريزنمونه بذر و جنين طبيعي مشيري,فرشته; باقري,عبدالرضا; خسروي نيا,سارا
819 بررسي تاثير متيل‌جاسمونات و ساليسيليک‌اسيد بر صفات مورفولوژيکي و رنگدانه‌هاي کالوس کنگرفرنگي تنوري,آتنا
820 اثر تعداد نشانگر بر صحت پيش¬بيني ارزش¬هاي اصلاحي ژنومي محمدي چماچار,ندا; حافظيان,سيدحسن; هنرور,محمود
821 همسانه سازي ژن فيتاز (AppA) باکتري اشرشياکلي درماني,عبدالله
822 همسانه سازي ژن اينترفرون آلفاي انساني در ناقل بياني جهت انتقال به ريزجلبک Dunaliella salina عقيلي,عبدالنبي
823 تاثير سوياي فرآوردي شده در دوره آماده به زايش بر روي عملکرد توليدي و ترکيبات شير گاوهاي هلشتاين هاشمي,صادق; گنج خانلو,مهدي; دهقان بنادکي,مهدي; زالي,ابوالفضل
824 کلونينگ و مقايسه توالي ژن توماتيناز از دو نژاد 1 و 1.2 قارچ Fusarium oxysporum f. sp. melonis زرندي,فاطمه
825 رديابي ژن SIX3 در جدايه هاي ايرانيFusarium oxysporum جداشده از گياه گوجه فرنگي ربيعي مطلق,الهه; روحاني,حميد; فلاحتي رستگار,ماهرخ; شکوهي فر,فرهاد; طاهري,پريسا
826 ريز ازديادي گياه دارويي آلوئه ورا (Aloe barbadensis Mill) احمدزاده قويدل,راحله
827 بررسي شاخص‎هاي فيزيولوژيکي کالوس Salsola arbuscula تحت تنش شوري قنبرزاده,زهره; ,; ,; اميني,فريبا ; عسکري,مهري
828 بررسي اثر ضد باکتريايي گياه پنج انگشت برعليه برخي باکتريهاي بيماريزاي گياهي قادري,فرانگيز; نعمت زاده,قربانعلي
829 تراريزش گياه گوجه‏فرنگي با استفاده از سازه سه‏گانه حاوي ژن‏هاي مرتبط با بيماري‏زايي دولت آبادي,بهناز; رنجبر,غلامعلي; توحيدفر,مسعود; دهستاني کلاگر,علي
830 بررسي اثر تنش خشکي روي جوانه زني دو رقم جو قدمي,معصومه ; حداد,رحيم
831 ارزيابي تنوع ژنتيکي 18 ژنوتيپ يونجه( Medicago sativa )با استفاده از پروتئين¬هاي محلول به روش SDS-PAGE حبيبي,بهاره ; فرشادفر ,محسن ; صفري ,هوشمند ; شيرواني ,هومن
832 بررسي ويژگي هاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيکي گياهچه‌هاي سيب زميني حاصل از حفاظت انجمادي هسراک,شبنم; ضرغامي,رضا
833 بررسي اثرات ضدميکروبي شش گونه گياهي برروي برخي باکتريهاي بيماريزاي گياهي قادري,فرانگيز; نعمت زاده,قربانعلي ; علوي,سيدمحمد; شريفي مهر,سلمان
834 بررسي ماکروسکوپي و ميکروسکوپي کالوس Salsola arbuscula تحت تنش شوري قنبرزاده,زهره; اميني,فريبا; عسکري,مهري
835 پايگاه‌هاي داده‌هاي پروتئيني و کاربرد آن‌ها در بيوتکنولوژي کشاورزي Khademy,mitra; darvishy,fateme zahra; rezaei,arezou
836 بررسي تنوع ژنتيکي نتاج برتر جمعيت هاي وحشي گونه Secale montanum بوسيله مارکرهاي پروتئين هاي محلول حسين زاده تبت,رويا
837 بررسي تغييرات ترکيبات آنتي‌اکسيداني کالوس کنگرفرنگي تحت تاثيرمتيل‌جاسمونات و سالسيليک اسيد تنوري,آتنا
838 شناسايي تک ¬ژن¬هاي به صورت متفاوت بيان شده در بذر نمو يافته گندم با استفاده از (DDD) قادري,فرانگيز; نجفي,حميد; قادري,فريبا; سعيدي آذر,سيروان
839 تاثير مکمل چربي RUMI FAT 100 در دوره آماده به زايش بر روي عملکرد تخمداني گاوهاي هلشتاين هاشمي,صادق; گنج خانلو,مهدي; دهقان بنادکي,مهدي; زالي,ابوالفضل
840 بررسي نقش آنتي اکسيداني پيريدوکسين در برابر استرس فلزات سنگين در گياه آرابيدوپسيس صفار,عادله; صفار,صالحه
841 کلونينگ توالي کامل ژن Fom2 از طالبي شهد شيراز مقيمي خير آباد,محدثه
842 توليد ليپوزوم¬هاي حاوي باکتريوسين قادرزاده,اويس; صوتي خياباني,محمود ; تيزچنگ,سميرا
843 بررسي زنده ماني بيفيدوباکتر انيماليس در ماست سين بيوتيک غني شده با کنسانتره هاي پروتئيني و آنزيم ترانس گلوتاميناز ميکروبي صالح,آيدا; رضازادباري,محمود; عليزاده,محمد; صباحي,نجمه
844 جداسازي، همسانه‌سازي و مطالعه ساختار ژن PGIP جدا شده از خربزه وحشي (Cucumis melo var. agrestis) جدي يزدان آباد,شقايق; نجفي زريني,حميد; دهستاني کلاگر,علي
845 بررسي تاثير جيتامايسين بر کنترل عوامل بيماري‌زا در کشت درون‌شيشه‌ايي کنگرفرنگي تنوري,آتنا
846 بررسي بيوانفورماتيکي ساخت پروتئين فيوژن حاوي پپتيدهاي ايمنوژن ژن هماگلوتينين-نورآمينيداز ويروس نيوکاسل و ژن هماگلوتينين ويروس آنفلوانزا H9N2 به عنوان واکسن نوترکيب ابراهيمي نيک,حکيمه
847 تاثير تنظيم‌کننده‌هاي رشد گياهي بر توليد و نگهداري کالوس کنگرفرنگي تنوري,آتنا
848 بررسي پايداري سيستم نانوليپوزمي حاوي باکتريوسين در زمانهاي مختلف تيزچنگ,سميرا; صوتي خياباني,محمود; قادرزاده,اويس
849 بررسي اثرات زيستي متابوليتهاي چند گونه از قارچ¬هاي جنس Paecilomyces محمدي,سيما; پيري,خسرو; سلطاني,جلال
850 شناسايي چند شکلي جايگاه ژني MHC در جمعيت گوسفند عربي استان خوزستان لطفي,مجتبي
851 بررسي و گياه دارويي .Besser Artemisia sieberi دراستان گلستان( شهرستان گنبد) گلوي,اسمعيل ; مازندراني,معصومه ; موسوي,آزاد; جعفري,محمدجواد
852 بررسي اثرات زيستي متابوليتهاي دو قارچ از جنس-هاي Lecanicillium,Fusarium محمدي,سيما; سلطاني,جلال
853 تاثير غلظت هاي مختلف قند ساكارز بر توليد سيلي مارين در كشت كالوس گياه خارمريم (silybum marianum) مهدي فر,فرشته ; باقري,عبدالرضا; سوهاني دربان,عليرضا ; كيخا آخر,فاطمه
854 شناسايي ناحيه اپي توپي بتاتوکسين کلستريديوم پرفرنژنس غلامي,مريم
855 خالص سازي و توليد آنتي بادي پلي کلونال عليه بتاتوکسين کلستريديوم پرفرنژنس در خرگوش غلامي,مريم
856 تجزيه QTL براي تجمع روي (Zn) در دانه جو با استفاده از ابزار گرافيکي GGEbiplot درزي رامندي,هادي
857 ارزيابي تنوع ژنتيک برخي از توده‌هاي بومي گشنيز (Coriandrum sativum L.) با استفاده از نشانگر SRAP قنبري,خديجه; شجاعيان,عبدالعلي; فهيم,سميه
858 بررسي تأثير هورمون¬هاي کينتين و بنزيل آدنين بر جنين¬زايي کرفس کوهي (Kelussia odoratissma Mozaff.) مرداني,حسين; عزيزي,مجيد ; اسيوند,اسما
859 بهينه سازي كشت سلولي گياه خار مريم به منظورافزايش توليد سيلي مارين (Silybum marianum) مهدي فر,فرشته ; باقري,عبدالرضا ; سوهاني دربان,عليرضا ; كيخا آخر,فاطمه
860 تاثيرآب آلوده به عنصر باريم برروي سايتوکاينهاي اينترلوکين-4 و اينترفرون-گاما مرادي ثاني محمد آباد,فرزانه; رادبين,ريحانه; واحدي,فاطمه; چمني,جمشيد خان
861 بررسي اثر اسانس آويشن بر رفع آلودگي باکتريايي Lactobacilli sp. در محيط کشت گياهي نخزري مقدم,محمدرضا; مبصر,حميدرضا; صباغ,سيد كاظم
862 بررسي تنوع ژنتيک برخي از توده‌هاي بومي اسفناج (Spinacia oleraceae) با استفاده ازنشانگر SRAP فهيم,سميه; شجاعيان,عبدالعلي; قنبري,خديجه
863 کارايي گياه دارويي ريحان، .Ocimum basilicum L ، بر مراحل زيستي سوسک کلرادوي سيب زميني Leptinotarsa decemlineata (Say) تقي زاده ساروكلايي,اكرم; نوري قنبلاني,قدير
864 کلونينگ و توالي يابي ژن هيوسيامين6-بتا هيدروکسيلاز گياه Hyoscyamus senecionis دهقان,اسماعيل; شهرياري,فرج الله ; بهرامي,احمد رضا
865 کشت بافت و تکثير درون شيشه‌اي زيتون (Olea europaea L.) دراني,فاروق
866 بررسي تفکيک قطعات حاصل از تكثير با استفاده از نشانگر SRAP بر روي ژل‌هاي‌ آگارز و پلي‌اكريل‌آميد قنبري,خديجه; فهيم,سميه; شجاعيان,عبدالعلي
867 شناخت و بررسي قابليت هاي Nostoc sp. FS 77 به عنوان کود زيستي در کشاورزي ارگانيک عباسي,بهاره ; شکروي,شادمان; اميرلطيفي,حميده سادات; پاکزاد,افسانه ; جعفري,محمدجواد
868 بررسي اثر سن بر قابليت تراريختي توسط Agrobacterium rhizogenes در گياه کاسني قطبي راوندي,الناز; رضانژاد,فرخنده; دهقان,اسماعيل
869 ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮ روي گياه (.Anthurium andreanum (Lind احمدزاده قويدل,راحله
870 تاثير اسيدي کردن مستقيم شير روي قابليت زيستي بيفيدوباکتريوم لاکتيس (LAFTI B94 DSL) و تاثير آن بر خصوصيات فيزيکو شيميايي پنير سفيد ايراني سليماني رامبد,افشين; مرتضوي,سيد علي; زمردي,شهين; خسروشاهي اصل,اصغر
871 تعيين جايگاه¬هاي کنترل ژنتيكي شاخص‌هاي تحمل به خشکي مرحله گياهچه در گندم نان با استفاده از يك جمعيت دابل-هاپلوئيد هوشمند,سعدالله; احمديان,فريبا
872 تعيين اسيدهاي آمينه شش گونه مخمر کشت داده شده در آب پنير حسني,احمدرضا; فاني,عليرضا; حاجي حسني,نسرين
873 ساخت و ارزيابي كيت اندازه‌گيري ايمونوگلبولين G با استفاده از نانوذرّات پارامغناطيسي اكسيد آهن اميني,جواد; رحماني,حميدرضا; دانش مسگران,محسن; نصيرزاده,ندا
874 حذف آفلاتوکسين M1 توسط سويه ميکروبي بيفيدوباکتريوم بيفيدوم درمدل شبيه¬سازي شده دستگاه گوارش انسان در شرايط in vitro کته شمشيري,مرضيه; سرابي جماب,محبوبه; رهنماوثوق,پريا; تجلي,فائزه; مهربان سنگ آتش,معصومه; گاراژيان,رضا
875 جداسازي و شناسايي يک مشتق استري فتالات از ميوه گياهFerula orientalis از ايران خواجويي نژاد,وحيده; رضوي,سيدمهدي; قرباني,اردوان
876 بررسي تاثير آمينواسيد ليزين بر توليد آنزيم پروتئاز قليايي توسط باکتري Salinivibrio sp. Strain AF-2004 گلجانيان,ساناز; حيدرزاده,علي ; زحمتكش,مصطفي; شريفي زاده,احمد; آموزگار,محمد علي
877 غربالگري اکتينومايست هاي مولد آنتي بيوتيک بر عليه Helicobacter pylori گلجانيان تبريزي,ساناز; حامدي,جواد
878 شناسايي و همسانه‌سازي ژن کدکننده آنزيم GH از Streptomyces همزيست با موريانه علوي نژاد,زينب; عالمي سعيد,خليل; درخشان,الياس; رمضاني,ليلا
879 بررسي ميزان آلودگي پنير عرضه شده در مشهد به باكتري ليستريامونوسايتوژنز بااستفاده از روش Multiplex-PCR محسن زاده,محمد; حسن زاده,هدي; باسامي,محمد رضا
880 مقايسه اثر ضدقارچي پروتئين دفنزين توليد شده در لوبيا و Ecoli شفيع زاده,فاطمه ; ميرآخورلي,ندا; شيران,بهروز; نيکوخواه,فرزانه; فروزنده,سميرا
881 نقش آنيون کانال¬هاي Atclca و Atclcd در تحمل به فلزات سنگين گياه آرابيدوپسيس مرادي,حسين; الزنگا,تئو; لانفِرميجر,فرانک
882 مقايسه اثر ضدقارچي پروتئين بتاگلوكاناز توليد شده در لوبيا وEcoli شفيع زاده,فاطمه; ميرآخورلي,ندا; شيران,بهروز; نيکوخواه,فرزانه; فروزنده,سميرا
883 جداسازي، تشخيص و مطالعه اثر آنتاگونيستي عصاره خام برخي از جدايه¬هاي قارچي بر روي سويه هاي زانتوموناس کاظم زاده,سارا
884 شناسائي ويروس اسهال ويروسي گاوان(BVDV)در گاو هاي شيري گاوداري هاي صنعتي استان خراسان رضوي با استفاده از الايزا و RT-PCR زيبايي,سعيد
885 بررسي تنوع ژنتيکي در گونه¬هاي جنس Crocus بومي ايران با استفاده از نشانگرهاي RAPD و ISSR جعفري,هدي; نجفي زريني,حميد; ,
886 قابليت زنده ماني باکتري پروبيوتيک بومي در شرايط شبيه ساز ي شده معده وروده کاظمي گورجي,معظمه; عباسي,حبيب اله; روزبه نصيرائي,ليلا; ميلاني,الناز
887 اثر سطوح مختلف دامينوزايد بر روي ميني تيوبرهاي توليدي از طريق کشت بافت در شرايط گلخانه سليماني اقدم,مهدي ; ولي زاده ,مصطفي ; اکبر ايماني,علي ; حسن پناه ,داود ; عزيزي,شهرام
888 بررسي ثبات ويژگيهاي پروبيوتيکي باکتري طبيعي و نوترکيب لاکتوکوکوس لاکتيس با قابليت درمان آلرژي روزبه نصيرائي,ليلا; ,; ,
889 بررسي بيوانفورماتيكي اثر ژن PFT1 در بيان ژن‌هاي‌دفاعي گياه آرابيدوپسيس شفيع زاده,فاطمه ; ابراهيمي,اسماعيل ; ميرآخورلي,ندا; فروزنده,سميرا
890 تخمين داده¬هاي گمشده حاصل از آزمايش¬هاي ريزآرايه¬هاي¬-cDNA توسط الگوريتم¬هاي بيوانفورماتيکي مشيري,مريم; اسلمي نژاد,علي اصغر; قادري,مصطفي; عباسي دلوئي,معصومه; عباسي دلوئي,طوبي
891 طراحي زيست انفورماتيک و سنتز سازه واکسني DNAبر عليه ويروس آنفلوانزا پرندگان تحت تيپ H9N2 قائمي بافقي,مهران; باسامي,محمدرضا; صابري,محمدرضا
892 خاصيت حشره کشي گياه دارويي آقطي ،Sambucus nigra L. ، بر تخم، لارو سن دوم و چهارم و حشرات کامل سوسک کلرادوي سيب زميني Leptinotarsa decemlineata (Say) نوري قنبلاني,قدير; تقي زاده ساروکلايي,اکرم; رفيعي دستجردي,هوشنگ
893 تجزيه و تحليلي بيوانفورماتيکي کدون بياس عباسي دلويي,مصومه; اسلمي نژاد,علي اصغر; قادري,مصطفي; مشيري,مريم; عباسي دلويي,طوبي
894 شناسايي مولکولي تنوع زيستي فلورلاکتيکي ايزوله شده از پنيرمحلي کردي در طول دوره رسيدگي ميلاني,الناز; شهيدي,فخري; مرتضوي,سيد علي; قدوسي,حميد بهادر
895 بررسي اثر پري بيوتيکي فروکتان استخراج شده از گياه سيب زميني ترشي ( Helinthus tuberosus) در سيستم مدل منصوري,الهه; ميلاني,الناز; محمدي ثاني,علي; نوربخش,لادن
896 ارزيابي تأثيرات پري بيوتيکي بتافروکتان استخراج شده از ريشه شنگ بر رشد بيفيدوباکتريوم بيفيدوم و اشرشياکلي در شرايط In vitro نوربخش,لادن; ميلاني,الناز; محمدي ثاني,علي; منصوري,الهه
897 کنترل زيستي علف هرز پيچک صحرايي Convolvulus arvensis با استفاده از Agrobacterium نوترکيب حاوي ژن nep1 مقيمي,حميد ; رضازاده,الهام; حامدي,جواد
898 بررسي مسائل مربوط به اصول اخلاقي در توليد مواد غذايي اصلاح شده ژنتيکي سالارباشي,داود; علوي رفيعي,سميه
899 مسائل اخلاقي، حقوقي و ايمني در زيست فناوري کشاورزي سالارباشي,داود; عطاران دوم,سمانه
900 آناليز چند شکلي و توالي يابي بخش اينتروني ژن پروتئين (BMP15) در گوسفندان نژاد سنگسري محمدهاشمي,آرزو; طهمورث پور,مجتبي; پيراني,نصرالله; حسن پور,کريم; بحري,فاطمه
901 آناليز فيلوژني قطعه S و M ويروس تب کريمه کنگو در گوسفند محمدهاشمي,آرزو; طهمورث پور,مجتبي; پيراني,نصرالله; حسن پور,کريم
902 اهميت اقتصادي و ايمني زيست داروها سالارباشي,داود; علوي رفيعي,سميه
903 کاربرد گياهان تراريخت به عنوان بيوراکتورهاي زنده زارع حسن آبادي,مريم; آخوندي,مهدي
904 بيوانفورماتيک در کشورهاي جهان سوم قادري زفره اي,مصطفي
905 مقايسه نرم‌افزارهايChemBioOffice Ultra ،Autodock Vina ، Autodock4.2 ، Arguslab4.0 در فرايند چفت ملکولي(Molecular Docking) قادري زفره اي,مصطفي
906 بررسي بيوانفورماتيکي نواحي بالادست ژن فيتاز قارچي (Phy A) قلي زاده,مريم
907 روشي نوين براي شناسايي توالي آنزيم فيتاز باکتري از قارچ بر مبناي الگوريتم نيو بيز بحريني,مصطفي
908 بررسي ساختار ژنتيکي خصوصيات فيزيکي دانه برنج با استفاده از لاين¬هاي نوترکيب تلاقي عنبربو × سپيدرود صبوري,حسين; دادرس,احمدرضا ; صبوري,عاطفه; محمدآلق,شريفه
909 رديابي ژنهاي کنترل کننده محتواي پروتئين و درجه حرارت ژلاتينه شده دانه برنج در نوترکيب عنبربو × سپيدرود صبوري,حسين; دادرس,احمدرضا; صبوري,عاطفه; نجارعجم,محبوبه